T. J. de Ruiter, a ministry of preaching, teaching and coaching (Dutch & English)


Jesus Christ, the Theme in each Biblebook
The Kingdom of God

Power through the Baptism with the Holy Spirit

Teaching on the Nine Ministries in the Church
Teaching on the Nine Gifts of the Spirit

Principal laws, governing the use of the Gifts of the Spirit

Evaluating the use of spiritual gifts and manifestations

Teaching on Divine Healing
About the crave for miracles

About a call to the ministry

Instructions with regard to the 2nd coming of Christ (Study in the letters to the Thessalonians)

The doctrines of the Millennial Reign of Jesus Christ (chiliastic teaching)

Jesus Christ, the Great Theme of each Biblebook
Trinitarianism versus Unitarianism (short treatise)
Life after death...! (Easter message 2007)
He was dead, but saw heaven & hell and came back to tell us about it.

After death (biblical teaching, supported by actual experience)
The Restraining Force
Eternal Security, or....?
Renewal in the Church
Strange behavior normal in church?
Make the best decision of your whole life!


INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus

                   
Gelukkig maar dat Jezus naar de hemel is gegaan!


     Prediking van T. J. de Ruiter over de Hemelvaart van Jezus


Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar hemel hebben zien gaan."

Handelingen 1:9-11 (NBV)

Inleiding

Het zal wel doodstil zijn geweest op die Olijfberg toen Jezus naar de hemel opvoer. De profeet van het Oude Verbond hoorde en zag echter wat er in de onzichtbare wereld plaatsvond. Luister naar Psalm 47:6: "Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal." De Psalmist hoorde en zag profetisch de opvaart naar en aankomst van Jezus in de hemel. Ontelbare engelen juichten hem toe en trompetten schalden zo luid als maar mogelijk was. Misschien was er ook wel een oorverdovend applaus want hier kwam de grote overwinnaar terug. Hij had zich vernederd om mens te worden, had zijn leven als een offer gegeven om voor de zonde vergeving te bewerken en de mensheid de mogelijkheid te geven met de almachtige God verzoend te worden. Op de Olijfberg bleef het echter stil, misschien was er een vogeltje dat heel mooi zong. Maar dat hoorden de discipelen niet omdat ze volkomen gefascineerd naar de verdwijnende Jezus staarden.

Laat mij er duidelijk over zijn: als we over het gebeuren van de hemelvaart nadenken is het zelfs voor ons die leven in de tijd van vliegtuigen en raketten heel groot wonder. Want het kan niet dat een mens zich lichamelijk zomaar van de grond verheft, zweeft en naar boven gaat, dat is onmogelijk. We weten vandaag dat de zwaartekracht ervoor zorgt dat we met beide benen op deze grond blijven staan en dat hoe hoog we ook proberen te springen we altijd snel naar beneden komen. En als er mensen zijn die onder invloed van verdovende middelen denken dat ze kunnen zweven en uit een raam drie- of vierhoog uit hun flat springen – zoals een tijdje geleden weer het geval was – komen die in het ziekenhuis snel tot de ontdekking dat dit een illusie was die nare gevolgen voor ze met zich meebracht. Neen, de hemelvaart is en blijft een groot wonder. De discipelen moeten ongetwijfeld met stille verbazing hebben toekeken naar wat ze voor hun ogen zagen gebeuren. Daar verhief Hij zich statig en waardig van de aarde en steeg op totdat een wolk hem onttrok aan hun starende blik.

Soms hoor je de vraag: "Waarom ging Jezus terug naar de hemel en verliet hij deze aarde? Had hij niet veel beter gewoon op aarde kunnen blijven dan was er niet voortdurend zoveel ellende, narigheid en verwarring geweest."

Ik hecht geen geloof aan de suggesties van sommigen die zeggen dat Jezus om niet aan nieuwe moeilijkheden van de Joden bloot gesteld te worden naar de hemel terugging. Als dit waar zou zijn zou de hemelvaart als een soort vlucht kunnen worden beschouwd. Maar Jezus was niet bang voor haat en vervolging. Hij had in Getsemane in het donker kunnen vluchten net als de discipelen en niet gearresteerd worden.

We zouden ons kunnen afvragen of als Hij op aarde was gebleven het werk van bestuur en evangelisatie niet veel beter zou zijn gegaan dan het tot nu door de kerk is gedaan. Op deze vragen vinden we echter geen antwoord want het zijn van die 'als' vragen.

De Bijbel geeft echter bij grondig onderzoek zelf al aan dat het nodig en goed was dat Jezus naar de hemel is teruggaan. Ik zal op basis van de Bijbel aantonen en verkondigen dat de hemelvaart van Jezus een belangrijke en wijze beslissing van God is geweest in de ontwikkelingen van Gods heilsplan met de individuele mens en de gehele wereld. Ik zal in deze preek vijf Schriftuurlijke redenen geven waarom Jezus naar de hemel moest teruggaan. Deze redenen zijn samen de gezegende boodschap voor u en mij die voortvloeit uit de hemelvaart van Jezus.

Vijf redenen waarom Jezus naar de hemel moest terugkeren

1.         Om woningen voor zijn kinderen gereed te maken

 Allereerst wijs ik op wat Jezus in Johannes 14:2 had gezegd: "In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben." De verzen 1-4 worden dikwijls gelezen in een uitvaartdienst, zoals we laatst (3 mei) over ze nadachten in de herdenkingsdienst voor onze overleden zuster Gerda de Haan. We staan er echter in de woordverkondiging in een rouw- of herdenkingsdienst er niet altijd bij stil dat wat Jezus hier zei zijn hemelvaart noodzakelijk maakte. Jezus sprak hier namelijk niet over zijn sterven maar over zijn hemelvaart en het daarop volgend werk voor ons in de hemel. Dus hier is het eerste deel van het antwoord: Jezus ging naar de hemel om voor zijn gelovigen, dus ook voor jou en mij, een plaats in de hemel te reserveren. Er staat een woning gereed voor je in de hemelse stad.

We keken begin van deze maand (mei 2009) naar een documentaire over evangelist Billy Graham op Family 7, een evangelische TV zender. Billy Graham is nu negentig jaar en aan het eind van de documentaire over zijn leven en bediening zei hij: "Als ik ben gestorven, zeg dan niet dat ik er niet meer ben. Want ik leef dan wel, alleen is mijn woonplaats gewijzigd. Ik heb dan een hemels adres." Dat is exact de visie die Jezus over zijn heengaan met zijn discipelen en ons wilde delen en duidelijk maken.

Het getuigenis van Daniël Ekechukwu over de woningen in de hemel

Het volgende is opgetekend uit de mond van DaniëlEkechukwu, een Nigeriaanse pinksterpredikant die in een echte doodtoestand plaatsvond (Documentaire, op video en DVD, ' Raised from the Dead' van Stichting 'Christ for all nations'). Het is een verhaal dat ook de cardioloog Pim van Lommel nauwelijks kon geloven.

Daniël Ekechukwu stierf op vrijdag, 30 november 2001 als gevolg van een auto-ongeluk in de ambulance naar het ziekenhuis. Hij was bijna 50 uur dood. Dat is echt een lange tijd, te lang om schijndood te zijn en ook te lang om te kunnen aannemen dat er nog wat leven in de hersenen was zoals dat bij de meeste mensen die worden gereanimeerd nog het geval is. De vader van Daniël vertelt in de documentaire die is gemaakt dat het lichaam van zijn zoon zo stijf was geworden als dat van een gedroogde vis.

Toch kwam Daniël weer tot het leven terug, terwijl zijn vrouw en anderen bij zijn lijk zaten te bidden in de benedenzaal van een kerkgebouw terwijl er boven een dienst werd gehouden waar Reinhard Bonnke sprak – maar die wist niets van wat er in de benedenzaal gebeurde. Daniël bleek herinneringen te hebben overgehouden van zijn zeer bewuste ervaringen tijdens zijn reis in het hiernamaals. Hem werden o.a. door de engel ook de woningen getoond waar de gelovigen straks zullen wonen als Jezus ze komt halen, zoals hij hier zei in Johannes 14:3.

 Hier is het deel van zijn verhaal dat over dat bezoek aan de hemelse woningen gaat: "Ik zag, begeleid door de engel, de woningen waarover Jezus heeft gesproken. Alles lijkt transparant, als van goud, zelfs de mooie bloemen. En toen voegde de engel er tenslotte aan toe dat de woningen door Jezus gereed zijn gemaakt, maar de heiligen, de gelovigen, zijn er nog niet klaar voor."

2. Om onze hemelse voorspraak bij de Vader te zijn

Ik wijs op 1 Johannes 2:1 en citeer de tekst: "Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger (een voorspraak, een advocaat) bij de Vader; Jezus Christus, de rechtvaardige."

Wie zondigt er nooit? Wie moet nooit vragen: "Vader in de hemel, vergeef me mijn zonde?" Ik zeg het eerlijk: Ik heb dat veel keer moeten vragen. En dan – o prijs zijn naam – heb ik altijd geweten dat Jezus Christus bij de Vader in de hemel is die het voor me opneemt. En mocht ik de Vader boos hebben gemaakt met mijn fouten en zonden, dan weet ik dat Jezus Christus mijn succesvolle pleitbezorger is. Hoor hem zeggen: "Vader, vergeef alstublieft want ik heb zelf met mijn bloed voor de zonde betaald en alle schuld op me genomen." O, wat een heerlijk nieuws voor onze ziel. Om dit werk te kunnen doen is Jezus naar de hemel gegaan. Luister: je hebt de beste Advocaat, de beste Pleitbezorger, bij de almachtige God. Als Hij je vrij pleit van je zonde zal Hij altijd voor je winnen, want Hij pleit je vrij erop wijzend dat Hij met zijn bloed voor al jouw zondeschuld heeft voldaan. Wees toch dankbaar en blij dat Jezus ook voor jou in de hemel is!

3. Om vanuit de hemel de regie over de eindtijd op zich te nemen

Jezus ging naar hemel om de volledige regie over alle ontwikkelingen en gebeurtenissen van de eindtijd van dit tijdperk in ontvangst te nemen. We gaan naar het boek Openbaring. Als het boek met de zeven zegels waarin de regie over de eindtijd opgeschreven is, moet geopend worden is niemand waardig dat te doen dan alleen de leeuw uit de stam Juda die eruit zag als een lam. Hij kreeg uit de hand van Hem die op de troon zat het boek met de regie om het te openen (Openbaring 5:5-7. Openbaring hoofdstuk 6-8 vertelt wat er allemaal gebeurt als zegel na zegel wordt geopend.

Ik ben er zeker van dat de regie over de ontwikkelingen in dit laatste tijdperk, het tijdperk vanaf de opstanding, het beste uit de hemel kan worden gevoerd. De hemel is ten slotte de beste plaats om de wereld in zijn geheel in de gaten te houden en om op het juiste moment belangrijke beslissingen te nemen en te laten uitvoeren.

4. Om in de hemel te wachten op de bekering van zijn volk en dat ook voor te bereiden

Jezus voer op naar de hemel om daar erop te wachten dat zijn volk hem als koning vrijwillig aanvaardt. In de hemel kan Hij dit tevens voorbereiden (Handelingen 3:19-21.. 

Als Hij op aarde was gebleven had Hij alleen met massale inzet van zijn engelen het koningschap kunnen bemachtigen. Dan waren er ook nog de Romeinen die alleen door een heel krachtige en massale goddelijke interventie verdreven hadden kunnen worden. We moeten gewoon concluderen dat de tijd toen, zowel politiek in Israël als vanwege internationale situatie. er niet rijp voor was.

Hoe is de huidige situatie van Israël met betrekking tot Jezus? Israël wacht wel op de Messias die beloofd was, maar als volk wacht ze niet op de Jezus Christus, in wie wij geloven.

De relatie tussen Jezus en zijn aardse volk is al die eeuwen ongewijzigd gebleven; Hij wordt nog steeds afgewezen.

Gelukkig zijn er wel Israëlieten die in hem geloven maar het aantal is in verhouding tot het gehele Israël, nog weinig en die worden dikwijls vervolgd zoals Hij zelf werd vervolgd. De realiteit is dat Jezus nog steeds wordt verworpen. Maar profeten zijn er duidelijk over dat er een dag komt waarop zijn volk Hem met haar gehele hart zal aanvaarden.

De op één na laatste profeet van het Oude Verbond, Zacharia, profeteerde: "Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind (Zacharia 12:10) NBV). In hoofdstuk 13 vervolgt de profeet: "Op die dag zal er een bron ontspringen waarin de nakomelingen van David en de inwoners van Jeruzalem hun zonde en onreinheid kunnen afwassen."

Wat een dag zal dat zijn als Jezus kan terugkeren om de Verlosser, de Messias en Koning over zijn volk te zijn. En niet alleen voor Israël, maar voor de gehele wereld, voor alle volken.

5. Om vanuit de hemel de Heilige Geest te kunnen uitstorten

Jezus zelf vertelde zijn discipelen nog voor hij leed en stierf dat hij naar de hemel moest terugkeren opdat hij daarvandaan, van bij de Vader, de Heilige Geest kon uitstorten en zo altijd bij zijn gelovigen kon zijn. In Johannes 16:7 zei Jezus dat het goed voor zijn discipelen was - en dus voor al zijn gelovigen - dat Hij heenging want daardoor kon de pleitbezorger (de Staten Vertalng en o.a. de NBV hebben 'Trooster') komen. Ik citeer Johannes 14:16-18: "Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld zal hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie zien hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug." Door lichamelijk naar de hemel te gaan kon Hij als Geest terugkeren en wonen in en bij zijn gelovigen. Zo, in en door zijn Geest kan hij overal in de wereld bij en in zijn gelovigen aanwezig zijn. Voor de Geest van de HEER zijn er geen fysieke beperkingen, zoals het maar op één plaats tegelijkertijd kunnen zijn. Door naar de hemel te gaan kon het Pinksteren worden, niet alleen toen in Jeruzalem, maar overal en in alle tijden waar gelovigen zich openen voor Hem en de kracht van de zijn Geest, de Heilige Geest van God.

Recapitulatie

 Ik herhaal de vijf redenen waarom Jezus naar de hemel moest gaan.

1. Om voor zijn gelovigen een woonplaats in de hemel te maken.

2. Om onze pleitbezorger, onze advocaat, bij de Vader te kunnen zijn.

3. Om de regie over de eindtijd op zich te nemen.

4. Om zijn volk de gelegenheid te geven hem vrijwillig als Messias en Koning te aanvaarden.

5. Om geestelijk altijd en overal bij zijn gelovigen aanwezig te zijn en de kracht van de Geest te kunnen uitstorten

Gelukkig maar dat Jezus in de hemels is. Gelukkig is Hij daar voor jou, zijn aardse volk en de gehele wereld.

7. Slot

Heb je gezondigd, voel je dat je het bij God in de hemel hebt verknoeid? Houd je beschuldigend geweten je 's nachts wakker en voel je je er ziek door? Gelukkig heb je een heel goede voorspraak, een goede advocaat, in de hemel, Jezus Christus. Als Hij voor je pleit als je in zonde bent gevallen, misschien voor de zoveelste keer, wint Hij altijd jouw zaak om je vrij te pleiten.

Gelukkig maar dat Hij er is om voor jou een eeuwige woning klaar te maken. Hoe mooi je woning ook hier op aarde is, die in de hemel zal perfect zijn, alles overtreffend in schoonheid en heerlijkheid.

Gelukkig maar dat Jezus in de hemel is om ook jou zijn Heilige Geest met zijn kracht te geven. Daarom kan het ook voor een heerlijk Pinksterfeest zijn dat hart met vreugde vervult en je leven een heel bijzondere hemelse glans geeft tot eer van Jezus' naam en tot redding van zielen.

Ik roep je op de om de Heer die in de hemel aan de rechterhand van de Vader zit, heel dankbaar te zijn voor alles wat Hij daar boven voor je doet. Geloof Hem, dank Hem, prijs en aanbid Hem. En houd heel veel van Hem. Amen.

~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer: Pastor T. J. de Ruiter

Voor de ondersteuning en instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter. Stort uw bijdrage op rekening 44.71.11.973 ten name van Stichting Christian Revival Ministries te Leusden.


Site 'Dynamic Ministry' sinds 1997 / pagina geplaatst 31 mei 2009 / T. J. de Ruiter, The Netherlands