T. J. de Ruiter, a ministry of preaching, teaching and coaching (Dutch & English)


Jesus Christ, the Theme in each Biblebook
The Kingdom of God

Power through the Baptism with the Holy Spirit

Teaching on the Nine Ministries in the Church
Teaching on the Nine Gifts of the Spirit

Principal laws, governing the use of the Gifts of the Spirit

Evaluating the use of spiritual gifts and manifestations

Teaching on Divine Healing
About the crave for miracles

About a call to the ministry

Instructions with regard to the 2nd coming of Christ (Study in the letters to the Thessalonians)

The doctrines of the Millennial Reign of Jesus Christ (chiliastic teaching)

Jesus Christ, the Great Theme of each Biblebook
Trinitarianism versus Unitarianism (short treatise)
Life after death...! (Easter message 2007)
He was dead, but saw heaven & hell and came back to tell us about it.

After death (biblical teaching, supported by actual experience)
The Restraining Force
Eternal Security, or....?
Renewal in the Church
Strange behavior normal in church?
Make the best decision of your whole life!


Pinkstergemeente Elim, Hilversum


Discipelschapcursus

Artikelen, Studies & Onderwijzingen(1)
Jezus Christus

                   
Pasen! Herkenning van de Opgestane Heer


  Prediking op Pasen 2013 in de Immanuël gemeente te Amersfoort
International version of this sermon: 

 

Tekst: Johannes 20:15, “Vrouw, waarom huil je? Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei: Äls u hem  hebt weggehaald, vertel me waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik  hem meenemen."Jezus zei  tegen haar: "Maria!" 

Inleiding, Jezus is echt opgestaan!

Veel mensen willen niet geloven dat Jezus echt na zo’n kruisiging weer tot leven is gewekt. Onder hen zijn niet alleen volkomen ongelovigen maar ook theologen en zelfs dominees, die niet geloven in de opstanding van Jezus Christus.. Zo las ik enige tijd geleden een artikel in een landelijk dagblad door een dominee geschreven die het in veel ideeën meer eens was met de atheïstische filosoof Nietsche dan met de Bijbel. Zo geloofde hij ook niet echt in een opstanding. Het bekende werk van Nietsche is “God is dood.”  Nietsche stierf als een krankzinnige. Iemand schreef op zijn grafsteen: “Nietsche zegt ‘God is dood. God zegt: Nietsche is dood.”

De opstanding van Jezus Christus uit de dood en het daaropvolgend ontstaan van het Christendom, is door een aantal wetenschappelijk gevormde mensen, waaronder ook atheïsten, onderzocht. Enkele atheïstische onderzoekers zijn erdoor tot geloof gekomen. Zij moesten vast stellen: Als Jezus niet was opgestaan, zouden zijn volgelingen geen boodschap voor de wereld hebben gehad, een boodschap, waarin zij stellig geloofden, waarvoor zij bereid waren hun leven te geven, zoals velen hebben gedaan. En het Christendom zou nooit een wereldomvattende, vernieuwende godsdienst zijn geworden als Jezus niet zou zijn opgestaan.

De opstanding - hoe onverklaarbaar het ook is met menselijk verstand - is gewoon een historisch gegeven, de enige verklaring voor het ontstaan en de kracht van het Christendom. Twijfelt iemand er aan dat Nebuchadnezar bestaan heeft, dat Plato bestaan heeft, dat keizer Augustus heeft bestaan? Jezus heeft ook bestaan, de verslagen zijn betrouwbaar gebleken. Nieuwe ontdekkingen bevestigen alleen maar dat de gegevens in de evangeliën betrouwbaar zijn. 

Tijdens de Franse revolutie tegen het einde van de 18e eeuw kwam een revolutionair figuur de kamer van de vrome bisschop Toussant binnen en wierp hem toe: Zo’n verhaal over een gekruisigde kan iedereen verzinnen toch? Waarop de bisschop rustig antwoordde: “O ja, laat je dan ook kruisigen, sterf en kom dan na drie dagen kerngezond hier terug.”
 

We kunnen er niet omheen dat de discipelen na de kruisiging en het sterven van Jezus hevig gefrustreerd waren, wanhopig en bang  Zij waren vol van angst dat ook zij zouden worden gearresteerd. Zij hadden geen reddende boodschap te verkondigen, zonder een goddelijk wonder, zoals de opstanding! God heeft echter Jezus echt opgewekt uit de dood, zij hebben ontmoet als de mens die dood was en opnieuw leefde!

Daarom verkondig ik hier vanochtend: De Heer is waarlijk opgestaan! De Heer is echt opgestaan!


Nu en straks....

Er waren grote verschillen tussen Jezus zoals de discipelen  Hem vroeger hadden meegemaakt en nu, na de opstanding.

Jezus verscheen plotseling aan hen  en verdween even plotseling uit hun gezichtsveld. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Nu kwam nu onaangekondigd soms een kamer binnen waar zij bijeen waren. En er was niets meer te merken van de verwondingen die Hij door de kruisiging moet hebben gehad. Zij moeten dikwijls geheel perplex zijn geweest en begrepen er niets van. Zij wisten dat het dezelfde Jezus was maar toch was Hij anders.

In 1 Korintiërs 15:35-49 maakt Paulus een vergelijking tussen het huidige leven en het nieuwe. Hij onderwijst ons de volgende uiterst interessante en grote verschillen:

 Ons huidig lichaam:                     het toekomstig lichaam:

is gezaaid in vergankelijkheid        opgewekt in onvergankelijkheid

is uit de aarde, stoffelijk                  is uit de hemel, hemels

Is gezaaid in oneer                          opgewekt in heerlijkheid

Is gezaaid in zwakheid                    opgewekt in kracht

Is gezaaid ‘natuurlijk’                       opgewekt ‘geestelijk’

....met een ‘natuurlijk lichaam’        .....met een ‘geestelijk lichaam’

Het onderwijs is duidelijk: Er zal een vervolg zijn op dit aardse leven en dat zal van een geheel andere hoedanigheid zijn dan het huidige.

De meesten van ons hebben waarschijnlijk al aan het graf gestaan van een vriend, broeder of zuster of van een dierbaar gezin- of/en familielid. Wij zijn niet vergeten dat wij nog recentelijk om een graf ebben gestaan.

De grote vraag voor veel mensen is nog steeds... wat gebeurt er na de dood? Hier geeft het evangelie ons een antwoord. Het is een antwoord dat nog niet wetenschappelijk bevestigd kan worden, daarom wordt het een hoop genoemd. Maar als wij het getuigenis van het evangelie over de opgestane Jezus aanvaarden, hebben wij een tastbaar voorbeeld van een nieuwe, een andere en heerlijke werkelijkheid.

Straks dus, zo leert Paulus, zal er een onvergankelijk lichaam zijn, krachtig, heerlijk en hemels van hoedanigheid. Christus heeft zo’n lichaam als eerste ontvangen, Als Hij ons opwekt uit de dood geeft Hij ons als cadeau ook een dergelijk lichaam. dat gelooft Paulus, dat weet Paulus.

Het opstandingsverhaal in het Evangelie van Johannes

Kenners van de evangeliën weten al lang dat Johannes uitmunt door zijn oog voor interessante en belangrijke details in de verslagen, zo ook hier in het opstandingsverhaal. 

De steen voor het graf

In vers 1 is er een detail, dat de meeste lezers ontgaat, omdat zij het Grieks niet kennen, maar ook veel uitleggers ontgaat een aantal details omdat zij te weinig oog hebben voor de details. Ik doel op de verwijdering van de steen van voor de ingang van het graf. Er staat namelijk hier in vers 2 dat de steen vanuit het graf was weggenomen. In het Grieks: “êrmenon ek tou mnêmeion.’ Er is hier een accusatief van het Griekse werkwoord ‘aireoo’ gebruikt; dit werkwoord kan ook betekenen dat er iets opgetild wordt.  <>De ook door Billy Graham geprezen Amplified Bible schrijft inderdaad tussen haakjes in de tekst dat de steen uit de gleuf voor de ingang van het graf was gekomen, wat er dus gebeurd kan zijn is dat de steen opgetild was en niet slechts gerold. De andere evangeliën zijn aan dit detail voorbij gegaan, maar Johannes niet. Natuurlijk kun je niet van een engel met zijn onvoorstelbare bovennatuurlijke kracht verwachten dat hij de steen van twee ton zachtjes wegrolt van de opening. Neen dat deed hij met engelenenergie even snel. Misschien raakte hij even de steen aan en die sprong gelijk een beetje omhoog uit de richel, waarin hij behoorde te rollen.  Toen de engel neerdaalde, vertelt het evangelie naar Matteüs in 28:2 was er een grote aardbeving. Duidelijk is in dit evangelie dat de steen uit de gleuf was gekomen. Even later toen de vrouwen kwamen zat de engel erop, wachtend op wie zou komen.  <>
Ik noem de volgorde van de gebeurtenissen in de eerste uren na de opstanding, volgens dit evangelie. 

De volgorde van de gebeurtenissen in de eerste uren na de opstanding

1. Maria van Magdala gaat (volgens Matteüs met andere vrouwen) naar het graf.

2. Ze vindt het graf leeg en rent terug naar de discipelen.

3. Petrus en Johannes rennen naar het graf. Maria volgt hen.

4. Johannes is het eerst bij het graf en ziet de windsels liggen.

5. Petrus volgt hem en gaat het graf in, ziet de linnen doeken en hoofddoek apart liggen.

6  Johannes gaat ook naar binnen en ziet de twee doeken apart netjes liggen.

7. Johannes gelooft (dat Jezus moet zijn opgestaan want dieven  zouden het graf niet zo netjes hebben achtergelaten).

8. Maar zij kenden de Schrift nog niet (de verwijzingen naar de    opstanding).

9. Maria blijft bij het graf staan huilen. (waar is toch de Heer?)

10. Zij is de eerste die de Heer ontmoet bij het graf.

De twee discipelen gingen snel naar huis terug om een crisisberaad met de andere discipelen te houden maar Maria bleef wenende bij het graf staan.

De opgestane Jezus en Maria, vers 11-18 

Maria stond dus bij het graf te huilen, zij hield zeer veel van Jezus want Hij had haar van een bezetene met zeven demonen tot een gezond mens gemaakt. Ze keek in het graf en zag twee engelen zitten Huilend vertelde ze hen dat ze Jezus uit het graf hadden gehaald en zij wist niet waar naar toe ze hem hadden gebracht. Toen keek ze om, zag Jezus staan maar ze wist niet dat het Jezus was. We moeten nu niet vergeten dat Jezus heel andere kleding droeg want bij de kruisiging waren hem zijn kleren afgenomen door de soldaten. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat Hij er nu zo wel en gezond uitzag en dat zo snel na die gruwelijke kruisiging.

Ook toen Jezus vroeg waarom ze huilde en wie ze zocht herkende ze Hem nog niet, (Joh. 20:14, 15): Ze zei: “Als u mijn Heer hebt weggehaald, vertel me dan waar u Hem hebt neergelegd, dan kan ik Hem meenemen.” Toen noemde Jezus haar naam: “Maria,” en toen herkende zij Hem onmiddellijk. Het uitspreken van haar naam maakte iets wakker en werkzaam in haar. Want het was dezelfde stem die zij voor het eerst had horen spreken toen Hij met groot gezag haar bevrijdde van zeven demonen (Marcus 16:9) en daarna had zij hem veel keer gehoord terwijl Hij onderwijs gaf en hen als Zijn volgelingen leidde.  Zij kende de stem ook als de stem waarin veel liefde klonk, veel bewogenheid. Zij herkende de stem waarin altijd veel waardering klonk voor mensen die in Hem geloofden. Zij kende die stem als geen andere. Jezus noemde haar naam zoals geen ander dat zou doen. Die stem had nu ook waarschijnlijk een licht verwijt in zich, maar geen negatieve klank. Eigenlijk moet ik de titel van deze preek iets aanpassen: “Herkenning van de Opgestane Heer aan Zijn stem als Hij je naam noemt.”

Slot

Maria herkende Hem aan Zijn stem toen Hij haar aansprak. 

Zou u, zou jij die stem herkennen als de stem die jou ook verloste uit de macht van de duisternis? Zou jij hem herkennen als de stem die jou had genezen of jou in verdriet had getroost? Als je veel omgaat met de Heer en naar Zijn woord luistert zul je de stem herkennen in de meest onwaarschijnlijke situaties.

Is er iemand verdrietig hier en er zijn vragen? “God, waarom laat U dit toe in mijn leven? Waarom kom ik er niet uit? God, waarom moet het toch zo moeilijk gaan en zie ik U niet meer?” In het pastoraat heb ik van een aantal mensen de vraag gekregen: “Hoe kan ik de stem van God herkennen?”  Is er misschien ook iemand hier die met deze vraag worstelt?

Let op nu. De Heer komt u tegemoet. Jesaja 64:5 zegt ook dat God de mens tegemoet komt, de zoekende, vragende en dikwijls huilende mens. Hij kent uw naam en kan u aanspreken. Zou u zijn stem herkennen? De stem van de Heer die u liefheeft met een grote, tedere, eeuwige liefde?

Maria herkende zijn stem onmiddellijk. Er was er maar één die haar naam zo uitsprak als Hij! Zij wierp zich aan zijn voeten, zij had Hem gevonden, zij had Hem terug.

Misschien ben je vanmorgen hier omdat je Hem wilt ontmoeten en Zijn stem wilt horen. Wees dan nu even stil: Hij is hier. Je dacht dat Hij dood was, maar Hij leeft. Je dacht dat Hij niet naar jouw gebeden luisterde, maar dat doet Hij wel. Je dacht dat Hij niet meer om je gaf, maar dat doet Hij wel. Hij kent je bij je naam en als Hij je naam noemt, weet je dat u oog in oog met Hem staat en dat er van de hemel een antwoord komt. De Heer is opgestaan, leeft verheerlijkt  tot in eeuwigheid. Ga Hem volgen en je zult Zijn stem gaan kennen. Amen.

Want nu de Heer is opgestaan.
Nu vangt het nieuwe leven aan.
Een leven door Zijn dood bereid,
Een leven in Zijn heerlijkheid!

(JdH 25, couplet 4)


~~~~~~

Vragen of aangesproken? Contacteer Pastor T. J. de RuiterSite Preaching & Teaching / preek geplaatst 9 april 2013 / T. J. de Ruiter, The Netherlands