T. J. de Ruiter, a ministry of preaching, teaching and coaching (Dutch & English)


Jesus Christ, the Theme in each Biblebook
The Kingdom of God

Power through the Baptism with the Holy Spirit

Teaching on the Nine Ministries in the Church
Teaching on the Nine Gifts of the Spirit

Principal laws, governing the use of the Gifts of the Spirit

Evaluating the use of spiritual gifts and manifestations

Teaching on Divine Healing
About the crave for miracles

About a call to the ministry

Instructions with regard to the 2nd coming of Christ (Study in the letters to the Thessalonians)

The doctrines of the Millennial Reign of Jesus Christ (chiliastic teaching)

Jesus Christ, the Great Theme of each Biblebook
Trinitarianism versus Unitarianism (short treatise)
Life after death...! (Easter message 2007)
He was dead, but saw heaven & hell and came back to tell us about it.

After death (biblical teaching, supported by actual experience)
The Restraining Force
Eternal Security, or....?
Renewal in the Church
Strange behavior normal in church?
Make the best decision of your whole life!


INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus

                   
Gerechtvaardigd


  Prediking ter nagedachtenis aan br. Frits van den Burg, wiens leven een zegen is geweest voor veel mensen.


De preek is gehouden in de Dienst van Woord en Gebed, in de Aula van de Algemene Begraafplaats te Bussum op 13 december 2010
 
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen [in het geloof] tot deze genade, waarin wij staan, en roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods.

Romeinen 5:1,2 

Inleiding

Lieve familie, vrienden, kennissen en geloofsgenoten. Frits van den Burg is niet meer ons. Hij zit niet meer thuis in zijn stoel. Zijn lichaam zullen we straks aan de aarde toevertrouwen zodat het tot stof kan terug keren maar zijn geest, zijn complete persoonlijkheid, is in de hemel, bij de Heer.

De laatste jaren werden steeds moeilijker voor Frits.  Hij klaagde nooit. Hij zei altijd tegen me: “Teun, ik wil niet klagen.”  Er waren dagen dat hij me de indruk gaf nog vitaal te kunnen zijn maar er waren ook dagen dat ik merkte dat het lichamelijk zwaar en moeizaam werd. Hij wist dat hij voortdurend steeds minder kracht had,maar hij deed wat hij kon. Zo zette enkele uren voordat hij stil stierf nog thee voor Janny. Niets wees er in die vroege uren van 7 december dat het einde van zijn aardse loopbaan binnen heel weinig  tijd die dag zou komen.


De tekst op de rouwkaart, Romeinen 5:1, is dus ook de tekst voor deze preek. Degenen die hem gekend weten dat hij van goede, gedegen tekstuitleg hield want dat verdiepte zijn geloof en geestelijke beleving. Ik wil onderwijs dan ook tot zijn recht laten komen voor zover dat mogelijk is in deze woordverkondiging.

Ik zal kort ingaan op drie sleutelbegrippen in deze verzen.

1.    Gerechtvaardigd
2.    Staan
3.    Vrede

1.     Gerechtvaardigd

Een jong persoon, een student vroeg me eens: “Gerechtvaardigd, wat betekent dat eigenlijk?" Ik heb die vraag sindsdien meerdere malen gekregen. Ik begon het uit te leggen aan de hand van het Engelse woord 'justified' en voegde eraan toe dat het betekent “Just as if you have never sinned," dat is in onze taal 'Juist alsof je niet hebt gezondigd.' Die persoon en anderen hebben daarna de betekenis van  ‘gerechtvaardigd zijn voor en door God,' nooit meer vergeten.

Gerechtvaardigd in Christus betekent dus dat je voor God mag staan alsof je nooit hebt gezondigd. Als je daar over nadenkt en het diep op je laat inwerken, is het eigenlijk bijna te mooi voor ons, van nature zondaren en in schuld verloren, om waar te zijn. Ik ben er zeker van dat onze broeder Frits deze tekst voor deze dienst heeft gekozen omdat hij al lang verwonderd was over deze grote genade die God hem op grond van zijn geloof in Jezus had geschonken.

2. Staan

De tekst verklaart ook  dat we staande in deze genade roemen in het geloof en de hoop op de heerlijkheid van God. Het werkwoord 'staan' hier met het voorzetsel 'in' duidt op wat ik zou willen noemen 'je bevestigd weten' in dit geloof van het gerechtvaardigd te zijn voor God en dus stevig bevestigd te zijn in het geloof alsof je nooit gezondigd hebt en geen zondaar ben. Je prijst jezelf daarin gelukkig en loopt over van dankbaarheid jegens God.
 

Staande in het geloof gerechtvaardigd te zijn houd je het geloof tijdens je leven actief. Je houd de hoop stevig vast dat als je voor God verschijnt je dan inderdaad voor zijn troon staat alsof je nog nooit gezondigd hebt, volkomen rein. En in die hoop word je telkens opnieuw verzekerd door de Heilige Geest, je blijft erin staan, je gelooft het met grote zekerheid en de Heilige Geest bevestigt je erin. Ja,e blijft in dat geloof staan en de hoop houd je levend. Frits staat nu, sinds 7 december 2010 voor de troon van God en weet dat hij niet voor niets die hoop tijdens zijn aardse loopbaan stevig had vastgehouden.

Ik hoop dat wij die nog leven hier op aarde dit 'blijven staan' echt ervaren als een activiteit van de Heilige Geest in ons. De hoop van Frits is nu werkelijkheid geworden. Zijn geloof is nu zien en beleven geworden. Hij ziet de heerlijkheid van God. 

3.    Vrede met God

Het ervaren van vrede, het leven in vrede, is een van de grote harte wensen van ons allen. Frits heeft als jongeman rond het begin van zijn twintiger jaren de oorlog meegemaakt. Toen de oorlog eindigde was ik zeven jaar maar hij was twee-en-twintig. Hij heeft die oorlog veel bewuster beleefd dan ik. We mogen God dankbaar zijn dat we ons nog steeds mogen verheugen in vrede hier in Europa.

De tekst spreekt echter van een belangrijker vrede, de vrede met of bij God. En die vrede heeft Frits tot in zijn dood beleefd. In de twintig jaar dat we hier voorganger zijn heb ik hem leren kennen als een broeder die de vrede met God steeds meer ging beleven en waarderen. Er straalde steeds meer een lieflijke vrede van hem.  Dit was een getuigenis van de echtheid en de diepte van zijn relatie met God.
 
De vrede met God kent twee aspecten. Het  eerste is vrede met of bij Hem en het tweede aspect is de vrede van God in je ziel. Als je door het geloof in het volbrachte werk van Jezus weet gerechtvaardigd te zijn, dus voor God te staan alsof je nooit gezondigd hebt, dan weet je dat je vrede met en bij Hem hebt gevonden. Als je met iemand in vrede kunt leven, mag je je veilig voelen bij hem. Je mag je thuis voelen bij Hem. Daarom vind ik de Herziene Staten Bijbel ook zo mooi hier want zij heeft 'vrede bij God' in plaats van 'vrede met God.' Je weet dat je niet bang hoeft te zijn voor God, want Hij houdt van je. Je hoeft ook niet voortdurend in angst voor straf bij Hem te leven. Voor Paulus, een Jood, die voor zijn bekering streng in zijn geloof was betekende het leven met God het houden van zijn wetten. Dat bracht altijd grote spanning teweeg want je moest heel goed opletten dat je geen enkele wet overtrad. Want als je een wet overtrad had je gelijk te maken met een oordelend en straffend God. Echte vrede kende zo wettische Jood niet want God lette er secuur op of tegen geen wet zondigde.  Oordeel van God en straf dreigden bij de geringste overtreding. Rusten aan Gods Vaderhart was er dus niet bij. Toen Paulus Christen werd leerde hij God als Vader kennen die door Christus zijn zonden vergaf en hem zelfs op zijn geloof in Jezus rechtvaardigde, hem accepteerde alsof hij nooit een wet had overtreden. Paulus kon als gelovige heerlijk rusten aan Gods Vaderhart en genieten van de vrede bij Hem.<>

Frits kende de vrede met enf bij God. De liederen die we vandaag zingen zijn door hem gekozen getuigen daar van. Hij wist dat Jezus met zijn bloed had betaald om ook hem gerechtvaardig voor God te doen verschijnen en vrede bij God te ervaren. Hij zag uit – vooral de laatste tijd – naar het ontmoeten van God om Hem in zijn heerlijkheid te aanschouwen; er was geen angst om dit leven te verlaten.

Slot

Als prediker van het evangelie wil een ieder voorhouden dat als je de Heer Jezus als je persoonlijke Heiland leert kennen je weet dat je zonde je vergeven zijn en dat je door Christus voor God mag staan, zelfs alsof je nog nooit hebt gezondigd. Het is haast te mooi om waar te zijn, maar het is echt de boodschap van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.

Je mag de Heiland leren kennen als je Degene die je door het leven wil leiden en uiteindelijk wil brengen naar het eeuwige bestaan. Hij wil ook je als Levensgids naar het heldere licht van de eeuwige bestemming brengen.

Frits van den Burg kende die Heer als zijn Bevrijder en Vredevorst. Ik weet dat ook door het toenemende lichamelijk ongemak van de ouderdom en de zwakte van de laatste jaren zijn geloof aan inhoud en diepte had gewonnen. Ik weet dat het zijn grote wens en gebed was dat een ieder de Heer als zijn persoonlijke Heiland zou kennen en volgen. En ik sta hier om je op grond van de Bijbel en onze ervaring met Jezus te verzekeren dat Jezus inderdaad  ook heel graag jouw Bevrijder, Heer en Vrede 
~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer Pastor T. J. de RuiterSite www.tjderuiter.nl / preek geplaatst 14 december 2010 / T. J. de Ruiter, The Netherlands