De Heer zal u behoeden

Actualiteit: januari 2007 / blijvend

Regeringsleiders en veiligheidsdeskundigen zijn het erover eens dat het onmogelijk is de samenleving afdoende te beschermen tegen alle aanwezige gevaren en risico’s. We beseffen nu meer en meer dat veel risico’s door onze eigen uitvindingen, constructies en wijze van leven zijn ontstaan. Als christenen weten we echter ook dat vanuit de onzichtbare sferen duistere, kwaadaardige geestelijke machten mensen tot het kwade inspireren en activeren. We zien dit proces in onze dagen steeds gruwelijker vormen aannemen. We zijn allemaal geschrokken van de beestachtige gruweldaden die er de afgelopen weken en maanden in ons land hebben plaats gevonden.

Alleen God, de Hoogste Macht, heeft de wereld in alle details en systemen onder controle. Hij kan door ons aangesproken worden op zijn kracht en mogelijkheden om bescherming te bieden. We mogen Hem aanroepen tegen het kwade blokkades rondom ons op te werpen en ons te beschermen. Hij gaf reeds in oeroude tijden godvruchtige mensen de belofte dat Hij hen voor alle kwaad zou behoeden. Zo staat er in Genesis 29:15 dat Hij tot de vluchtende Jakob te Bethel zei (NBG vertaling): "En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u weder brengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.”

In Numeri 6:22-27 lezen we dat God Mozes instrueerde over Israël een zegen uit te spreken (NBG vertaling): "De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.” Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen."

De Bijbel bemoedigt ons dan ook de Here oprecht te zoeken, te volgen en ons vertrouwen op Hem te stellen voor bescherming tegen allerlei gevaren. God is alwetend, almachtig, goed en genadig en wie op Hem zijn vertrouwen stelt zal niet beschaamd worden..

Als een volk echter massaal de HERE GOD verwerpt en veracht valt het ten prooi aan de duistere, demonische chaosmachten die, waar het hen maar mogelijk is, onheil, rampen, dood en verderf teweeg brengen. Dit proces - het is een geestelijke wetmatigheid - nemen wij in deze tijd met grote ontsteltenis en droefheid waar.

David kende bovenstaande wetmatigheid en daarom schreef hij in Psalm 91:5 (NBG vertaling) aan hen die ook hun vertrouwen op de Heer stelden: "Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt." Hij kende de kracht van de boze maar wist ook dat God wil en kan beschermen. In Psalm 91:11 (NBG vertaling) schreef hij vol vertrouwen op de bescherming van God: “Want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.”

In het licht van het bovenstaande wek ik je op om elke dag voor jezelf en voor hen die je liefhebt en waarvoor je (mede) verantwoordelijkheid draagt, te bidden: "Heer, bewaar ons tegen alle kwaad. Dank U voor uw bescherming door Jezus Christus, de Heer over ons en engelen. Amen."

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar
(voorganger en leraar in de Pinksterbweging)

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspirattie & Inzicht'  sinds1997  /  28 januari  2007 /  update 19 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands