Vooruitgang ook in crisistijd


Nieuwjaarsboodschap voor 2009


Het nieuwe jaar begint in een periode van economische achteruitgang. De grote financiële experts en regeringsleiders weten niet hoelang de recessie die sommige landen treft - waarschijnlijk ook ons eigen land - zal duren. Men hoopt dat de huidige ontwikkelingen na een jaar zullen verminderen. Men is er wel zeker van dat er een tijd van grote veranderingen en - in veel opzichten - van achteruitgang is aangebroken. Stelsels waarop veel mensen hun vertrouwen hadden gesteld zullen instorten en niet weinigen zullen daardoor worden gedupeerd. Ik weet het, ik schets een situatie die u niet onbekend is; velen zijn somber gesteld over de economische ontwikkelingen.

Dikwijls lijkt het ons dat er ook in het werk van God in plaats van vooruitgang achteruitgang is. De kerk in de westerse wereld gaat inderdaad in ledental achteruit en het kerkbezoek daalt. Het gevolg hiervan is dat er vooral voor grote, oudere kerkgebouwen niet meer voldoende geld voor het onderhoud is en zonder extra subsidie zullen ze andere bestemming moeten krijgen of worden gesloopt.

Hebben we nog goed nieuws in deze tijd? Jazeker! Als christen proclameren we ook in een tijd van crisis dat Gods heilsplan gestadig vooruitgang kent. God zal met zijn heilsplan voor de wereld en de mensheid altijd vooruitgang maken. Van Gods standpunt gezien, in het perspectief van zijn plan dat de eeuwen omspant, is elke dag een dag van vooruitgang. Iemand stelde me de vraag: “ Hoe kan de vooruitgang van Gods koninkrijk ook in een tijd van toenemende crisis elke dag in mijn leven praktisch worden gerealiseerd? Dat is inderdaad een vraag die we niet moeten negeren. 

Ik zou op deze vraag willen reageren met het wijzen op de vier belangrijke voorwaarden om Gods vooruitgang te ervaren.

Ten eerste: door je bewust te worden van Gods aanwezigheid. Ofschoon Hij niet fysiek aanwezig is, is Hij als de alomtegenwoordige Geest er wel. 2 Kronieken 16:9 wil  ons op begrijpelijke wijze deze waarheid duidelijk maken.

Ten tweede: door Hem daadwerkelijk te betrekken bij je leven en alles wat je bezig houdt met Hem te bespreken en te delen. Zo kan en wil Hij als het nodig is zelfs krachtdadig en bovennatuurlijk tussenbeide komen als er iets dreigt te gebeuren dat niet naar zijn wil is.  

Ten derde: door het accepteren van zijn leiding en al zijn aanwijzingen gehoorzaam te zijn. Dit betekent in eerste instantie dat we daders van zijn woord zullen zijn.

Ten vierde: door zijn naam te eren, ons niet te schamen zijn naam te belijden en van de heerlijkheid van zijn Zoon Jezus te getuigen.

Deze vier voorwaarden zijn op veel schriftteksten gebouwd maar in dit Info ontbreekt de ruimte om uitvoerig op ze in te gaan met onderbouwing uit de Heilige Schrift. Als we echter serieus proberen aan deze basisvoorwaarden van een goede, geestelijke omgang met de Heer te voldoen zullen we op heel praktische wijze Gods dynamische tegenwoordigheid en betrokkenheid bij ons dagelijks leven kunnen ervaren.

We leven elke dag die de Heer ons in 2009 geeft in deze wereld die een crisis doormaakt maar geloof in Christus kan ons in eenheid met de Heer dagelijks tot overwinnaars maken en ons geestelijk voorwaarts doen gaan. Gaarne wens ik een ieder in 2009 deel aan Gods eeuwige vooruitgang toe.
 

God is getrouw, 
zijn plannen falen niet, 
Hij kiest de zijnen uit, 
Hij roept die allen. 
Die ' t heden kent, 
de toekomst overziet. 
Laat van zijn woorden 
geen ter aarde vallen. 
En 't werk der eeuwen, 
dat zin Geest omspant, 
volvoert zijn hand. 

T. J. de Ruiter, 1 januari 2009 
 Informatie? Contacteer: Pastor T. J. de Ruiter
Site 'Inspiratie & Inzicht'  sinds 1997 / pagina geplaatst 1 januari 2009 / update 12 augustus 2011 / T. J. de Ruiter, The Netherlands