Intelligent Design of evolutie?


"Jullie draaien de zaken om! Is de klei soms meer dan de pottenbakker? Kan het maaksel over zijn maker zeggen: "Hij heeft mij niet gemaakt?" Of het aardewerk over de pottenbakker: "Hij brengt er weinig van terecht?"

Jesaja 29:16 (NBV)


Inleiding

Een minister had in 2005 het voornemen een debat op gang te brengen over het onderwerp 'evolutie of intelligent design.' Haar voornemen riep menige heftige reacties op, zowel van tegenstanders als voorstanders; iemand schreef dat evolutiehaters haters van het geloof in een Almachtig God waren, die alles geschapen heeft.

De evolutieleer en de nieuwe stroming 'Intelligent Design'

De evolutieleer die door Darwin in 1839 in zijn boek 'On the origin of species by means of natural selection,' werd gelanceerd stelt dat alle levende soorten zich spontaan op deze planeet hebben ontwikkeld vanuit een uiterst primitieve levensvorm. Over miljarden jaren heeft zich uit dit eenvoudige leven uiteindelijk de mens ontwikkeld via het proces van natuurlijke selectie, waardoor alleen de sterkere en meest levensvatbare soorten overleefden. De evolutie wordt door de meeste wetenschappers beschouwd als een bewezen wetenschappelijk proces. Zij vinden het dan ook volkomen zinloos, een verspilling van geld en energie, dat er een wetenschappelijk debat zou worden gehouden. Er wordt gezegd: "We gaan weer terug naar de middeleeuwen." Sommigen die voor deelname aan het debat waren benaderd hebben er inmiddels voor bedankt.

Intelligent Design is de benaming van een nieuwe wetenschappelijke stroming die in Amerika ontstond. Deze stroming stelt dat de evolutietheorie in het geheel niet verklaart hoe de vele, diverse soorten van leven zijn ontstaan. Deze wetenschappers stellen dat elke soort van leven op deze planeet getuigt van een heel specifiek ingenieus en ingewikkeld stelsel van krachten en functies dat nooit spontaan of toevallig zou hebben kunnen ontstaan, zelfs niet over miljarden eeuwen. Zij stellen daarom dat er sprake is van een Intelligent Design, een Intelligent Ontwerp. Maar om dan ook de conclusie te trekken dat er een Intelligente Schepper bestaat gaat veel van deze wetenschappers weer te ver.

Ik stel toch de vraag waarvan sommige wetenschappers niet willen dat er naar een zinvol antwoord zal worden gezocht: hoe kan er intelligentie bestaan, die creatief, uiterst gecompliceerd en precies bezig is geweest zonder die als een eigenschap van een persoonlijk wezen te beschouwen: een wezen met intelligentie, maar ook met een wil, die aan alles richting en een doel geeft.

Eerlijke wetenschappers hebben onbeantwoorde vragen

De evolutietheorie is bewezen, zo stellen de voorstanders. Dus wordt hij reeds de jonge kinderen op de basisscholen geleerd. Kritische wetenschappers geven echter eerlijk toe dat er op veel vragen die de evolutietheorie oproept toch geen wetenschappelijk antwoord gegeven kan worden. Zo is het volkomen onduidelijk hoe de ene diersoort uit de andere is voortgekomen en de noodzakelijke biologische en historische bewijzen ontbreken grotendeels. Er zijn heel weinig fossielen, botten en andere overblijfselen gevonden, aan de hand waarvan de evolutiegelovige hard kan maken dat er inderdaad vele miljoenen tussenvormen tussen de huidige diersoorten geleefd hebben. Dat die vele tussenvormen van de bestaande diersoorten er moeten zijn geweest staat echter voor evolutionisten vast, want van een plotselinge verandering van de ene naar de ander soort kan geen sprake zijn geweest. Ik toon dit met een voorbeeld uit de natuur aan.

Een intelligent ontwerp: de specht

Iedereen is het erover eens dat de specht een bijzondere vogel is want hij kan iets doen dat geen andere vogel hem kan nadoen. Met zijn snavel ramt hij vakkundig een gat in de boom om er een nest in te maken. De evolutie stelt dat er een eerste vogel moet zijn geweest die op dit idee kwam om dit te gaan doen. Die eerste vogel en talloze na hem moeten er echter minstens stevige hersenschuddingen van over hebben gehouden en voor veel, heel veel, vogels moet dit fataal zijn geweest want de meeste vogelsoorten hebben helemaal geen beendergestel, geen schedel, geen kaak, geen snavel, waarmee zij effectief op het hout kunnen rammen en de opgewekte krachten verdragen. We weten echter dat de specht een heel ingenieuze schedel, kaak, spieren en snavel heeft, die het sterke rammen op het hout mogelijk maken. Deze vogelsoort heeft zelfs een heel speciale constructie die je gerust schokdempers mag noemen, want daarmee kan de vogel de enorme drukschokken opvangen en absorberen die door het snelle en hevige rammen op de boom ontstaan. Ik stel nog een vraag: hoe en waarom zou de eerste vogel die toch veel gemakkelijker een nestje van takjes, twijgjes en blaadjes kon maken op de voor hem onlogische en absurde gedachte zijn gekomen een gat in het harde hout van een boom te pikken? Dat was geen intelligent idee van die vogel - hij moet erdoor overleden zijn. Het is duidelijk: van een geleidelijke ontwikkeling naar de specht kan geen sprake zijn geweest; hij moet zijn gehele lichamelijke constructie gelijktijdig hebben ontvangen. De specht zoals de mensheid hem reeds lang kent is ook nooit veranderd. We horen het bijzonder opmerkelijk hakken of pikken in de boom in het bos op grote afstand en verbazen ons erover. Genoeg over de specht. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven, die getuigen van een intelligent ontwerp want er zijn heel veel diersoorten, die zeer unieke eigenschappen hebben die geen andere diersoort heeft.

Geloof in evolutie of in een intelligente Schepper?

Een debat over Intelligent Design. Wat zou de eindconclusie ervan kunnen zijn? Alles getuigt van een doordachte structuur, een intelligent design. Zou er dan toch niet een Designer ergens kunnen zijn? Lijkt me toch best wel een logische conclusie. Maar de atheistsche evolutionisten ontkennen bij hoog en bij laag dat er een ontwerpende goddelijke identiteit en kracht aan het werk is geweest. Alles ontstond spontaan, zeggen zij, maar dat is -  ik sta hier echt niet alleen - wetenschappelijk niet bewezen. Inmiddels hebben zich ook enkele bisschoppen in de discussie over 'ntelligent Design geworpen. Bisschop Punt van Haarlem schreef onlangs in zijn bisdomblad 'Samen Kerk,' dat "de voorstanders van de evolutieleer hoezeer zij het zelf ontkennen het geloof verkondigen dat de hele natuur, de hele schepping, een in zichzelf besloten proces is, dat geen enkele oorzaak of doelgerichtheid van buitenaf nodig heeft. Dat is echter geen wetenschap maar een volstrekt onbewezen en zelfs uiterst onwaarschijnlijke hypothese."

Maar luister naar deintelligente voorstanders van de evolutie: "We komen er wel achter waar en hoe het eerste leven in het heelal is ontstaan. We zullen het ontdekken. Misschien op Mars of op Venus of nog verder weg, in een ander zonnestelsel. We zullen kosten noch moeite sparen om te bewijzen dat de evolutietheorie waar is. Het moet gewoon waar zijn. Er bestaat geen God, er bestaat geen intelligente Schepper en er bestaat niet eens een Intelligent Ontwerp. Geloof in God is dom, want God is nergens te vinden. Daarom ook dat 'educatieve programma' van de RVU op de TV, 'God bestaat niet.' "We zullen dat geloof in een persoonlijk God zo snel mogelijk laten verdwijnen." De spottende godloochenaar Muntz werkte graag mee aan dat programma en deed zijn best het geloof in God en Jezus volkomen belachelijk te maken. En volgens hem zou het eigenlijk nog belachelijker gemaakt moeten worden.

Uiteindelijk moet een ieder - mijn inziens - zelfs na een debat over Intelligent Design toch kiezen uit één van de drie mogelijkheden, die elk hun eigen vragen oproepen.

a. Je gelooft in de evolutie: intelligent leven is toevallig ontstaan door het proces van
     natuurlijke selectie. Maar hoe ontstond het eerste leven? Er is geen wetenschappelijk
     bewijs voor de veronderstelling dat de allereerste oerenergie in het heelal eens
     spontaan leven voortbracht. En er is geen massaal overtuigend bewijs dat toevallige
     veranderingen in de genen de vele levende soorten in al hun verscheidenheid
     voortbrachten. Er zijn genoeg moeilijke  vragen te stellen en het is niet wetenschappelijk
     om die weg te wimpelen. In feite moet veel worden aanvaard of anders gezegd:
     "Men moet veel geloven."

b. Je gelooft in een intelligent design. Maar waar is die  intelligentie en wat was dat
     eigenlijk? Moeilijke vragen; er is geen wetenschappelijk antwoord

c. Je gelooft in een scheppend, intelligent, creatief almachtig  Goddelijk Wezen.
     Maar waar is die God en wie is Hij?

     De Bijbel openbaart wie Hij is: een almachtig, super intelligent, alwetend,
     alomtegenwoordig, liefdevol en genadig Opperwezen. Jezus Christus zijn enig
     geboren Zoon heeft Hem geopenbaard. Lees Johannes 1:16 en veel andere  teksten.
     Deze God gaat ons verstandelijk bevattingsvermogen te boven en kan dus alleen
     door geloof (aanvaarding in vertrouwen) worden benaderd en gekend.

Slot

Ik weet best wat ik kies. Ik kies 'c.' Ik heb mijn keuze gemaakt en voel me er happy bij. Muntz kan me dom noemen, maar ik vind hem dom en arrogant. Alles in deze schepping wijst naar een Creatief, Intelligent Schepper. Guido Gazelle wist het zo mooi te dichten in "Mij spreekt de blomme een tale."

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale
wat God geschapen heeft!

Ik wil die taal van de mooie bloemen verstaan en vertolken naar de Schepper in lof, dankzegging en aanbidding - jij ook?

Leusden, 14 juni 2005 , herzien 2 augustus 2011
T. J. de Ruiter

Bijzondere links op deze site Links naar div. Home & Indexpagina's


Contact? E-mail: T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 /artikel sinds  juni 2005 / herzien 2 augustus 2011 / pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands