Magie en toverij gevaarlijk voor de geestelijke gezondheid

Actualiteit: oktober 2005 / blijvend
(I.v.m. de kinderboekenweek, oktober 2005)
 

Inleiding

Het begrip magie staat voor toverkunst en toverij. Het woord 'magie' komt van het Grieks 'mageia', en het Latijns 'magia' dat 'de kunst van de magirs' betekent. Bij de oude Meden en Perzen waren de magiërs religieuze leiders die in het kader van hun godsdienstige plichten tovenarij beoefenden waarvoor zij de machten van hun goden aanriepen. Magie heeft dus een religieuze achtergrond en lading. In de ruimere betekenis van deze tijd laten wij alle handelingen onder de noemer van magie vallen waardoor men macht tracht uit te oefenen op mensen, dieren, omstandigheden en de wereld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen witte en zwarte magie. Zij, die witte magie bedrijven zullen anderen er niet mee willen beschadigen of nadelig beïnvloeden, maar wil men hen genezen, wensen vervuld krijgen - bijvoorbeeld een geliefde bemachtigen die op de normale b/enaderingen niet wil reageren - of voorspoed brengen. Met de zwarte magie is het geheel anders gesteld. Hiermee wil men een ander treffen, beschadigen en zelfs doden.

Het bestaan van bovenmenselijke, spirituele identiteiten en krachten

Bedrijvers van magie komen bijna altijd bewust of onbewust in contact met duistere geesten hoewel de meeste dit niet willen toegeven. Sommige moderne magiërs denken dat zij alleen met 'latent aanwezige psychische krachten' werken. Niemand weet echter waar de grenzen liggen tussen enerzijds de psychische krachten in de mens zelf en anderzijds de krachten vanuit de wereld van de geesten. Wetenschappelijk is er nooit een bewijs te leveren voor het bestaan van bovenstoffelijke identiteiten en krachten, maar het geloof in dergelijke krachten wordt in alle godsdiensten aangenomen en wel als bewezen beschouwt. In alle godsdiensten is het duidelijk dat er tussen twee gebieden een grens ligt  maar die grens wordt subtiel overschreden als er met onbekende, immateriële krachten wordt gewerkt waarvan de mens zo weinig afweet en die meestal buiten zijn eigen bewustzijn opereren.

Onschuldig magisch denken in de jonge jeugd

Magisch denken vindt men in een onschuldige vorm reeds bij kinderen in de vroegste ontwikkelingsfase. Meestal is dit van voorbijgaande aard en zijn er geen vervelende, blijvende gevolgen. Christelijke ouders behoeven zich er meestal dan ook niet ongerust over te maken. Voorbeelden van kinderlijk magisch denken: "Als ik m'n pop bij mij in bed heb word ik weer beter." Of, "Als ik de foto van mama aan de muur hang ben ik niet alleen." En: "Mijn beertje past op mij als ik slaap" en bij het wakker worden, "Zie je wel ik heb goed geslapen wat een lief en knap beertje." De meeste ouders weten dat dit soort denken bij kinderen dikwijls het gewenste resultaat heeft en vinden dat prima. Christelijke ouders zullen er echter goed aan doen hun kinderen in dit denken niet te stimuleren. Integendeel, zij zullen geloof en vertrouwen in God, de grote en liefhebbende Vader en zijn Zoon Jezus Christus onderwijzen en hun kinderen daarin ook voorgaan. De kracht van het positief gelovig gebed kan niet worden onderschat en het is veel beter als een kind leert ontdekken dat de hemelse Vader een goede nachtrust heeft geschonken of beterschap. Sommigen zijn van mening dat de wortels van het magisch denken in de primitieve sfeer liggen, in het onderbewustzijn. Christenen weten dat de mens vanaf de zondeval in de hof van Eden geestelijk in een goddeloze staat verkeert omdat zij in de macht van de duistere en boze tegenstander van God is gekomen.

Het geloof in en geéxperimenteer met magie rukt op

Wij kunnen dus vast stellen dat het jonge kind reeds probeert de wereld en zichzelf met irrationeel denken en handelen, kinderlijk redeneren, te beïnvloeden. In die eerste levensfase kan het geheel onschuldig zijn maar het kan zich ontwikkelen tot een actief magische levenswijze, vooral als het magisch denken gevoed blijft worden in opvoeding en onderwijs. En dat laatste is in deze tijd evident het geval want zowel in kinderboeken als kinderprogramma's is toverij dikwijls het onderwerp. De kinderboekenboek van dit jaar stelde ook op scholen toverij en magie aan de orde. Men mag het dan als spel beschouwen maar kinderen worden wel op het spoor van toverij en magie gezet en dat zal gevolgen hebben in hun denken en levenshouding. Het geloof in en het geëxperimenteer met magie en toverij rukt op, gevoed op scholen en door de media. Christenen zullen ook op dit gebied het licht van Jezus laten schijnen en ertegen blijven bidden en waarschuwen.

De Bijbel over toverij en waarzeggerij

1. In het oud en gezaghebbend Joods onderwijs, de Tora, de boeken van Mozes, wordt Israël gewezen op het gevaar van toverij, waarzeggerij en spiritisme en wordt het door de HERE God verboden; zie Leviticus 19:26; 22:17 en Deuteronomium 18:10. Gods reden voor dit verbod was dat het volk Hem geheel geheiligd zou zijn en rein van kwade en Hem vijandige invloeden zou blijven. Dit geldt onverminderd voor het volk van God vandaag.

2. Israël verviel in afgoderij en occultisme. De profeten bestraften namens God het volk en waarschuwden voor de gevolgen ervan; zie Jesaja 3:20; Ezechiël 13:8. Het is duidelijk geworden: Een volk dat zich overgeeft aan tovenarij, spiritisme, afgoderij en magie valt ten prooi aan die vernietigende machten.

3. De vele bezetenen in Israël in de tijd van Jezus duiden erop dat er veel invloed van boze, occulte en onreine geesten in Israël was. Dit was zonder twijfel het gevolg van de vele occulte praktijken die er waren, mede door de Romeinse invloed.

4. De apostelen waarschuwen christenen geen occulte praktijken er op na te houden, zoals toverij; zie Galaten 5:20

5. In de eindtijd is er een wereldwijde verharding in het occult bezig zijn voorspeld en verbreiding van toverij; zie Openbaring 9:21; 18:23. Het behoeft weinig of geen betoog voor christenen die de ogen open hebben dat deze ontwikkelingen nu reeds in de wereld gaande zijn en zeker ook in ons land.

Gevaar voor de geestelijke gezondheid

Ik heb reeds verwezen naar het ongeloof van veel wetenschappers in het bestaan van bovenmenselijke identiteiten, geesten en krachten en dat er daarom voor alle mentale klachten naar medicaties en / of therapieën worden gezocht op het fysieke en psychische gebied. In de medische wereld vindt het bestrijden of uitdrijven van boze, kwaadaardige geesten dan ook niet plaats.

In toenemende mate wordt het echter bij christelijke zielzorgers die zich realiseren dat er boze en duistere geesten bestaan, duidelijk dat het doen aan magie, toverij, waarzeggerij, spiritisme, maar ook het meedoen aan wat men 'onschuldige spelletjes,' noemt,  zoals glaasje draaien of toveren en het uitspreken van bezwerende, waarzeggende formules, geestelijke identiteiten vat op een mens kunnen krijgen en die ziek kunnen maken, psychisch maar ook lichamelijk.  Ik geef een voorbeeld uit de vele ervaringen van zielzorgers. Een voorheen rustig kind krijgt na het enkele malen deel genomen hebben aan een waarzeggend spelletje met kaarten bij een vriendje thuis plotseling vreemde klachten: angstaanvallen, zeer onrustig slapen, wordt dikwijls gillend wakker door een angstaanjagende droom, krijgt hysterische aanvallen en het ziet verschijningen van vreselijke gestalten. Na bezoek aan artsen en andere deskundigen wordt de hulp van een pastor ingeroepen die enige ervaring heeft in het onderscheiden van geestelijke machten en bevrijding. Na het bestraffen en verdrijven van boze geesten keert de rust in het kind terug.

Voor zeer veel christelijke zielzorgelijke werkers is het duidelijk dat met het oprukken van het geloof in en het geëxperimenteer met parapsychische krachten en machten - zoals men geestelijke krachten wetenschappelijk benoemt - de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bevolking afneemt. Ik wijs er dan ook met grote klem op dat het experimenteren met magie, toveren, oproepen van geesten, waarzeggerij en bezweren beslist geen onschuldige spelletjes zijn zoals sommigen ons willen laten geloven; er kleven wel degelijk grote, niet gemakkelijk te identificeren gevaren aan voor de gezondheid. Ik wijs er in dit verband ook op dat het zeer wel mogelijk is dat de gevolgen van een occulte besmetting of belasting opgedaan in de jonge jeugd zich soms pas jaren later manifesteren.

Slot

Ook de kinderboekenweek van 2005 zal ongetwijfeld bij veel kinderen die aan het onderwijs over en het blootgesteld zijn aan de daarbij gepresenteerde experimenten met magie, toverij en waarzeggerij, een toename van psychische klachten te zien geven. Christelijke ouders van wie de jonge kinderen op de basisschool zitten zouden er verstandig aan doen goed op het gedrag van hun kinderen te letten en hen voldoende ruimte te geven te praten over wat zij op school meemaken. Christen, wees waakzaam en bid opdat je niet in verzoeking valt en in de machtssfeer van boze, onreine, duivelse machten terecht komt!

T. J. de Ruiter, oktober 2005

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997  / update 19 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands