Pastoral Message about
Divine Healing

(See below  for the Dutch version and special links / Zie hieronder voor Nederlandse versie en speciale links)

Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands

"And the power of the Lord was present for Him to heal the sick"
Luke 5:17 (NIV)

This text tells us that there were moments in Jesus' ministry when there was evidently power to heal the sick. The essential ministry of Jesus was that of preaching and teaching the word of the Father, instructing and encouraging people to turn to God and to walk before Him in holiness and sincerity. Healing the sick and setting free those oppressed and possessed by spirits were the evidence of His authority as Son of God.

When the Lord was on this planet people recognised His authoritative and loving compassionate presence and concentrated their attention upon Him. In the ministries of the Church healings have the same spiritual function as in the ministry of Jesus. They prove the divine authority of the message of repentance and faith in Jesus Christ and contribute the glory of God. Divine healings will only take place In the ministry of the Gospel when true spiritual authority and power in the Name of the Lord are present. Spiritual authority and power are gifts of the Holy Spirit and they function in the Church under His supervision, as He wills; please read 1 Corinthians 12:11.

There are moments, days and periods when we recognise His healing power as more present than at other moments. We do not know much about the conditions that control the divine power, but we know that when we recognise and sense His presence that we are invited to act upon it and come to Him, the Healer of our soul and body.  There are ministers of the Lord that received a special gift, an empowering (anointing), to be channels through whom Christ heals the sick and wounded.

It is possible that you are sick, perhaps very ill. Your faith is low for the suffering is heavy and exhausting. I will now write a prayer from my heart for all who read this message and long for the healing touch of the Lord. "Heavenly Father, please send Your Holy Spirit for Jesus' sake and touch the sick one. Let your healing power flow in His mighty Name. We will be truly thankful and promise that we will give You all the glory for the work of healing that is now starting. Amen."

<>~~~~~~~~~~
Pastorale Boodschap over
Goddelijke Genezing
 
 
Predikant T. J. de Ruiter

"De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen."
Lucas 5:17 (NBV)

Deze tekst laat zien dat er in de bediening van Jezus momenten waren waarop Hij duidelijk zieken met kracht kon genezen. De essentiële bediening van Jezus was die van het prediken en onderwijzen van het woord van de Vader om mensen te onderwijzen en op te wekken zich tot God te keren en voor Hem in heiligheid en oprechtheid te wandelen. Het genezen van de zieken en het bevrijden van bezetenen waren het bewijs van zijn autoriteit als Zoon van God.

Toen de Heer op deze planeet was herkenden de mensen zijn gezaghebbende, liefdevolle en bewogen aanwezigheid en concentreerden hun aandacht op Hem. In de bedieningen van de Kerk hebben genezingen dezelfde geestelijke functie als in de bediening van Jezus. Genezingen bewijzen de goddelijke autoriteit van de boodschap van bekering en geloof in Jezus en dragen bij aan de heerlijkheid van God. Geestelijke autoriteit en kracht zijn gaven van de Heilige Geest en zij functioneren in de kerk onder de leiding van de Heilige Geest, zoals Hij het wil, (1 Korintiërs 12:11). Er zijn momenten en dagen wanneer we zijn genezende kracht als meer aanwezig ervaren dan op andere. We weten niet veel over de condities die de werking van de goddelijke kracht regelen, maar we weten wel dat wanneer we zijn aanwezigheid herkennen we uitgenodigd worden tot Hem te komen, de Genezer van ziel en lichaam. Er zijn dienaren die een bijzondere gave, bekrachtiging (zalving), hebben ontvangen om kanalen van genezing van zieken en gewonden in de Naam van de Heer te zijn.

Het is mogelijk dat je ziek bent en misschien ben we wel heel erg ziek. Je geloof is op een laag peil want het lijden is zwaar en uitputtend. Ik zal vanuit mijn hart hier een gebed opschrijven bestemd voor een ieder die deze boodschap serieus leest en die verlangt naar de aanraking van de Heer. "Hemelse Vader, zend uw Heilige Geest om Jezus' wil en raak de zieke aan. Laat er genezing zijn in Zijn machtige Naam. We zullen U echt dankbaar zijn voor wat U doet en beloven U alle eer te geven voor het werk van genezing dat nu begint. Amen."

~~~~~~~~~
site 'Inspiraton & Insight,' since 1997 / page since 2006, update 17 March 2012 / Pastoral Message of  T. J. de Ruiter / The Netherlands