Het gevaar van het nieuwe occultisme

Actualiteit: januari 2007 / blijvend

door T. J. de Ruiter

Wie de verslagen van de recent in Nigeria gehouden evangelisatiecampagnes van Reinhard Bonnke leest zal zich erover verheugen dat duizenden zich van het occulte, primitieve heidendom bekeren. Tijdens de bijeenkomsten werden allerlei boeken op het gebied van tovenarij, magie, amuletten en andere voorwerpen voor waarzeggerij en magie op een hoop gegooid en verbrand. Dikwijls waren er voorwerpen bij die waardevol voor deze mensen waren, maar eenmaal bekeerd tot het geloof in Jezus verbrak men de banden met het duistere verleden en verheugde men zich in de nieuwe vrijheid door het geloof in Jezus.

In Europa vindt echter het omgekeerde proces plaats. Duizenden, indien niet miljoenen, verdiepen zich thans in oude heidense, magische formules en rituelen en laten deze een steeds belangrijker rol in hun leven vervullen. We zien dat de interesse in Winti, Wicca, tarot, allerlei magie en tovenarij, handlezen, hekserij, Boeddhisme, HIndoeísme, het leren van mantra's die meestal geheime aanbiddingsformule van een god zijn, hand over hand toeneemt en dat velen daar geen enkel boosaardig en ongezond gevaar meer in willen zien. Video's en DVD's met onderwerpen op het gebied van tovenarij en hekserij en wat dies meer zij, zijn er te kust en te keur. Ze staan rijen dik op de planken. Films en boeken over Harry Potter gaan als broodjes over de toonbank en de jongemensen worden er veel meer door beinvloed dan velen voor mogelijk houden. Op TV is de ene na de andere griezelfilm te zien - naar mijn opvatting beslist niet ontspannend. Zij die er vooral laat in de avond of nacht naar kijken krijgen vroeger of later allerlei psyschische problemen - met angstaanjagende en duistere figuren die op dood en verderf uit zijn en dikwijls op niets natuurlijks lijken. Men moet lang zoeken naar een voor ons begrip echt leuke en ontspannende film. En naar dergelijke films kijken zelfs ook kinderen in christelijke gezinnen. Kleine kinderen worden bezig gehouden met films en video's, waarin afschrikwekkende, moordlustige monsters voorkomen. Ik vraag: waarom kan het niet leuker en prettiger? Volgens sommigen zouden we het allemaal echter niet zo serieus moeten nemen want het is alleen vrije tijd besteding en ontspanning. Men beseft echter niet dat er krachten in onze samenleving werkzaam zijn die erop uit zijn de opgroeiende generaties opzettelijk in de wereld van duistere, onwezenlijke en immorele fantasieën binnen te laten en zo het gezond, christelijk, moreel verantwoord en opbouwend denken te ontwrichten. Er nu zijn ook geluiden te horen dat men aan kleine kinderen reeds training in New Age praktijken, hekserij en tovenarij zou moeten geven, want, zo wordt gesteld: "Dan groeien zij van jongs af op in de fantastische en fascinerende wereld van onbegrensde mogelijkheden." Als we naar deze ongezonde, ontwrichtende ontwikkelingen in onze maatschappij kijken is het niet vreemd te moeten vaststellen dat een aanzienlijk percentage jonge mensen aan chronische depressiviteit lijdt en daarvoor de middelen inneemt die vroeger alleen aan volwassenen werden verstrekt.

Beseffen wij als christenen eigenlijk wel dat er in ons midden een generatie aan het opgroeien is, die van jongs af wordt ingewijd en geïndoctrineerd in de wereld van het duister, heidens denken en beleven. Als dit vooruitzicht ons niet verontrust en op de knieën brengt voor God om voor een ommekeer van dit subtiele proces in onze samenleving te smeken, sluiten we bewust onze ogen voor het grote gevaar waar onze samenleving aan blootgesteld wordt.

Om onze ogen te openen voor de ware aard van de vele duistere praktijken heb ik een serie lezingen gemaakt over diverse vormen van populair occultisme. In deze tijd van toenemende belangstelling voor tovenarij, hekserij en allerlei occulte leringen is het beslist geen overbodigheid christenen meer voorlichting te geven over de gevaren van het brede, haast onoverzichtelijke en geheimzinnige gebied van wat ‘het occultisme’ wordt genoemd.

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997  /  update 14 januari 2012 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands