Opdracht: bereik de gehele wereld met het evangelie

Actualiteit: juni 2006 / blijvend
 
 

Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Handelingen 1:8 (NBV)

De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag in Jeruzalem betekende het begin van de grote opdracht om de gehele wereld met het evangelie te gaan bereiken. De kerkgeschiedenis leert ons dat de eerste generatie christenen de gehele toenmalige (bekende) wereld bereikte. Die bestond voornamelijk uit het Romeinse Rijk en landen er omheen in Azië en Afrika; zie o.a. Kolossenzen 1:6 en 23. Er zijn overleveringen die erop wijzen dat het evangelie reeds in de eerste eeuw ook in India was verkondgd en dat er gemeenten waren ontstaan. Door o.a.  toenemende institutionalisering van de kerk nam de kracht van Heilige Geest af en werden er steeds minder pogingen ondernomen het evangelie buiten de bekende wereld te verkondigen. Ik wil er echter geen misverstand over doen ontstaan: de gehele geschiedenis van de kerk verhaalt van moedige mannen die met heilige gedrevenheid naar vergelegen landen reisden met als enig doel mensen het evangelie te verkondigen en tot Christus te bekeren.

Sinds de nieuwe nadruk op het ontvangen van de Heilige Geest aan het begin van de vorige eeuw is er een hernieuwde gedrevenheid ontstaan in veel christenen om de wereld met het evangelie in te gaan. Om te laten zien hoe het met de groei van het Christendom is gegaan sinds die hernieuwde uitstorting van de Geest zal ik enkele gegevens presenteren. De gegevens zijn ontleend aan de publicaties van 'The International Bulletin of Missionary Research' - 'Het Internationale Bulletin voor Zendingsonderzoek.'

Op een wereldbevolking van 6.529.460.000 zijn er dit jaar 2.156.350.000 christenen - alle denominaties bij elkaar - en dit betekent dat ruim 33 % van de wereldbevolking de christelijke godsdienst aanhangt. Ter vergelijking: het aantal Islamieten bedraagt 1.339.392.000. Het aantal gelovigen in Pinkstergemeenten, Charismatische en Neo-Charismatische gemeenten bedraagt 596.096.000 - dus bijna zeshonderd miljoen.

De volgende getallen laten zien in welke mate de uitstorting van de heilige Geest aan het begin van de vorige eeuw heeft bijgedragen aan de groei van het Christendom:

Het gehele Christendom had in 1900  558.131.000 aanhangers en thans, in 2006   2.156.350.000, wat bijna een verviervoudiging betekent. Aan het begin van de vorige eeuw waren er 961.000 Pinkstergelovigen. In 1970 was het aantal gelovigen dat de bekrachtigende ervaring met de Heilige Geest had ervaren zowel in Pinkstergemeenten, charismatische gemeenten en in de gevestigde kerken gegroeid tot 72.223.000. In 2000 was dit aantal gegroeid tot 526.916.000 gelovigen en in 2006 tot 596.096.000! Het aantal evangelische christenen bedroeg in 1900  71.726.000  en in 2006  254.797.000. Het aantal Protestanten bedroeg in 1990  103.024.000 en in 2006  380.799.000. Een aanzienlijk deel van de totale groei van het totale wereldwijde christendom komt voor rekening van de Rooms Katholieke Kerk. In 1990 waren er 266.546.000 Rooms Katholieken en in 2006 zijn er  1.280.883.000.

Zeven en zestig procent van de wereldbevolking gelooft niet in Jezus. Dit betekent echter niet dat al deze mensen het evangelie niet hebben gehoord. Men schat dat thans in 2006 1 op de 4 mensen nog nooit het evangelie gepredikt is. Uit berekeningen blijkt dat het grootste nog niet bereikte aantal mensen zich in China bevindt. Maar ook in Afrika en Zuid Amerika zijn er nog onbereikte groepen. In Moslim landen en onder de Hindoes en Boeddhisten zijn er ook veel mensen die nog niet zijn bereikt. Dit betekent dat de opdracht van de Heer ook in 2006 actueel is: Bereik alle mensen met het evangelie. Die opdracht geldt onze buren, kennissen en alle landgenoten, alle Europeanen en alle mensen, waar ook ter wereld.

Er is in de dagen voorafgaand aan Pinksteren 2006 opgeroepen tot gebed om een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest. Want er is een groeiend besef dat wij, ondanks alle moderne technische communicatiemiddelen, bovenal toch de Heilige Geest en zijn wonderbare krachten nodig hebben.

We mogen als Pinkstergemeente Elim meewerken aan zendingswerk in Albanië, Italië, Irian Jaya, Peru en Haïti. Maar het zou van onchristelijke zelfvoldaanheid getuigen als we zouden denken dat we als kleine gemeente wel genoeg doen. Ik roep u op om meer te bidden voor alle evangelisten en zendelingen die ons op het hart gelegd zijn. En laat ons meer gaan geven van de ons gegeven middelen zodat er geen tekorten zullen zijn op het zendingsveld. De Heer rekent ongetwijfeld ook op u en mij.

T. J. de Ruiter, predikant en bijbelleraar in de Pinksterbewging

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~


Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997  /  update 18 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands