Europa keert terug tot de tijd van voor het Christendom

door Pastor T. J. de Ruiter


Op 29 oktober 2004 werd in het beroemde Capitool in Rome door regeringsleiders de eerste Grondwet van de Europese Unie getekend. Weinigen weten waarschijnlijk dat op diezelfde datum 1693 jaar eerder - dat was dus A.D. 312 na Christus - de eerste Romeinse keizer die zich tot het Christendom had bekeerd, Constantijn de Grote, de stad Rome binnentrok. Vanaf die dag werd het Romeinse Rijk als christelijk bestempeld.

Wat ons opvalt is dat er in de nieuwe Europese Grondwet geen plaats meer is voor een duidelijke verklaring dat het Christendom voor zoveel eeuwen zeer veel heeft bijgedragen aan de cultuur van het huidig Europa, van Zuid naar Noord en van Oost naar West. Het is ons duidelijk dat er krachtige politieke stromingen zijn die de herinnering aan het christelijk Europa willen wegwerken. Dit blijkt niet slechts uit het grote Europese beleid maar ook uit allerlei details waarvan sommige niet algemeen bekend zijn. Neem bijvoorbeeld de volgende gebeurtenis. Vlak voor de ondertekening van de nieuwe grondwet in het Capitool te Rome - in het Capitool werd de oppergod Jupiter (dat was voor de Grieken Zeus) aanbeden - moest snel het beeld van de christelijke keizer Constantijn eruit verwijderd worden. Mogelijk waren er praktische redenen om het beeld te verwijderen, maar de diepere betekenis ervan mag de oplettende christen in elk geval niet ontgaan.

De uitlatingen van leiders wijzen in dezelfde antichristelijke richting en tonen dat Europa zich wil losmaken van het christelijke tijdperk. Zo zei een Italiaanse eurovoorzitter destijds enkele malen: "Wij zijn bijna bij ons doel, namelijk het herstel van het grote Romeinse Rijk als in de dagen van Augustus." We zouden deze uitspraak kunnen afdoen met een 'het was een grapje, maar dat is - mijns inziens - toch te gemakkelijk gesteld. Want er zijn meer uitspraken van Europese leiders waaruit een dergelijk streven blijkt en die er duidelijk op wijzen dat de geest van hoogmoed en goddeloosheid in die hoge kringen heerst waar het Europees beleid wordt gemaakt. Want de heersende toon is dat Europa groot moet worden, heel groot, een macht van betekenis waarmee de gehele wereld, inclusief de V.S. rekening moet houden; dit is het doel dat Europa voor ogen staat.

Het streven van Europa om een soort van godenmacht te bereiken blijkt ook uit het ontwerp van het gebouw van het Europese Parlement in Straatsburg, dat in 1999 werd geopend. De architect van dit gebouw werd geïnspireerd door het bekende schilderij 'De Toren van Babel' van Pieter Brueghel. De vertegenwoordiger van de Europese Unie zei bij de opening van dit gebouw o.a.: "Waar zij drieduizend jaar geleden aan begonnen - hij doelde op het verhaal van de toren van Bijbel in Genesis 11 - willen wij nu afmaken." Zijn dit geen woorden, waaruit een ongelofelijke grootheidswaan en goddeloze hoogmoed spreekt? De conclusie dat de huidige leiders van Europa een duidelijke keuze maken, die wordt gemarkeerd door wat er plaatsvond op 29 oktober 2004, lijkt me onontkoombaar: het wil terug naar de religieuze situatie en het politieke streven van voor de periode van de christelijke keizer Constantijn de Grote.

Wat hebben deze ontwikkelingen ons thans als Europese christenen te zeggen? Worden hier profetieën vervuld? Ontwikkelen zich voor onze ogen de visioenen van de eindtijd van het boek Openbaring? Zien we hier het beest opkomen, de horens en de duistere geesten? Sommigen menen op deze vragen reeds geïnspireerde antwoorden te kunnen geven. Ik roep op tot oplettendheid met een geopende Bijbel, gebed, studie en bezinning.

Het wordt in elk geval steeds duidelijker dat de kerk van Europa zich op haar plaats binnen de samenleving zal moeten heroriënteren. Was zij eens een macht van belang in de samenleving, ook in politiek opzicht, thans is zij dat niet meer. De Roomse Kerk mag dan nog iets van die macht bezitten, maar ook hier is sprake van afbraak.

De kerk heeft de fout gemaakt in deze bedeling, de tijd die ligt tussen de hemelvaart en de terugkeer van haar Heer Jezus Christus, naar wereldse macht te streven. Zij is wel geroepen het zout van de maatschappij te zijn, het licht van God in de wereld en de volkeren de voorwaarden en waarden van het Koninkrijk van God voor te houden. Wereldse macht is haar in deze tijd niet beloofd. Integendeel, de Heer heeft haar verdrukking door de wereld en  lijden om zijn Naam in het vooruitzicht gesteld. We moeten wereldse macht dan ook niet verwarren met het hebben van invloed.

Christenen van Europa, let op de zaak waarvoor we dienen te staan en te gaan: Jezus Christus te verkondigen als Heiland en Heer en als de komende Koning van de gehele aarde. Hij is de enige echte toekomst voor de gehele wereld, dus ook voor Europa. Hij zal met zijn nieuwe wereldorde ware vrede, gerechtigheid en gezonde voorspoed brengen. Als gemeente zullen we in handel en wandel, in ons leven en streven, een voorbeeld dienen te zijn van dit komende koninkrijk van God.

Leusden, mei 2005
 

E-mail Pastor T. J. de Ruiter

Site   'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / pagina herzien 24 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands