De Zeven Zegels in Openbaring


Introductie

Lezen: hoofdstuk 5:1-8:5

Johannes ziet Jezus Christus staan midden voor de hoogste troon (hoofdstuk 5:6). Hij is waardig want hij heeft de overwinning behaald. Hij ontvangt het boek met de zeven zegels om het te openen. Dit boek openbaart onder de zegels de verborgen, geestelijke machten en krachten, zowel slechte als goede, die aan het werk zijn op aarde en in de mensheid in de eindtijd vanaf de tijd, specifiek vanaf het moment dat Johannes deze openbaring ontving (4:1).  De boodschap is duidelijk: de verheerlijkte mens Jezus Christus ontvangt volledig inzicht en de volledige controle over wat er op aarde gaat gebeuren.

Als de mensheid in toenemende mate Jezus Christus en zijn verlossing zal verwerpen zullen de kwade machten voor enige tijd hun invloed op aarde kunnen laten toenemen. Zij kunnen dit echter slechts doen zolang Hij ze toestaat. Voor een reden die God alleen kent zal Hij deze machten toestaan hun vernietigend werk op aarde te doen. Hij houdt echter de bevoegdheid om tussenbeide te komen.


De zeven zegels paarden symboliseren de verborgen, geestelijke machten en krachten die op aarde werkzaam zijn, zowel negatieve als positieve, zowel demonische, aardse als hemelse De zielen onder het altaar, in de boekrol onder het vijfde zegel en het gebed en de aanbidding van de heiligen op aarde, zoals getoond onder het zevende zegel, zijn hemelse krachten die invloed op aarde uitoefenen.

Hoofdstuk 6:2. Het eerste zegel

Johannes ziet een wit paard met een rijder die een boog droeg. Een wit paard symboliseert majesteitelijke, triomfantelijke macht. In de tijd van Johannes waren de Parthen, een machtig volk dat in gebied van het huidige Iran woonde, in beweging. De aanvoerder van het leger reed op een wit paard en de soldaten vochten altijd met pijl en boog. Aan het Oostfront bedreigden de Parthen het Romeinse Rijk voortdurend en zij werden eigenlijk nooit door de Romeinen onderworpen. Zij behaalden een grote overwinning over de Romeinen in A.D. 63. Het boek Openbaring werd waarschijnlijk korte tijd daarna geschreven. De Romeinen behaalden ook grote overwinningen over de Parthen en drongen zelfs door in hun eigen gebied. Hun hoofdstad werd voor een groot deel verwoest. De Schrift gaat er niet aan voorbij dat elke wereldse machthebber, hoe machtig en groot, spoedig of later zal worden overwonnen door een andere wereldmacht. De ruiter op het witte paard gaat echter door tot de overwinning voltooid is.

Nogmaals, let er op dat in hoofdstuk 4:2 door de engel werd gezegd dat hij zou laten zien wat 'er hierna gebeuren moet.' Het kan dus zijn dat de Parthen aan het oprukken waren juist toen deze visioenen op Patmos aan Johannes werden gegeven en zij op het punt stonden die grote overwinning te behalen.

Sommige uitleggers zijn van mening dat met de rijder op het witte paard hier in Openbaring 6 Jezus Christus is gesymboliseerd omdat hij overwint, een kroon draagt en zal overwinnen. We letten erop dat er staat dat hij uitging om te overwinnen en niet om te doden, dat is inderdaad significant. Het is mogelijk dat de leider van de Parthen juist toen oprukte naar een grote overwinning en dat hij als een type werd gezien van Jezus Christus. De Parthen verloren echter wel eens maar Jezus is voor eeuwig de grote overwinnaar. Wat betreft de ruiter op het witte paard in hoofdstuk 19:11-16 is het wel duidelijk dat hij Jezus Christus symboliseert, want zijn naam is 'Trouw en Betrouwbaar,' en op zijn met bloed doordrenkte kleding staat 'Woord van God.'

Hoofdstuk 6:3,4. Het tweede zegel
 
Er verschijnt voor het geestesoog van Johannes een vuurrood paard (er kan ook 'rossig' worden vertaald). Een paard symboliseert aardse kracht. Let erop dat de ruiter op het witte paard uitging om te overwinnen; er staat daar niet om te doden. De ruiter op het rode paard krijgt de macht de vrede van de aarde weg te nemen en te doden; er zal veel bloed vloeien. In de periode van keizer Augustus, 29 v. Chr. tot de dood van keizer Marcus Aurelius in 180 n. Chr was er een tijd van relatieve vrede in het Romeinse Rijk die door de overmacht van veel Romeinse legioenen werd gehandhaafd. Die vrede werd de 'Pax Romana,' de 'Vrede van Rome' genoemd. De Parthen verstoorden die vrede echter.

Zolang deze boze kracht – de ruiter op het rode paard - werkzaam is zal er nooit vrede komen. De gevallen mens is gemakkelijk tot machtswellust, haat, oorlog en doden aan te zetten. De boosaardige geestelijke macht heeft het niet moeilijk om mensen hiertoe te drijven want het zondige hart van de mens heeft de onweerstaanbare neiging zichzelf te handhaven, als het moet ten koste van anderen.

Is het ook vandaag niet de hoop van velen dat er vrede in de wereld zal zijn? In die hoop wordt men echter telkens teleurgesteld. Waarom kunnen mensen niet in vrede leven en elkaar respecteren? Waarom moeten zij elkaar doden? Omdat die macht – de ruiter op het rode paard – er nog is en aanzet tot oorlog voor de uitbreiding van macht met als gevolg dat er veel bloed vloeit en velen worden gedood.

Johannes ziet in de apocalyptische visioenen uiteindelijk dat de tijd van het massale doden voorbij zal gaan want Jezus Christus, de Vredevorst, zal zijn rijk van vrede en gerechtigheid stichten en de macht die dit rode paard uitbeeldt zal uitschakelen (Openbaring 21:1-4).
 

Hoofdstuk 6:5,6. Het derde zegel

Johannes ziet een ruiter op een zwart paard. Dit zwarte paard symboliseert honger. Er met veel voor het basisvoedsel zoals tarwe en gerst worden betaald; het loon van een dag werken is een klein beetje voedsel, een portie tarwe en gerst. De weegschaal wijst op een tekort aan het basisvoedsel want graan werd gewoonlijk verkocht per inhoudsmaat en niet op een weegschaaltje De rijder op het zwarte paard krijgt blijkbaar de macht het koren dat op het veld staat te verwoesten met als gevolg dat de prijzen worden opgedreven. Voor de gewone, werkende mens is het basisvoedsel bijna niet meer te betalen. De berijder op het zwarte paard zal er echter voor zorgen dat de rijken kunnen doorgaan met het leven in overdaad. Zij hebben hun olie en wijn, hun geneugten die zij meestal nog dagelijks kunnen blijven gebruiken.

Is het niet altijd zo dat vooral gewone arbeiders in tijden van oorlog het meeste te lijden hebben en dikwijls moeten missen wat voor hen als voedsel beschikbaar was? Deskundigen hebben voorspeld dat er grote hongersnoden aankomen die veroorzaakt zullen worden door de klimaatverandering, de overdadige, zelfzuchtige leefwijze in rijke, westerse landen, slecht bestuur in veel arme landen en vooral ook door oorlogen die in toenemende mate een ernstige bedreiging vormen voor de mensheid. De berijder met het zwarte paard rijdt ook in onze tijd over de wereld om zijn gruwelijk werk te doen op een schaal zoals nog nooit eerder is voorgekomen.

Hoofdstuk 6:7,8. Het vierde zegel

Het vierde zegel werd verbroken en Johannes ziet een vaalgrijs paard. De berijder had als naam 'Dood.' Hij werd vergezeld door het Dodenrijk. Zij kregen toestemming om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien. De grijze kleur van het paard staat voor de kleur van ontbindende lichamen. Voor het zaaien van dood en verderf worden vier middelen gebruikt: 

1. Het zwaard dat voor oorlogsgeweld staat.

2. Hongersnood. Ik noemde hiervoor ik al verschillende oorzaken bij het derde zegel.

3. Dodelijke ziekten. Ziekten vormen ook in onze tijd ondanks de goed ontwikkelde preventiemethoden zoals o.a. vaccinaties, medicijnen en
    therapieën,  toch telkens een bedreiging voor de gezondheid van   de wereldbevolking. 

4. Wilde dieren. Ook in onze tijd zijn die er nog altijd en het is beslist niet onmogelijk dat die in de toekomst toch opnieuw in bepaalde streken
     een ernstige bedreiging kunnen vormen, zoals de bruine beer nu al in sommige Oost-Europese landen. De dood loert dus overal en is er
    altijd. Is het niet waar dat mensen dikwijls hun best doen te ontkomen aan de ene doodsoorzaak en dan toch door een andere oorzaak
    onverwachts worden gedood? Het vaalgrijze paard is actief en slaat soms op volkomen onverwachte en wrede wijze toe.


Hoofdstuk 6:9-11. Het vijfde zegel

Het vijfde zegel wordt verbroken en Johannes ziet een verbazingwekkend verschijnsel aan de voet van het altaar – bedoeld zal zijn het grote brandofferaltaar dat in de voorhof van de tempel stond - ziet hij de zielen van allen gedood waren omdat zij over God hadden en 'vanwege het woord van God.' De gelovigen worden als levend gezien, kunnen communiceren en zijn zich bewust van:

1. Hun wrede dood vanwege hun getuigenis en hun vast geloof in het woord van God.

2. De tijd die verstrijkt terwijl zij bij het altaar zijn waarop in de tempel op aarde de offers ter eer van God moesten worden gebracht.

3. Hun relatie met God. Zij roepen hem vrijmoedig aan om te weten of het nog lang duurt voordat er recht zal geschieden op aarde.


4. Hun tijdelijk hemels lichaam, waarvoor ze een wit gewaad ontvangen dat duidt op hun heiligheid en gerechtigheid. Ze hadden op aarde
    hun ziel gewassen in het bloed van het Lam; zie ook Openbaring 7:14.

Het vijfde zegel openbaart dat de martelaars die in het hiernamaals verblijven God kunnen aanroepen om gerechtigheid op aarde uit te oefenen want zij en vele anderen zijn op onrechtvaardige, wrede wijze gedood. God heeft echter een tijdschema waaraan Hij zich in wijsheid houdt en daarom moeten zij wachten. Om echter de overwinning al een beetje te vieren ontvangen zij die witte gewaden. Witte gewaden zijn symbolisch voor persoonlijke reinheid en gerechtigheid.


Men kan hier - in het licht van het er in het vijfde zegel over de martelaars wordt gezegd - de vraag aan de orde stellen in hoeverre de gestorvenen zich bewust kunnen zijn van wat er op aarde gebeurt en de tijd die er verstrijkt.

Hoofdstuk 6:12-17. Het zesde zegel

Toen het zesde zegel werd geopend zag Johannes dat er een zware aardbeving plaatsvond. Hij zag ook sterren uit de hemel vallen, de hemel openscheuren en weer oprollen. Er werden dus grote kosmische krachten geactiveerd. De kosmische verschijnselen hadden ernstige gevolgen op de planeet want geen berg of eiland bleef op zijn plaats liggen. Als dit gebeurt breekt er ongetwijfeld een periode van grote onrust in en op de planeet aan. Het lijkt er op dat er meerdere aardbevingen en zeebevingen zullen zijn (zie ook. Lucas 21:11). Het licht van de zon en de maan wordt verduisterd door rook die waarschijnlijk het gevolg is van vulkanische uitbarstingen.

Volgens onderzoekers vertoont de planeet duidelijke bewijzen van grote aard- en zeebevingen waarvan sommigen door botsing met een planeet of een grote komeet zouden zijn veroorzaakt. Wetenschappers verwachten dat er door langzame bewegingen in de aardlagen van de grote continenten in de toekomst ook grote bevingen zullen plaatsvinden.

Aard- en zeebevingen confronteren de trotse mens erbij dat zelfs de vaste grond onder zijn voeten niet die stabiliteit kan bieden die hij zoekt en nodig heeft. Als grote catastrofen plaats vinden is het altijd de hoop van de Heiland dat mensen zullen nadenken en tot bekering komen.

Hoofdstuk 8:1-5. Het zevende zegel

Tussen het openen van het vorige zegel en het zevende is er een onderbreking die hoofdstuk zeven in beslag neemt. Die onderbreking is nodig om de uitverkorenen van God te beschermen zodat ze niet in de chaos verloren zullen gaan die op de aarde gaat heersen; ze worden verzegeld (7:4 en Johannes 10:28). Het aantal 144.000 is een symbolisch getal dat staat voor de volheid van Israël, Gods volk. Ofschoon Gods uitverkoren volk er soms slecht aan toe is geweest en er slechts gesproken kan worden van een overblijfsel zal er dus een overvloedige volheid behouden blijven. 

Hierna zag Johannes een zeer grote menigte, een ontelbaar aantal mensen, uit alle landen en volken. De mensen zijn in het wit gekleed wat erop wijst dat ze hun zondige, bevlekte kleding gewassen hebben in het bloed van het Lam (Openbaring 7:9, 14). Het zien van deze ontelbaar grote menigte was een geweldige ervaring voor Johannes. 

Dan wordt het zevende zegel geopend (8:1). Verrassend kwam er eerst een stilte van ongeveer een half uur in de hemel alsof de hemel haar adem inhoudt in afwachting van wat er staat te gebeuren. Johannes zag zeven engelen voor de troon van God staan die allemaal een bazuin kregen. Uit wat er verder vanaf vers 6 staat beschreven leren we dat de engelen met hun bazuin grote catastrofen over de aarde aankondigen. Deze catastrofen zijn de laatste pogingen van God om de mensheid tot bekering te brengen (Openbaring 9:20). Maar of de mens zich al dan niet zal bekeren, de gezalfde Heer zal regeren en oordelen (Openbaring 11:1518). In hoofdstuk 8:7 wordt verteld dat de eerste engel op zijn bazuin blies. In hoofdstuk 11:15 blies de laatste, de zevende, engel op zijn bazuin. Als die geblazen heeft begint de heerschappij van de Heer over de wereld. Voordat echter de eerste engel met zijn bazuin blaast ziet Johannes een andere engel met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. Hij kreeg wierook om te offeren en de rook ervan steeg op naar God. Vervolgens leegde hij de brandende kolen uit het wierookvat op aarde. Ongetwijfeld lag er op schaal nog smeulend wierook dat dus ook op de aarde terechtkwam. Wierook symboliseert altijd de gebeden en de aanbidding van de heiligen. God ontvangt de gebeden en de aanbidding en hij moet de engel bevolen hebben alles op de aarde te gooien. Het resultaat van de gebeden en de aanbidding wordt gesymboliseerd door krachtige werkingen: donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving. Met dit beeld wordt duidelijk gemaakt dat de gebeden, de smekingen en de aanbidding van Gods volk wel degelijk verhoord worden. De donderslagen symboliseren het spreken van God en de bliksemschichten de grote ontladingen van goddelijke energie. De aardbeving symboliseert dat God alles zal schudden waarop de mens op aarde vertrouwt.


Slot

De zeven zegels onthullen de krachten die op aarde worden losgelaten, zowel goede als slechte, positieve als negatieve. Het goede nieuws voor gelovigen is dat wat er ook gebeurt Jezus staat bij de hoogste troon en heeft de volledige regie in handen gekregen (Openbaring 21:5,6). Niemand van zijn dienstknechten, de heiligen, zal verloren gaan want ze zijn verzegeld. Niemand kan ze uit zijn hand roven (Openbaring 7:3; Johannes 10:28). De gebeden van Gods volk zullen hun uitwerking niet missen. God hoort ze niet slechts, hij verhoort ze ook.

Bij alle vragen die wij als gelovigen kunnen hebben over het waarom van al die vreselijke gebeurtenissen mogen we beseffen en eraan vasthouden dat de almachtige, alwetende, wijze en goede God, de heerser van hemel en aarde, weet waarom Hij bepaalde dramatische ontwikkelingen op aarde laat plaatsvinden. Hij zal erop toezien en ervoor zorgen dat de geschiedenis een heerlijk einde zal hebben.

Het boek Openbaring verzekert ons dus Gods volk dat wat er ook op aarde gebeurt of niet gebeurt Jezus zit op de troon en hij is zich bewust van zijn heiligen en de situatie waarin zij verkeren. Hij is de grote overwinnaar en zal zijn volgelingen laten delen in die overwinning.

Leusden, 1991, herzien 2009

T. J. de Ruiter, Pastor en Bijbelleraar
(De Engelse versie dateert uit 1999, de Nederlandse van oktober 2009)

~~~~~~~~~~~
Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Site 'Inspiratie & Inzicht', since 1997 / page update 18 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands