T. J. de Ruiter, a ministry of preaching, teaching and coaching (Dutch & English)


Jesus Christ, the Theme in each Biblebook
The Kingdom of God

Power through the Baptism with the Holy Spirit

Teaching on the Nine Ministries in the Church
Teaching on the Nine Gifts of the Spirit

Principal laws, governing the use of the Gifts of the Spirit

Evaluating the use of spiritual gifts and manifestations

Teaching on Divine Healing
About the crave for miracles

About a call to the ministry

Instructions with regard to the 2nd coming of Christ (Study in the letters to the Thessalonians)

The doctrines of the Millennial Reign of Jesus Christ (chiliastic teaching)

Jesus Christ, the Great Theme of each Biblebook
Trinitarianism versus Unitarianism (short treatise)
Life after death...! (Easter message 2007)
He was dead, but saw heaven & hell and came back to tell us about it.

After death (biblical teaching, supported by actual experience)
The Restraining Force
Eternal Security, or....?
Renewal in the Church
Strange behavior normal in church?
Make the best decision of your whole life!


INFO Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus

                   
Gods tijd is de beste tijd....


  Prediking bij het afscheid als voorganger van de Pinkstergemeente Elim te Hilversum op 26 juni 2011
International version of this sermon: The Best Time

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, voor alles wat er is onder de hemel.

Prediker 3:1

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen.

Prediker 3:14

Inleiding

Volgens hoofdstuk 1:1 bevat het boek Prediker de wijsheid van koning Salomo. Maar, zoals aan veel Bijbelse gegevens, twijfelen velen er aan of de wijsheden die in dit boek zijn opgeschreven wel van Salomo afkomstig zijn. Volgens sommige kenners zijn er veel verwijzingen naar de Griekse filosofie en zou het  boek veel later  - in de derde eeuw voor Christus – zijn definitieve tekst hebben gekregen, terwijl Salomo in de tiende voor Christus zal hebben geleefd.

Als de Prediker van de wijsheid heeft vastgesteld dat er voor alles onder de zon een tijd is geeft hij een aantal voorbeelden uit het gewone leven. Hij zegt o.a.: “Er is een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen,” (vers:3). En: “Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien”, (vers 6).”Ik zou aan deze lijst van praktische voorbeelden vandaag willen toevoegen: ”Er is een tijd om intrede te doen en een tijd van uittrede. Een tijd om ingezegend te worden en een tijd om  te worden uitgezegend.”

Het is vandaag, 26 juni 2011, precies twintig jaar en elf maanden geleden dat we werden ingezegend als voorgangersechtpaar van de Pinkstergemeente Elim. 2011. Het is dus vandaag tweemaal 20 en 11. Als ik van de mystiek-religieuze school zou zijn die achter getallen altijd diepere en geestelijke betekenissen zoekt zou ik onderzoek doen naar de betekenis van deze getallen, maar dat doe ik dus niet.

Niet alles wat er onder de zon gebeurt is van blijvende waarde. Er gebeurt veel en er wordt veel gedaan wat van weinig waarde is en zelfs zijn er veel dingen en gebeurtenissen waarvan wij zeggen: “Dat is waardeloos.”

Of ons werk in die twintig jaar dat wij Elim hebben gediend waardevol of waardeloos is geweest zal de eeuwigheid laten blijken. Ik weet in elk geval dat er iets is wat eeuwigheidswaarde heeft. Ik let daarom nu op  vers 14, waar staat: Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen”

Op grond van deze oude wijsheid wil ik vaststellen dat alles wat God door ons heeft gedaan in Elim in die 20 jaar en 11 maanden voor altijd (Oudere Vertalingen hebben “voor eeuwig”) zal blijven bestaan. Maar wat ik zelf, in eigen kracht heb gedaan en  waar dus Gods zegel niet op werd gestampt zal vergaan.

Waarvan ben ik zeker dat het eeuwig blijft van wat ik heb mogen doen in die ruim twintig jaar? Hiervan ben ik zeker: ik heb Gods Woord gezaaid in prediking, Bijbelstudies en pastorale gesprekken. Ik weet op grond van o.a. Jesaja 55:11, dat Gods Woord nooit ledig naar Hem zal terugkeren maar altijd zal doen wat Hem behaagt.

Jezus sprak over het zaaien van Gods woord in de bekende gelijkenis in Matteüs 13 over het zaaien van zijn woord. Het hangt af van de grond waarin gezaaid wordt of het zal ontkiemen. Het hart is de grond waarin Gods Woord wordt gezaaid. Soms valt het op harde grond, soms tussen dorens en distels en soms eten de vogels het op. Maar in de goede grond zal het ontkiemen, groeien en vrucht dragen. Uit mijn pastorale ervaringen in de gemeente weet ik dat er gelukkig ook in goede grond is gezaaid. Als dit het geval is in jouw hart zal het eeuwige vrucht in je leven voortbrengen.

Vandaag is het dus tijd om af te treden. Ik mag weten dat dit in de wil van God is.

Drie dingen over de tijd van God:

a. Gods tijd is de bepaalde tijd. Alles wat in de wil van God is, is door Hem van eeuwigheid besloten. 

b. Gods tijd is de bevestigde tijd. Zo mochten we ook ervaren op praktische, concrete wijze dat we bevestigd zijn in het nemen van afscheid van de gemeente en het gaan met emeritaat.

c. Gods tijd is de beste tijd. In 1 Kronieken 12:33 lezen we over mannen van Issachar die de juiste tijden kenden voor wanneer Israël moest handelen. Vandaag is het de juiste tijd om achter de bediening in Elim een punt te zetten. Gods tijd is de beste tijd. We leerden na onze bekering in 1960 al snel het koortje: Gods weg is de beste, de beste altijd. Ik zou er vandaag aan willen toevoegen: Gods tijd is de beste, de beste altijd.

Psalm 31:16 zegt in de oudere vertaling: “Mijn tijden zijn in uw hand.” Ook deze dag waarop mijn aftreden plaatsvindt is in de hand van God en hiervan zijn we – ik en mijn lieve vrouw Tessa - ons zeer bewust en daarom ook treed ik af met dankbaarheid, vertrouwen en vreugde in de Heer; het is de juiste tijd, want het is Gods tijd. Amen en amen.

~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer Pastor T. J. de RuiterSite 'Teach All Nations' / preek geplaatst 29 juni 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands