Jezus Christus

De meeste mensen die de vier evangelieverhalen lezen en alles wat er door zijn eerste volgelingen die hem persoonlijk hadden gekend is geschreven,  zoals we dat in het Nieuwe Testament, het tweede deel van Bijbel aantreffen, komen tot de conclusie dat Jezus Christus de meest fascinerende, geheimvolle en tegelijk de meest transparante en integere mens is die ooit heeft geleefd. De engel die aan de jonge vrouw Maria verscheen en haar aankondigde dat ze zwanger zou worden van een bijzonder kind, zei o.a. over die zoon dat hij 'de Zoon van de Allerhoogste' zou zijn (Lucas 1:32). Het is interessant om te weten dat er eeuwen voor zijn geboorte reeds werd voorzegd dat zo'n goddelijk kind geboren zou worden (zie o.a. Jesaja 9:5,6; Micha 5:1).

De vraag hoe Hij God zijnde, bij ons op aarde toch echt mens kon zijn, wordt door de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen beantwoord. In Filippenzen 2:6,7 schreef hij dat Jezus zich van zijn goddelijke eigenschappen had ontledigd. Om echt mens te worden had hij zijn goddelijke eigenschappen afgelegd en alle processen die bij het menszijn behoren, de verwekking, de geboorte en de lichamelijke, mentale en geestelijke groei geaccepteerd en doorlopen. Ik ben het met je eens als je me zegt dat dit niet te begrijpen is. Hhet is inderdaad één van de grote persoonlijke geheimen van Jezus Christus.

Hij had vanaf zijn geboorte een reine, volmaakte relatie met de Vader in de hemel. De liefde voor de Vader, zijn waarheid en zijn wil hadden de hoogste prioriteit in zijn denken, gevoelens en handelen. Hij hield van de Vader in de hemel en Hij wist dat de Vader van hem hield. De volmaakte voorkeur en liefde voor God en zijn wil heeft hem ongetwijfeld van jongs af dikwijls in conflict gebracht met de mensen om hem heen, zelfs met zijn ouders. In het evangelie van Lucas lezen we dat hij als twaalfjarige jongen met hen meeging naar Jeruzalem maar onopgemerkt bij het vertrek achterbleef, zittend in de tempel temidden van de joodse leraars, discussiërend met hem. Enkele dagen later op de terugreis merkte zijn ouders, Jozef en Maria, dat hij zich niet in het reisgezelschap bevond. Zij keerden terug naar Jeruzalem, zochten Jezus en vonden hem in de tempel bij de leraars. Zij maakten hem een zacht maar welgemeend verwijt dat hij hen zo bezorgd had gemaakt door achter te blijven. Hij verweerde zich met erop te wijzen dat hij bezig was met de dingen van zijn Vader in de hemel, maar keerde toch gehoorzaam met hen terug, (Lucas 2:40-52). Hij heeft zich vanwege zijn ware, eeuwige, goddelijke identiteit echter nooit boven de andere mensen gesteld. Integendeel Hij heeft zich zeer nederig en geheel solidair met zijn medemensen gedragen, (Matteüs 11:28-30 en Johannes 1:1,3 en 18).

Door het wijzen op de hechte relatie met God als zijn persoonlijke Vader, het zonder enige compromis verkondigen van de wil van de Vader en zijn duidelijke veroordeling van alle huichelarij, zowel de religieuze als de maatschappelijke, joeg hij de leiders van het volk tegen zich in het harnas; zij gingen hem meer en meer haten en smeedden plannen om hem te doden. Jezus zag dit proces van verharding en groeiende haat tegen hem steeds ernstiger en heviger worden en wist dat het zijn leven zou kosten. Hij kon en wilde zijn leer en verkondiging, waarvan hij wist dat het de waarheid was, niet wijzigen of aanpassen om zichzelf te sparen. De plannen om hem te doden kwamen in een stroomversnelling net voor het Pascha, een belangrijk en oud Joods feest. Verraden door een van zijn leerlingen arresteerden zij hem 's nachts in een tuin die op de helling van de Olijfberg was gelegen, dichtbij Jeruzalem. Vanwege zijn volmaakte liefde wilde Hij niet dat er ter verdediging geweld zou worden gebruikt. Toen één van zijn volgelingen in Getsemane toch een zwaard gebruikte en iemand een oor afhakte beval Jezus dat niet te doen en genas zelfs een wond die toch werd veroorzaakt, (Lucas 22:48-51)..

Wetend dat hij een onverdiende en genadeloze dood tegemoet moest zien stelde hij dat zijn lijden en sterven als het plaatsvervangend zond en schuldoffer door de almachtige Vader, de rechtvaardige God van alle mensen, zou worden aanvaard. Hij wist zich in deze beslissing gesteund door oude profetische woorden in de heilige geschriften. Hij wist zich het schuldoffer en de man van smarten waarover de profeet Jesaja schreef -in hoofdstuk 53 van zijn boek. Hij wist zich dat lam dat zich gewillig liet slachten en dat zonder vlek of rimpel, heilig en zonder zonde was, (Jesaja 53:7; 1 Petrus 1:19). Hij was dat Hij zijn leven echt kon geven als plaatsvervangend offer voor alle mensen omdat zij zelf nooit de zondeschuld bij de eeuwige, rechtvaardige God konden vereffenen en wegnemen.

En zo stierf hij aan het kruis in schande, veracht en versmaad. God heeft hem echter voor zijn heilig leven en zijn offer beloond en hem doen opstaan uit de dood, (Handelingen 2:24; Romeinen 1:3,4). Ook dit nieuwe leven van na de dood geeft God uit liefde en in eindeloze genade aan allen die in zijn Zoon geloven en het offer van zijn leven als hun bevrijding van schuld en zonde aanvaarden.

Beste lezer, ook jij zult je een mening moeten vormen over de identiteit van Jezus Christus. Wie was Hij volgens jou? Was Hij een bedrieger, een godsdienstige fanaticus of een mens die oprecht was, de waarheid sprak en anderen zo liefhad dat Hij alles voor hen over had - zelfs zijn leven. Besef dat het antwoord op deze vraag en je beslissing of je Jezus al dan niet als je persoonlijke Redder en Heer aanvaardt je eeuwige bestemming zal bepalen.

De Bijbel verklaart en belooft: Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden.

Hulp of raad nodig? E-mail... :Pastor T. J. de Ruiter
 


Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina sinds 26 november 2006 / update 22 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands