Bidstond in Brownsville
een oorlogsverklaring!

Inleiding

Bij het redigeren van dit artikel dat oorspronkelijk in maart 1997 werd geschreven en sinds die tijd op onze site is gepubliceerd zal ik nu - een aantal jaar later - wat actuele informatie geven. De opwekking in deBrownsville Assemblies of God Gemeente te Pensacola, Florida, is voorbij maar de opwekkingsvlam, die in 1995 werd ontstoken brandt nog in veel levens overal ter wereld door. Daarom blijft dit artikel actueel en is het beslist geen monument van iets dat slechts geschiedenis is geworden.

Degenen die de gebedsdiensten in Brownsville hebben meegemaakt bewaren er onvergetelijke herinneringen aan. Vooral de dinsdaggebedsdienst was van een ongewone kracht. Er zijn enkele buitengewone verslagen en impressies geschreven over deze bidstonden. De onderstaande van Renee DeLoriea is een zeer uitvoerige en gaat in op belangrijke bijzonderheden. Deze impressie was opgenomen in synopsis (samenvatting) van de samenkomsten en belevenissen te Brownsville in de week van 4 tot 9 februari 1997.

Ik hoop dat u bij het lezen van dit artikel hoop krijgt op een doorgaand werk van God. Ik heb dit verslag niet slechts vertaald omdat het op mij een zeer diepe indruk maakte, maar ook omdat ik besef dat dit soort van gebedstrijden nodig is in ons land om ook hier de zo vurig begeerde en zo hoog nodige opwekking te brengen. Ik bid u, lezer, toe dat de Heilige Geest uw hart zal aanraken.

20 maart 1997; herzien 19 november 2005
T. J. de Ruiter
 

De dinsdagavondbidstond in Brownsville, strijd op aarde in de hemelse gewesten... een oorlogsverklaring!
 
De dinsdagavond is de belangrijkste samenkomst in de Brownsville Opwekking. Het is de avond waarin minstens een duizendtal gebedsstrijders samenkomen om voor de opwekkingsdiensten van de week te bidden. Broeder Reuben, een Messiaanse Jood, die regelmatig in Brownsville predikt en deze bidstonden dikwijls leidt verklaart: "Zoals de dinsdagavondbidstond gaat, zo zal het gaan in de opwekking in die week."

Bezoekers die voor een volle week van opwekkingsdiensten komen zeggen dat deze bidstond de krachtigste avond van de week is. Het is in deze bidstond dat duisternis in de hemelse gewesten en elke geestelijke druk die achter gelaten zou kunnen zijn vanuit de vele bevrijdingen, verdreven worden. Het is ook een tijd, waarin allen die tezamen zijn gekomen in de naam van Jezus in één geest eenparig strijden in gebed opdat God zijn Geest zal uitzenden naar de verste uithoeken van de aarde om een oogst van zielen binnen te brengen. Het is een tijd waarin op grond van de naam en het bloed van Jezus Christus, de machten van duisternis wordt bevolen hun greep op zielen los te laten die tot Gods Koninkrijk worden geroepen. Het is een tijd waarin men nederig de Almachtige God vraagt de hemelen te openen opdat zijn gaven vrijelijk zullen stromen, alleen voor zijn glorie en eer.
 

Degenen die voor de eerste keer naar een dinsdagavondbidstond komen weten niet wat zij moeten verwachten. De atmosfeer in de zaal is echter geladen met zulk een zekerheid dat men onmiddellijk aanvoelt dat er iets machtigs staat te gebeuren en dat er strijd geleverd zal worden. Dagelijkse en persoonlijke aangelegenheden vallen snel weg want het wordt duidelijk dat er werk verzet moet worden en dat dit van het hoogste belang en van de diepste ernst is.
 

De eerste vijftien minuten - het kan langer of korter duren - is dikwijls een tijd van persoonlijke meditatie en gebed waarbij men zich beweegt tot volledige gerichtheid op God. Er is zachte aanbiddingsmuziek terwijl de gedachten en de meditaties zowel op het innerlijke als op het hogere gericht worden. Honderden gasten vanuit de gehele wereld zijn voor het eerst aanwezig. De gebedsleider heeft hen verwelkomd en hen een klein beetje verteld over het verloop en het doel van de bijeenkomst. De echte leider van de samenkomst is de Heilige Geest.
 

De geest van berouw valt reeds krachtig tijdens de eerste minuten van persoonlijke meditatie. De aanwezigheid van God is onmiskenbaar. De uitnemendheid van zijn tegenwoordigheid schijnt de belangen van een ieder snel te ordenen. God heeft werk te doen en zij die gekozen hebben deel te hebben aan de strijd op die avond, zijn er om alles te doen wat nodig is om Gods werk te zien geschieden. De oproep tot bekering van zonde en van zelfzucht is gebiedend want God wil zich bewegen en Hij wil dat niets Hem in de weg staat. Op hun knieën voor het altaar of knielend tussen de stoelen worden de mensen verenigd in het gemeenschappelijk doel, het aandoen van de gezindheid van Christus, het verheerlijken van God en het doen van zijn werk.
 

De strijd begint met teams van twee tot vijf personen die arm in arm slaan met het doel demonen te verdrijven die achter gebleven zijn van de vorige week. Met de armen in elkaar marcheren honderden teams door elk lokaal van het gebouw, door de galerij, de toiletten, het podium en langs de plaatsen waar het koor zit. In de kracht van de Heilige Geest en in het bloed van Jezus Christus wordt geestelijke duisternis uitgedreven door bestraffing en het bevel te wijken. Er wordt in tongen gesproken en God wordt gesmeekt zijn zalving te laten stromen. Het geestelijke klimaat wordt op orde gesteld door gezamenlijke, geestelijke oorlogsvoering. Geloof wordt opgebouwd en met elke stap sterker. Dit is oorlog en Gods volk zal met niets minder dan overwinning tevreden zijn! De dagen van kwelling, van ontmoediging, van zich gehinderd voelen door satan en zijn demonen zijn voorbij. Gods volk neemt de leiding over door de kracht van de Heilige Geest.
 

Alles, dat zichzelf zou willen verhogen tegen de kennis van God wordt neer geworpen en uitgedreven naar de uiterste, dorre plaatsen van de aarde. Alles dat mensen zou kunnen afleiden van het horen van het Levende Woord en de Waarheid wordt bevolen weg te gaan. Alles dat zichzelf verhoogt tegen de leiding van de gemeente en scheiding of beschuldigingen veroorzaakt wordt uitgedreven door de naam en het bloed van Jezus Christus. Trots, toorn, scheiding, jaloersheid, twijfelzucht, kwelling, verwarring, verdorvenheid, verdraaiing, opstandigheid en tovenarij worden bestraft en omver gehaald. In de zondagsschool en créche ruimten wordt er voor de gezinnen en de werkers gebeden. De geesten die ongelukken en zwakheden veroorzaken worden gebonden. Handen worden gelegd op de deuren van de kantoren van de leiders van de kerk en geestelijke blokkades wordt bevolen hun handen van hen af te houden. God wordt gesmeekt om machtige engelen van bescherming rondom hen te plaatsen. Als de teams elkaar in de hal passeren is er geen aandacht voor elkaar want iedereen is in geestelijke strijd gewikkeld en afleidingen van dit ene doel worden niet toegestaan.
 

Nadat het geestelijk klimaat gezuiverd is is de tijd aangebroken voor het gebed. Er wordt gebeden dat God zich in mensen, in gezinnen, in bedieningen en in landen gaat bewegen. Tien tot twaalf banieren, die Gebedsbanieren worden genoemd worden langs de wanden van de zaal geplaatst. Deze banieren zijn bedoeld als hulpmiddelen voor de bidders die voor de verschillende soorten noden te bidden. Zij die bij de gezinsbanier gaan bidden, doen dit persoonlijk en vragen God om hulp en uitredding in hun gezin. Dikwijls ziet men bij deze banieren  tranen stromen over de gezichten van de biddende mensen. Duizenden gebeden stijgen per minuut op naar de hemel. De tegenwoordigheid en heerlijkheid van God is aanwezig en brengt vertrouwen en geloof in Hem wiens oren open zijn voor elke smeking. Sommigen bewegen zich snel van banier tot banier, maar anderen blijven langer bij een banier bidden. Ofschoon dit een tijd van individueel gebed is, is het gemeenschappelijk element toch sterk want geloof wordt gezamenlijk opgebouwd. Als iemand bid voor zijn noden of de lasten op zijn hart kan het gebeuren dat anderen zich bij hem onder de banier voegen en dan bid men enkele minuten eenparig met elkaar voor die nood of last. Als er een doorbraak in gebed wordt ervare gaat iedereen verder met zijn of haar persoonlijk gebed. Er worden bij de Zielenbanier veel tranen gestort. Er wordt gesmeekt om redding en bevrijding van geliefden en er wordt geestelijke strijd voor hen geleverd. Er wordt geweend over de zielen van verlorenen in een stervende wereld. Namen van geliefden worden op papiertjes geschreven en achtergelaten onder de banier.

Hierna komen de aanwezigen voor het podium bij elkaar en wordt er geroepen tot God voor bevrijding uit de duisternis van zielen overal ter wereld. De geestelijke strijd en zielen banieren worden opgesteld aan de zuidelijke kant van de zaal. De gebedsstrijders staan er in eenheid opgesteld in geestelijke strijd hun handen krachtig omhoog geheven en bevelen in naam van Jezus en op grond van zijn bloed de machten van duisternis hun greep op zielen en gemeenschappen los te laten. God wordt aangeroepen om zijn machtige zalving te laten stromen opdat een grote oogst van zielen kan worden  binnengehaald. De gebedsleider staat op het podium en brengt standvastig het strijdend gebed tot God. Met de microfoon in zijn hand, wordt de machtige strijdkreet van Gods leger naar elke richting uitgezonden. Eerst naar het zuiden, dan naar het westen, het oosten en het noorden. De eerste keer toen deze strijdkreet vanuit Brownsville werd uitgezonden, nu meer dan anderhalf jaar geleden, zaten er de volgende ochtend enkele jongemensen op de trappen van de kerk voor de deur. Toen de koster vroeg wat hij voor hen kon doen, zeiden zij: "We zijn hier om gered te worden." Nu, eind januari 1997, zijn er sinds vaderdag 1995 reeds meer dan 91.000 mensen door het persoonlijk geloof in Jezus Christus,behouden.

Tenslotte worden de gezichten aandachtig naar de hemel gericht om met nederig hart God te vragen om een geopende hemel tijdens de samenkomsten van die week.

Het slotgebed

"Het is alleen vanwege Uw gezegende genade en barmhartigheid dat er zelfs maar één moment kan zijn waarin Uw ontzagwekkende tegenwoordigheid zich manifesteert waardoor levens en harten veranderd worden. Wij, zoals zovelen, zijn verlangend naar een aanraking van U, o God. Dank U voor alles dat U doet, ook deze avond. Wij zij niet waardig, Heer. Maar om de één of andere reden hebt U gekozen om uw volk opnieuw te bezoeken. Heb genade over de verlorenen en de verwonden in ons land, in de naties op deze aarde en op ons. Alle glorie en eer komt U toe."

Indien de Heilige Geest u aanspreekt door middel van dit verslag, verzoek ik u vriendelijk met mij contact op te nemen. Laat ons gezamenlijk de wil van de Heilige Geest voor de kerk en het volk van Nederland verstaan en.... doen.

Contact? E-mail... T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / update 26 juli 2011 / pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands