De geestelijke strijd van de Christen

Predikant en Bijbelleraar T. J. de Ruiter

1. Inleiding

Christenen zijn op reis naar het hemels huis en naar de woningen die Jezus voor hen daar heeft bereid, (Johannes 14:1-3). Tijdens die reis is de Heilige Geest in en bij hen om hen te leiden en kracht te geven. Christenen hebben de Geest en het Woord hard nodig want op de weg naar de hemelse bestemming is er veel strijd te leveren. De reis naar de hemelse bestemming is geen vakantiereis of een pleziertocht; er is een oorlog gaande. De Heer en zijn apostelen zijn over dit aspect van het christenleven duidelijk geweest. De apostel Petrus schreef aan de christenen dat de satan rondgaat als een brullende leeuw, (1 Petrus 5:8). Toen de apostel Paulus wist dat zijn einde naderde schreef hij dat hij de goede strijd had gestreden en het geloof had behouden, (2 Timoteüs 4:7). Inderdaad, zowel de Heer - Lucas 13:24 - als zijn apostelen hebben ons niet geleerd dat wij zonder enige strijd de eeuwige heerlijkheid zullen ingaan. De christen mag door zijn geloof in de vergevende en bewarende genade van God zeker zijn van het eeuwig leven, hij zal zich echter terdege dienen te realiseren dat er tijdens die tocht naar het hemels huis een vijand is die zich voortdurend zal inspannen om hem het einddoel te doen missen en daartoe elk middel en iedere mogelijkheid zal benutten. Het couplet in lied 225 - lied 654 uit de bundel van Johannes de Heer - roept ons dan ook terecht op:

Houdt moed in de geest'lijke strijd,
Hoe groot ook des satan's geweld;
Door 't leger van God, steeds bereid,
Wordt iedere vijand geveld.

Verheugd! Verheugd!
Wees blij in de Heer
En verheugd!
Verheugd! Verheugd!

Er is dus een strijd te voeren maar als de christen zich houdt aan de grote Leider, de Heer Jezus Christus, en zijn Geest vaardig in hem doet zijn is er alle reden om het versterkende overwinningslied te blijven zingen.

2. Strijd tegen geestelijke machten en krachten

Lezen: Efeziërs 6:10-20

Voordat Paulus zijn diepgaande brief aan de grote en actieve gemeente te Efeze afsloot vermaande hij haar alert te zijn en zich grondig te bewapenen tegen de kwaadaardige geestelijke machten. Paulus vermaande en bemoedigde christenen krachtig in (gemeenschap met) de Heer te blijven en in de sterkte van zijn macht, (Efeziërs 6:10). Dan gaat hij door met er op te wijzen dat de christen de gehele wapenrusting moet aandoen. De strijd is namelijk niet tegen vlees en bloed maar tegen de 'overheden' - Grieks 'archas,' tegen de 'machten,' - autoriteiten, Grieks 'exousias,' tegen de 'wereldbeheersers' - Grieks, 'kosmokratoras,' tegen de 'geestelijke krachten' - Grieks 'pneumatika,’ in de 'hemelse gewesten' - Grieks 'epouranios,' waarmee ongetwijfeld de woonplaatsen van de boze geesten bedoeld zijn en niet de hoogste hemel waar God woont.

Samenvattend: de machten en krachten die hier door Paulus worden genoemd zijn:

a. geestelijk; dus bovenmenselijke, onstoffelijke identiteiten.

b. kwaadaardig; dit kan niets anders betekenen dan dat zij gelovigen trachten te hinderen, te beschadigen en tot zonde trachten te verleiden. Dat laatste was al duidelijk bij de eerste aanval van de duivel op de mens, ( Genesis 3).

c. heersend; zij hebben gezag en grote invloed.

Hoofdstuk 6:10-20 is niet de enige plaats in de Heilige Schrift waar over boosaardige geestelijke machten is geschreven.

- Let op wat er geschreven is door de apostel Petrus in 1 Petrus 5:8-11.
- Let op wat er geschreven is door de apostel Johannes in het boek Openbaring, hoofdstuk
  12:10-12.
- Let op wat er geschreven is door de apostel Jakobus in zijn brief, hoofdstuk 4:7.
- Let op wat de HEER zelf zei over de kwaadaardige, geestelijke wereldheerser in Johannes14:30. Let er ook op welke rol de duivel speelde bij het aanzetten tot het verraad vanJudas, (Johannes 13:27).


Godvruchtige gelovigen onder het Oude Verbond werden er door God ook reeds op geattendeerd dat er kwaadaardige, agressieve, geestelijke identiteiten bestonden, (Daniël 10:13; Zacharia 3:3.


3. De geestelijke wapenrusting

Lezen: Efeziërs 6:10-20

Paulus maakt in dit gedeelte van de brief duidelijk dat de christen beslist niet moet strijden tegen vlees en bloed waarmee de mensen en menselijke krachten, zowel psychische als lichamelijke zijn bedoeld, maar tegen geestelijke machten in bovenmenselijke sferen. Om in deze strijd kunnen standhouden heeft de christen een geestelijke wapenrusting gekregen; (vers 11). De wapenrusting moet worden aangehouden zelfs als de strijd op een bepaald moment volbracht lijkt te zijn; (6:13). De boze is sinister, slim en sluw, en zal juist na het behalen van een overwinning als de mens denkt zich te kunnen ontspannen, opnieuw aanvallen. Het is dus niet als in het gewone soldatenleven dat men in een rustpauze de wapens kan neerleggen tenzij de Heer een rustpauze schenkt door zijn macht over de boze te gebruiken. We kijken met aandacht naar de verschillende onderdelen van de wapenrusting in vers 14-18.

1.         De gordel van de waarheid. De gordel bond in die tijd het gewaad van de soldaat strak om het lichaam. In de wereld van de leugen zullen we stevig in de waarheid dienen te staan en te gaan anders raken we verstrikt in het web van leugens en verzwakken. Elke leugen verzwakt de geestelijke identiteit.

2.         Een pantser van gerechtigheid; hiermee wordt ongetwijfeld de gerechtigheid bedoeld die verkregen is door het geloof in Christus want 'gerechtigheid uit de wet' was voor Paulus het najagen van wind. Het is door de kracht van het bloed dat wij rechtvaardig, dat is geheel vergeven en vrijgesproken van enige schuld, voor God kunnen staan. De belijdenis dat onze zonden vergeven zijn door het bloed van Jezus is het enige pantser dat ons hart beveiligt tegen de geestelijke aanklager.

3.         Een schoeisel van bereidvaardigheid; de christen dient bereid te zijn om te gaan en te getuigen van de Heer en zijn boodschap van verzoening en vrede. Soldaten komen met dreunende voeten onderdrukking brengen, (Jesaja 9:4). In Jesaja 52:7 is echter geschreven over de liefelijke voeten van hen die vrede brengen.

4.         Het schild van geloof dat de brandende pijlen dooft. De soldaten uit die tijd hielden soms hun schilden nat tegen de brandende pijlen. Soldaten van eerdere beschavingen, zoals de Babyloniërs, hielden hun schild geolied, (Jesaja 21:5). Er zijn in deze tijd een aantal brandende pijlen die op het geloof worden afgeschoten. Vooral jonge mensen voelen zich soms hevig aangevallen in hun geloof. In de periode dat ik leraar op de Bijbelschool was - dat was iets meer dan 25 jaar - kwamen er soms jonge mensen die theologie op universitair niveau hadden gestudeerd. Allerlei intellectuele theorieën werden er over de Bijbel gegeven. De Bijbel zou vol van onjuistheden staan, waardoor zijn boodschap onbetrouwbaar werd gemaakt. Wonderen waren allemaal te verklaren en Jezus zou niet zijn opgestaan. Ook zijn er die zeggen en schrijven dat God geen echt, bestaand persoon is maar dat hij slechts als een idee, een gedachte in ons bestaat. Hij bestaat als we aan hem denken en over hem spreken. Velen worden door dergelijke brandende pijlen in hun geloof ernstig beschadigd. Het is dus belangrijk dat ons schild van geloof krachtig is en bestand tegen alle pijlen die op ons worden afgeschoten.

5.         De helm van heil. De christen wijdt zijn bewustzijn en denken geheel aan God en zijn heerlijke verlossing. De hogepriester van Israël droeg een tulband en een voorhoofdsplaat, waarop stond 'heilig voor de Heer,’ (Exodus 28:36-38). Betrap je jezelf op onheilige, onreine, slechte gedachten of fantasieën? Breng ze altijd onder gehoorzaamheid aan Christus. Reinig je geest met het geloof in het bloed van Jezus en gooi ze eruit met de heiligende kracht van de Heilige Geest, (2 Korintiërs 10:3-6).

6.         Het zwaard van de Geest, het Woord van God. Het is een tweesnijdend zwaard dat doeltreffend in alle richtingen is, (Hebreeën 4:12,13 en Jesaja 49:2).

7.         Het voortdurend gebed. Paulus sluit af met te wijzen op het belang van het gebed; Aanhoudend bidden en smeken in gemeenschap met de Geest; dat is bidden in de wil van God en volgens zijn leiding.

  Vraag om over na te denken: Heb ik misschien mijn geestelijke gevechtskracht een beetje (of geheel) verloren? Hoe word ik dan weer geestelijk optimaal strijdbaar?

4. Het omverhalen van geestelijke bolwerken

We verdiepen ons in een belangrijk aspect van geestelijke oorlogvoering: het bestrijden en vernietigen van dwaalleringen die zich in gelovigen proberen te nestelen. Dit aspect van geestelijke strijd krijgt onvoldoende aandacht terwijl het juist van groot belang is. Leringen - soms worden ze visies genoemd of openbaringen - die afwijken van de gezonde leer van de Heer en zijn apostelen beschadigen het geloof en hinderen de werking van de Heilige Geest in de gemeenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er op dit gedeelte van het slagveld van de geestelijke oorlogvoering veel slachtoffers onder gelovigen vallen; velen zijn door misleiding het goede spoor van geloof dan ook kwijt geraakt.

Lees  2 Korintiërs 10:1-6 en 2 Korintiërs11:1-4.

In 2 Korintiërs 10:3-6 schreef Paulus over een belangrijk aspect van geestelijke strijd. Hij schreef dat hoewel hij in het vlees leeft hij niet vecht 'naar het vlees,' maar dat de wapenen van zijn veldtocht geestelijk zijn en niet vleselijk. De strijd gaat tegen bolwerken (van satanische machten), die openbaar worden in redeneringen en bedenksels Deze moeten tot krijgsgevangenen worden gemaakt in gehoorzaamheid aan Christus.

In 1 Timoteüs 4:1-3 maakt Paulus het duidelijk dat bovenmenselijke machten, geesten en demonen, niet slechts actief zijn in de wereld van de ongelovigen maar ook in de gemeenten om gelovigen tot dwalingen te verleiden.

Er zijn in de wereld van de geesten lagere en hogere machten. Voor de Grieken in de oudheid waren demonen goddelijke wezens aan wie hoge autoriteit en kracht werd toegeschreven. Paulus schreef dat die geesten gelovigen misleidende leringen influisteren die, als zij zich daardoor laten beïnvloeden, schade in het geloof veroorzaken. Paulus weet door de Heilige Geest dat misleidende geesten in de latere tijden steeds meer aan invloed op gelovigen zullen winnen en de zuivere leer op alle mogelijke manieren zullen trachten te vervormen. Hij schreef: "Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat er in latere tijden." We zien in onze tijd dat valse leringen inderdaad veel schade hebben berokkend niet alleen in het leven van de individuele gelovige maar ook in  gemeenten en oorzaken zijn van veel kerkscheidngen die het lichaam van Christus ernstig hebben verzwakt door de verdeeldheid.

Paulus bestreed dwalingen met het onderwijzen van de zuivere leer. Hij bemoedigde ook zijn leerling Timoteüs dit te doen, (1 Timoteüs 4:11-13). Iedereen met geestelijk inzicht weet echter dat het bestrijden van valse leringen niet slechts op het verstandelijk niveau zal moeten plaatsvinden, bijv. door het voeren van een debat of het geven van een les. Maar dat de ware strijd op het diepere, geestelijke niveau gevoerd moet worden. In dit diepere niveau wordt er in gebed gestreden en wordt God gesmeekt om kracht en gezag opdat de prediking van het evangelie en het christelijk onderwijs effectief zullen zijn en mensen zich van hun dwalingen zullen bekeren. Als mensen zich bekeren zullen misleidende geesten en demonen in de Naam van Jezus hun invloed op hen verliezen. Als christenen zich aan de waarheid van God vasthouden zullen zij effectief kunnen blijven in de strijd tegen geestelijke machten. In Efeziërs 6:14 schreef de apostel dat we 'omgordt zijn met de waarheid.'

Wij weten dat er al dwaalleringen in de gemeenten ontstonden voordat de eerste apostelen waren gestorven. Zoals ik al schreef de ontwikkeling en invloed van dwaalleringen heeft zich sinds die periode gestadig uitgebreid. Verleidende en demonische geesten weten met steeds subtielere leugens het geloof van velen grote schade toe te brengen. Het is nu meer dan ooit nodig om leringen aan de Bijbel te toetsen en ons vast te houden aan Gods Woord dat door de eeuwen heen met grote zorg en ijver zuiver bewaard is gebleven.

Tenslotte raad ik gelovigen nadrukkelijk aan op hun hoede te zijn voor elke prediker of leraar die meent dat hij diepere openbaringen of visies ontvangen heeft dan dat er in de Bijbel staan en die misschien aan zijn openbaring of visie zelfs meer gezag toekent dan aan de onderwijzingen die we in de Bijbel overgeleverd hebben gekregen.

Vraag om over na te denken
Zouden christenen in deze tijd, waarin er regelmatig  zoveel pretenderen met nieuwe visies of openbaringen te komen niet veel meer zoals de gelovigen in Berea - zie Handelingen 17:11 - alles moeten toetsen aan de Bijbel?

Voor bespreking in een groep
Denk eens na of je in sommige gelovigen gevaarlijke invloeden ziet waarin ze verstrikt zouden kunnen raken en in hun geloof ernstig beschadigd zou kunnen worden. Probeer er eerlijk en oprecht met elkaar over te praten en open voor correctie te zijn.

Ter bemoediging,
Zing Opwekking lied 225. "Houdt moed in de geest'lijke strijd, hoe zwaar ook des vijands geweld. Door 't leger van God, steeds bereid, wordt iedere vijand geveld."


5. De overwinning  over de duivel

Lezen: Openbaring hoofdstuk 12

Inleiding

Het woord apocalyptisch betekent oorspronkelijk onthulling of openbaring van wat verborgen is. De Joods apocalyptische literatuur zoals wij die aantreffen in de boeken Daniël, Ezechiël en Openbaring bestaat uit speciale zinnebeeldige en beeldrijke voorstellingen van gebeurtenissen in de ontwikkeling van het plan van God en van de positieve en negatieve geestelijke machten en krachten die er een rol in vervullen. Soms betreffen de zinnebeeldige voorstellingen gebeurtenissen die in het verleden liggen of die plaats vonden tijdens het leven van de schrijver. Soms gaan zij over dingen die nog moeten gebeuren, (Openbaring 1:1-3). Wij moeten bij het bestuderen van dergelijke beschrijvingen er rekening mee houden dat zij, hoewel in enkele zinnen samengevat, in de aardse tijd ver uit elkaar kunnen liggen. Uiteraard zal ik in deze les niet uitvoerig bij bijzonderheden van het verschijnsel Bbijbelse apocalyptische literatuur kunnen stilstaan, hiervoor is een aparte studie nodig.

De oorlog tegen de vrouw, haar zoon en zijn volgelingen

In het 12e hoofdstuk van Openbaring is het beeld van de vrouw, die een mannelijk kind had gebaard, belangrijk. Het kind is Jezus Christus, (vers 5). De draak voert uit boosheid oorlog tegen de vrouw en haar nageslacht - de gezamenlijke gemeente van het Oude en het Nieuwe Verbond. Let op vers 17,18: "Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben." De vrouw vlucht naar de woestijn, waar zij 1260 dagen verbleef, dat is 3 1/2 jaar, de tijd van verberging vanwege onheil. Met de vrouw kan  Maria zijn bedoeld en met de vlucht naar de woestijn, de vlucht naar Egypte waar zij mogelijk 31/2 jaar met Jozef en het kind moest blijven, maar het beeld zou ook kunnen slaan op het volk van Israël, waaruit Jesus was voortgekomen.

In Openbaring 12:7 wordt verteld dat er in de hemel oorlog uitbrak; Michaël, de engel van het volk van God en zijn engelen, bonden de strijd aan met de draak. Michaël overwon met zijn legers deze vuurrode draak. Dit boosaardige wezen wordt met verschillende namen aangeduid. In sommige kulturen wordt hij vanouds de draak genoemd. In de Bijbel openbaarde hij zich in het begin als de slang en later werd hij de duivel en de satan genoemd. Hij is de grote tegenstander van God en de verleider van de mens, (vers 9). Hij werd uit de hemel geworpen en kwam op de aarde terecht. De reden waarom de draak uit de hemel werd geworpen moet zijn hoogmoed en opstandige boosheid tegen God zijn geweest. De meeste uitleggers zien in Ezechiël 28:11-19, dat over de val van de vorst van Tyrus gaat over zijn hoofd heen een profetisch woord van kennis naar de val van de hoogmoedige en rebelse satan. De vuurrode draak is het grote, angstaanjagende wezen uit de prehistorie en vuurrood is de kleur van zeer gevaarlijke, verslindende macht. Hij is hetzelfde wezen dat zich in het Paradijs manifesteerde als de sluwe slang, die Eva verleidde en sindsdien de gehele mensheid. De zeven koppen spreken van zijn veelzijdige intelligentie en gevaarlijkheid, de tien horens van grote agressieve stootkracht en de kronen van koninklijke macht; hij wil het Lam imiteren; zie hoofdstuk 5:6. In de hemel is de orde wel hersteld maar aangezien het wezen dat God aanviel is uitgeworpen heeft hij op aarde grote moeilijkheden veroorzaakt. Het is de Messias - de Gezalfde Heerser en Bevrijder - Jezus Christus die met zijn broeders en zusters de strijd tegen dit verdorven geestelijk wezen definitief zal gaan winnen. Hoe zullen de heiligen overwinnen? Vers 11 geeft het drievoudig geheim van hun victorie: Zij overwinnen door:

a. Het bloed van het Lam

De satan, de tegenstander van God, die ook de duivel en de lasteraar wordt genoemd, wordt overwonnen door (het geloof in) het bloed van het Lam. De heiligen die vasthouden aan hun geloof dat zij vergeven en gerechtvaardigd zijn door het offer van Jezus Christus overwinnen de beschuldigingen en laster van de duivel. Dit geloof houdt in dat zij hun zonden hebben erkend en beleden en dan door het geloof in het bloed zich vrij van alle schuld weten, gezuiverd van alle blaam en smet, (1 Johannes 1:9).

b. Het woord van hun getuigenis

De heiligen overwinnen door de proclamatie van hun geloof. Het innerlijk vertrouwen en de overtuiging zullen expressie moeten krijgen in de zichtbare, fysieke wereld waarin de mens gesteld is en functioneert. Op deze wijze wordt de kracht van de geloofsovertuiging effectief in deze sfeer en wordt de macht van de boze en zijn helse legerscharen teniet gedaan. Jezus let op zijn kinderen en ziet het wanneer zij moedig van hem en de Waarheid getuigen, net zoals Hij tijdens zijn leven moedig getuigde van zijn identiteit en gemeenschap met de hemelse Vader, (Marcus 8:38; Lukas 9:26; Johannes 18:36,37; 1 Timotheus 6:13; 2 Timotheus 1:8,12).

c. Volkomen toewijding, zelfs tot in de dood

De heiligen zullen de consequentie dienen te aanvaarden dat het openbaar getuigenis van geloof en loyaliteit aan God en zijn Zoon lijden en misschien zelfs de dood ten gevolge zal kunnen hebben. De Heer had deze instelling en vraagt hem ook van hen die Hem volgen, (Lucas 14:26; Johannes 12:25; 2 Timoteüs 21-7).

Als wij deel willen hebben aan de overwinning van de Messias, het Lam zullen we zoals hijzelf tijdens zijn leven op aarde volhardend in ons geloof dienen te zijn en bereid dienen te zijn zelfs de hoogste prijs te betalen, (Openbaring 2:7, 26, 27; 3:21:17:14). Maar dan zullen we in en door Jezus deel hebben aan de grote eindoverwinning!


Ga in de Naam van Jezus en heb deel aan de grote eindoverwinning!


Vraag om over na te denken
Sta ik als christen sterk in de geestelijke strijd en ben ik bereid tot het brengen van offers om te overwinnen in de Naam van Jezus?

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Interessante sites en pagina's


Site 'Inspiratie & Inzicht' sinds 1997 / pagina herzien 24 september 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  he Netherlands