T. J. de Ruiter, a ministry of preaching, teaching and coaching (Dutch & English)


Jesus Christ, the Theme in each Biblebook
The Kingdom of God

Power through the Baptism with the Holy Spirit

Teaching on the Nine Ministries in the Church
Teaching on the Nine Gifts of the Spirit

Principal laws, governing the use of the Gifts of the Spirit

Evaluating the use of spiritual gifts and manifestations

Teaching on Divine Healing
About the crave for miracles

About a call to the ministry

Instructions with regard to the 2nd coming of Christ (Study in the letters to the Thessalonians)

The doctrines of the Millennial Reign of Jesus Christ (chiliastic teaching)

Jesus Christ, the Great Theme of each Biblebook
Trinitarianism versus Unitarianism (short treatise)
Life after death...! (Easter message 2007)
He was dead, but saw heaven & hell and came back to tell us about it.

After death (biblical teaching, supported by actual experience)
The Restraining Force
Eternal Security, or....?
Renewal in the Church
Strange behavior normal in church?
Make the best decision of your whole life!


INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus

                   
Jezus is echt opgewekt uit de dood!


     Prediking van T. J. de Ruiter t.g.v. Pasen 2010


“Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: " Ik heb de Heer gezien!" En ze vertelde alles wat hij tegen haar had gezegd."

Johannes 20:18 (NBV)

Inleiding

Velen beweren dat het verhaal van de kruisiging en opstanding van Jezus een verzinsel is, een product van een bovenmatige verering van Jezus en dat pas in de tweede of derde eeuw zou zijn ontstaan. Er zijn zelfs theologen en dominees die dit beweren.Wanneer ons verstand niet wordt bedauwd en beheerst door de Geest van God maakt het een doolhof van redeneringen waarin de mens zelf verdwaalt en omkomt. Nietsche, de godloochenaar, stierf als een krankzinnige en vele anderen die God's bestaan loochenden en in boosaardige en occulte leringen geloofden eindigden hun leven ook in krankzinnigheid.

Jezus is echt opgestaan uit de dood


Het verschijnsel van de opstanding van Jezus Christus uit de dood en het daaropvolgend ontstaan van de Kerk is vele malen op wetenschappelijke wijze onderzocht en een flink aantal onderzoekers kwam tot de conclusie: als Jezus niet was opgestaan, zouden zijn volgelingen geen boodschap voor de wereld hebben gehad, een boodschap, waarin zij stellig geloofden en waarvoor zij bereid waren hun leven te geven zoals velen dat dan ook hebben gedaan. En dan zou het Christendom nooit een wereldomvattende, vernieuwende godsdienst zijn geworden. Ik verkondig dan ook hier vanochtend dat de Heer werkelijk is opgestaan, Hij is echt opgewekt. 

Het verhaal over de verschijningen van de Heer

Dat geen mens de opstanding van Jezus meegemaakt wordt wel eens vergeten. Niemand heeft gezien hoe de Heer weer tot leven kwam. Mogelijk hebben de engelen die werden gezonden om de steen voor het graf te verwijderen de opstanding wel gezien maar dat weten we dus niet. Wel zijn er dus in de eerste plaats de getuigenissen van de discipelen en de vrienden die hem drie jaar waren gevolgd in zijn bediening. Zij hebben hem levend en wel gezien en zelfs betast. Dan in de tweede plaats een man als Paulus die misschien tien jaar later een verschijning van de Heer kreeg die hem op slag en stoot van een ongelovige tegenstander van de gemeente en een vervolger tot een vurige, ijverige en intelligente gelovige veranderde. In het dagblad Trouw staat een artikel van een theoloog die betoogt dat hij het getuigenis van Paulus over zijn ontmoeting met de opgestane Christus eigenlijk belangrijker vindt dan dat van de apostelen.

Notitie 1: De opwekking van Daniel Ekechukwu werd van minuut tot minuut gezien door zijn vrouw en de voorgangers die om zijn lijk stonden te bidden. (2001).

Notitie 2: Toen Ianmccormak enkele jaren geleden in Australie – hij stierf als gevolg van de beet van een uiterst giftige kwal - van de operatietafel uit de dood terugkwam schrokken de verplegers zo erg dat zijn de kamer uitholden.

            a. de engel

Terug naar het verslag in de evangeliën. Die ochtend kwam er een aardbeving en een engel kwam als een bliksemschicht naar het graf. De bewakers schrokken enorm en vluchtten hals over kop (Matteüs 28:2-4). De engel nam de steen van voor de ingang weg en bleef toen rustig wachten op de eerste mensen die naar het graf zouden komen.

b. Maria van Magdala en de andere vrouwen

Maria van Magdala kwam als eerste naar het graf (Johannes 20:1). Zij hield zeer veel van Jezus want Hij had haar van een bezetene tot een gezond mens gemaakt. Ze had dus veel reden om Hem dankbaar te zijn. Even later kwamen ook de andere vrouwen en de engel gaf de boodschap dat de Heer was opgewekt en dat ze dat aan de leerlingen moesten gaan vertellen. Dan moesten zij naar Galilea gaan en daar zouden allen hem zien (Matteüs 28:5-7).

c. De toestand van het lege graf, Johannes 20: 3-10

In het evangelie naar Johannes lezen we dat de eerste mannelijke bezoekers, Petrus en Johannes, de toestand in het graf goed in zich opnamen. Ze zagen dat het lijk er niet meer lag. De linnen doeken waarin het lichaam was gewikkeld lagen er. De zweetdoek – de doek die om het hoofd van de Heer was gewikkeld - lag netjes opgerold op een andere plaats. De conclusie was duidelijk: het lichaam was niet gestolen en zij moesten zich dus de verbijsterende vraag stellen wat er toch gebeurd kon zijn. Dan staat er over Johannes geschreven dat hij toen hij dit zag geloofde. Er staat echter niet in de tekst wat hij geloofde. Het gebruik van het werkwoord 'geloven' houdt echter in dat hij geloofde dat Jezus niet meer dood was maar uit het graf was gekomen. Hij kon dit geloof echter geen grondslag geven want hij kende de oude geschriften niet die hadden geprofeteerd over de opstanding.

              d. De opgestane Jezus ontmoet Maria,
                  Johannes 20:11-18


De vrouwen en de twee discipelen gingen snel naar huis terug om een crisisberaad met de andere discipelen te houden maar Maria bleef huilende bij het graf staan. Opeens zag ze twee engelen maar die maakten niet zoveel indruk op haar - de Heer was er immers niet. Toen kwam de Heer eraan maar ze herkende hem niet onmiddellijk.
  <>
De eerste vraag in het evangelie naar Johannes die Jezus stelde was  “Waarom huil je?” Die vraag hadden de engel ook gesteld nu vroeg de Heer haar het zelf. De tweede vraag die Hij haar stelde was: "Wie zoek je?"


Ze begreep niet onmiddellijk dat de Heer voor haar stond. Maar toen Hij haar naam noemde "Maria,' herkende ze hem en wilde Hem van blijdschap aanraken. Maar de Heer zei dat ze dat niet moest doen want hij moest eerst opvaren naar de Vader. Ze kreeg de opdacht van Hem om aan zijn broeders en zusters – zij discipelen en volgelingen – te gaan vertellen dat Hij was opgestaan. Dat deed ze ook (Johannes 20:15-18). De andere vrouwen hadden intussen de engelen ook gezien en ook zij kregen de opdracht om aan de discipelen de boodschap van de opstanding te vertellen (Lucas 24:4-12). De leerlingen geloofden het niet en vonden dat de vrouwen wat kletsten. Dat kunnen we een beetje begrijpen want Petrus en Johannes hadden geen engelen hadden gezien en ook de Heer niet, alleen een leeg graf. Spannende, verwarrende momenten moeten het voor hen zijn geweest.

            e. De verschijning aan de discipelen

Pas in de avond van de eerste dag toen de discipelen bij elkaar waren kwam Jezus bij hen (Johannes 20:19-31). Hij stond ineens in de kamer hoewel de deuren waren afgesloten. De eerste woorden tot die verbouwereerde groep discipelen was: "Ik wens jullie vrede," dus 'Sjalom." Toen toonde hij hen zijn handen en zijn zij en zagen zij de littekenen. Toen wisten zij met absolute zekerheid dat het Jezus was, die was gekruisigd. Een week later verscheen hij weer en toen was Tomas erbij die het getuigenis van de anderen niet kon geloven. Hij mocht zijn handen en zijn zij inspecteren en betasten. Die reageerde toen met te zeggen: "Mijn Heer en mijn God." Toen sprak Jezus de zaligspreking die ook voor ons, voor jou en mij geldt: "Omdat je mij gezien hebt, geloof je. Gelukkig (zalig) zijn zij die niet zien en toch geloven." (Johannes 20:29)

Slot

De discipelen waren na de kruisiging een groepje gedesillusioneerde mensen. Ze zaten vol van droefheid, vragen, twijfels en angst voor wat er met hen nu zou kunnen gaan gebeuren, mogelijk werden ze ook gearresteerd en berecht. In elk geval gingen de vrouwen de laatste eer aan gestorven leider bewijzen en zijn lichaam op een gebruikelijke Joodse wijze balsemen. Maar toen ze bij het graf kwamen was het lichaam er niet meer en dat verhoogde de droefheid en dreef hen in de opperste verwarring. In die gemoedgesteldheid stond Maria bij het graf en huilde. Ze had maar één vraag toen ze dacht dat de tuinman achter haar stond: "Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen," (Johannes 20:15). Ze was bereid om zelf met een zwaar, dood lichaam te sjouwen naar een plaats waar ze het kon verzorgen. Dit is tekenend voor de toewijding die deze vrouw voor Jezus had. Toen noemde Hij haar bij haar naam en herkende ze hem.

Het is zeer wel mogelijk dat je iets van je huidige ervaring ziet in die van Maria toen. Is er droefheid? Is er teleurstelling? Is er verwarring? Is er angst? 

Hoor ik iemand stilletjes huilen? Er is verdriet en er zijn vragen. “God, waarom laat U dit toe in mijn leven? Waarom kom ik er niet uit? God, waarom moet het toch zo moeilijk gaan en zie ik U niet meer? 

Let op want de Heer komt je tegemoet. Hij leeft en geeft om je. Als je goed luistert noemt Hij je bij je naam. Hij kent je en houdt van je. Hij wil zichzelf aan je openbaren op een wijze en in een hoedanigheid zoals je misschien hem niet eerder hebt ervaren. Als je je oor opent voor dat Hij tot je zegt en de tranen uit je ogen wist zul je een ervaring krijgen die je leven totaal vernieuwd en je nieuwe kracht zal geven. Je angst verandert in grote blijdschap. Je verwarring verdwijnt en er komt rust in je gekweld hart. Je droefheid verandert in een extatische vreugde die heel je hart vervult. Vragen? Er zijn geen vragen meer, want de Heer is werkelijk opgewekt De opgestane en verheerlijkte Heer openbaart zich in zijn liefdevolle glorie! Amen.
~~~~~~~

Vragen of aangesproken? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Voor de ondersteuning en instandhouding van de bediening van Teun & Tessa de Ruiter. Stort uw bijdrage op rekening vsn Stichting Support Christian Ministries, 44.71.11.973 met de vermelding: support van T. J. de Ruiter.

Site 'Dynamic Ministry' sinds 1997 / pagina geplaatst 5 april / vernieuwd 6 januari 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands
Site 'Dynamic Ministry' sinds 1997INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus