Kom dichter bij God...

Actualiteit: januari 2007 / blijvend

De HERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in waarheid.
Psalm 145:18

De verwachtingen over wat het nieuwe jaar ons zal brengen lopen uiteen. Er zijn pessimistische, maar ook optimistische geluiden te horen. De ouderwetse toevoeging 'van onze Heer,' verwoordt een positief geloof, want het proclameert dat Jezus ook in dit nieuwe jaar leeft en de Heer is.

De uit de Bijbel geciteerde tekst boven dit artikeltje leidt mij tot een vraag, die ik aan elke lezer aan het begin van dit nieuwe jaar heel persoonlijk wil stellen. Gelooft u in een God, die bij heel persoonlijk bij uw leven betrokken wil zijn? Of denkt u over God en ervaart u Hem als een groot, eeuwig, bovennatuurlijk opperwezen of oerkracht, ver weg, in een geheimzinnige wereld en die weinig of in het geheel niet betrokken kan zijn bij het leven van een mens?

Laat ons eerlijk zijn. Soms zijn er omstandigheden en perioden in het leven, waarin je echt helemaal niets ervaart van de nabijheid en betrokkenheid van God in je leven of in dat van een ziek familielid. Je partner zal maar uitzichtloos ziek op bed liggen en artsen hebben meer dan eens te kennen gegeven dat er geen hoop is. Je bidt en vraagt God om hulp, om genezing, om uitredding. Maar die komt niet en er verandert niets. Of, er verandert wel iets, het gaat steeds slechter. Is het onder dergelijke omstandigheden vreemd dat een mens gaat twijfelen aan het bestaan van God. Of, als de mensj dan niet wil twijfelen aan zijn bestaan, zijn er wel vragen over zijn belangstelling voor en persoonlijke betrokkenheid bij de mens in zijn problematische omstandigheden. Misschien, beste lezer, bent u wel juist nu in een dergelijke crisis.

Is het mogelijk dat een mens er zelf iets aan kan doen om de nabijheid van God te ervaren? Ik denk van wel, ik weet zelfs zeker dat dit mogelijk is. In de eerste plaats vertelt de Heilige Schrift ons dat God een God van dichtbij wil zijn en dat Hij heel persoonlijk betrokken wil zijn bij het menselijk leven; zie Jeremia 23:23. Als het uw verlangen is God meer te gaan ervaren heb ik enkele adviezen voor u. Ze zijn niet sensationeel nieuw, maar wel effectief want ze zijn door veel waarlijk godvruchtige mensen beproefd in de meest uiteenlopende omstandigheden.

Eerste advies: lees dagelijks de Bijbel, het woord van God

Onderzoeken onder christenen tonen aan dat de Bijbel maar heel weinig dagelijks gelezen wordt. Maar als we ons hart open stellen voor het spreken van God door zijn Woord kunnen er wonderbare ervaringen zijn. Een bijbelwoord redde dikwijls uit grote nood of gaf een duidelijk antwoord op een dringende vraag of leiding, toen men niet wist wat men moest doen. In mijn prediking 'Ervaar de Auteur en zijn Boek' ter gelegenheid van aanbieding van de Nieuwe Vertaling van de Bijbel heb ik enkele uiterst merkwaardige voorvallen aangehaald, waarbij de Bijbel een heerlijke, verlossende en bevrijdende sleutelrol vervulde. Als u deze preek wilt lezen - hij staat op het internet - log dan in op
www.global-ministries.nl/sermonhp.htm  dan krijgt u de index van de preken en kunt u onmiddellijk deze preek aanklikken.

Neem u voor om in dit nieuwe jaar het Woord van God dagelijks te gaan lezen. En niet als een snelle hap die haastig in de mond wordt gestopt, maar als voedsel waarvoor u rustig de tijd neemt om het tot u te nemen. Lees zijn woord en neem kennis van de beginselen en gedragsregels die Hij heeft laten opschrijven. God houdt er niet van in herhalingen te vallen want wat gezegd heeft, heeft Hij gesproken en Hij heeft er voor gezorgd dat zijn woord werd bewaard - tot op de dag van vandaag. Ook een nieuwe vertaling van de Bijbel heeft hiervoor gezorgd.

Tweede advies: bid dagelijks

Dezelfde onderzoeken die gegevens over het lezen van de Bijbel opleverden, gaven ook een treurig beeld te zien over het dagelijks gebed; er wordt niet veel gebeden. Als u echter meer van God en zijn nabijheid wilt ervaren is het gebed absoluut noodzakelijk. Gebed is meer dan een stroom van woorden richting de hemel, het is meer dan het opzeggen van een uit het hoofd geleerd gebed. Gebed is het openen van uw ziel voor God en daar hoort het wachten op Hem bij. Gebed vereist zelfdiscipline, komen tot innerlijke rust en een ontvankelijk gemoed. De Psalmist wist het reeds, lees en overdenk Psalm 27:14: "Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd; ja wacht op de HERE." Of, zoals de Nieuwe Bijbel Vertaling het zegt: "Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER."

Het 'wachten op de HEER' is een vorm van meditatie. Geen Oosterse meditatie, zoals het eindeloos herhalen van een mantra - een mantra is een door een goeroe ingefluisterd woord - of een urenlang gedachteloos zitten staren en je concentreren op je lichaamshouding of op de ademhaling, zoals bij sommige hogere Yoga oefeningen, maar het overdenken van Gods Woord en een actieve communicatie met God. Wie de Psalmen leest kan het niet ontgaan dat de godvruchtige dichters tijd namen om het woord van God te overdenken, tot rust te komen en dan hun innerlijk openden tot God. Dikwijls ervoeren zij dan God op een zeer intieme wijze. De ware intimiteit bij God komt dus niet zomaar uit de hemel vallen of door een soort van geestelijke injectie, maar het is het resultaat van een eerlijke omgang met Hem, waarin er met respect en ontzag wordt geluisterd en zijn woord uit liefde voor Hem wordt gehoorzaamd. Psalm 25:14: "Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hen bekend."

We kunnen er daarom zeker van zijn dat, om de tegenwoordigheid en nabijheid van God te ervaren, rust, nederig ontzag, openheid en geduld nodig zijn. Alle haastigheid moet worden afgelegd en er moet een verwachtingsvol uitzien naar God zijn. De tekst boven dit artikeltje geeft ook de belofte dat wie God aanroept zich van zijn nabijheid bewust zal worden.

Dichterbij God in dit nieuwe jaar? Mijn broeder, mijn zuster, u verlangt naar meer van God? Neem u dan voor dit jaar meer tijd aan dagelijks lezen van de Bijbel te besteden en meer te vertoeven in de nabijheid van God.

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar
 

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997  /  upd. 19 augustus  2007 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands