Daniël Ekechukwu was in de hemel en zag de hel!

Lees dit verbazingwekkend verslag van iemand die 48 uur dood was, de hemel en de hel zag en terugkwam om erover te vertellen! Lees ook het tweede deel eronder: een nabeschouwing van het getuigenis en de consequenties van zijn belevenissen.


Deel I, Het verhaal

Het hierna volgend getuigenis van Daniël Ekechukwu, een Nigeriaan, die op 2 december na drie dagen dood te zijn geweest tot leven kwam, gelegd naast andere, soortgelijke verhalen, ook van gereanimeerde mensen, die een korte ervaring buiten het lichaam hadden en vooral ook gelegd naast de verhalen in de Bijbel, waarin dat van Jezus Christus zelf als de opgestane Heer, centraal staat, zal een ieder op z'n minst tot enig nadenken moeten brengen.….

Het sterven in de ambulance

Daniël Ekechukwu reed op 30 november 2001 in de buurt van Owerri, een stad in Nigeria, met een vriend in zijn Mercedes een bekende zeer steile en gevaarlijke helling af; de weg is vanwege het er naast gelegen ravijn gemarkeerd met stenen pilaren. In de afdaling weigeren de remmen plotseling - het rempedaal kon tot de bodem ingedrukt worden zonder dat er enige remdruk ontstond. Hij botste met hoge snelheid onderaan de helling tegen één van de stenen pilaren. Omdat hij geen veiligheidsgordel droeg, sloeg zijn borstkas tegen het stuurwiel en zijn hoofd ging door de voorruit heen. Hij voelde het bloed uit zijn mond en zijn hoofdwonden stromen en werd bewusteloos.

In het plaatselijk ziekenhuis kwam hij op de intensive care weer bij kennis, vroeg om zijn vrouw en verzocht haar hem naar zijn eigen dokter in het ziekenhuis in de stad Owerri over te brengen. De artsen vonden echter het vervoer te riskant en waarschuwden ertegen, maar vanwege zijn aandringen lieten zij hem toch gaan.

Daniël vroeg ook of zijn vrouw met hem in de ambulance mee mocht, want hij voelde dat hij zou kunnen sterven; het ademen ging heel moeilijk. Onderweg praatte hij met haar bemoedigend omdat alles voor haar was geregeld. Hij vroeg haar ook voor de kerk te zorgen, waarvan hij voorganger was. Ineens ziet hij ziet twee engelen in de ambulance komen en voelt angst; hij beseft dat hij stervende is. Als hij hen ziet wil hij zijn vrouw over hen vertellen, maar één van de engelen doet zijn vinger voor zijn mond en maakt het gebaar van 'ssssttttt', niets vertellen.

De arts constateert de dood

In het ziekenhuis aangekomen wordt Daniël onderzocht. De arts onderzoekt de patiënt. Hij constateert geen ademhaling, met de stethoscoop hoort hij geen ademhalingsgeluiden, er is geen hartslag en geen polsslag. Hij zei tenslotte: "De ogen stonden stil en waren en stond opengesperd, ik kon niet anders dan verklaren dat de patiënt was overleden en dat het lichaam in het mortuarium gelegd moest worden." Ook de bewaker van het mortuarium onderzoekt hem en aanvaardt hem als een lijk.

In de hemel

Daniël vervolgt dan zijn eigen verhaal. Hij vertelt over zijn reis in de andere wereld. De twee engelen nemen hem mee en dragen hem vervolgens over aan een andere engel. De engelen dragen blinkend witte gewaden die één met hun lichaam schijnen te zijn. De engel vertelt dat hij hem verschillende dingen wil laten zien; eerst neemt hij Daniël mee naar het Paradijs. ''De engel praatte met mij als een vriend," zei Daniël.

Dan ziet Daniël een onmetelijk grote menigte in witte gewaden. "Zijn dat allemaal engelen, " vraag hij aan de engel, die hem begeleidt. "Neen," antwoordt de engel, "dat zijn de gestorven heiligen." Daniël ziet dat ze de Heer op een indrukwekkende en schone wijze prijzen en loven. Hun gezang is adembenemend mooi; hij hoort prachtige muziekinstrumenten maar ziet ze niet. Het meest merkwaardige vond hij dat zij allen perfect tegelijkertijd de handen ophieven, knielden en weer gingen staan. Hij zegt ervan: "Het was alsof een onzichtbare kracht hen allen tot dit gezamenlijke gedrag aanvoerde." Hij voelde in zichzelf een sterk verlangen om er te blijven, maar de engel zegt: "Ik wil je nog veel meer laten zien, eerst gaan we naar de woningen, die Jezus heeft gebouwd."

Bij de woningen, die Jezus voorbereid voor zijn heiligen

De engel die hem begeleidde neemt hem dan mee naar de woningen waarover Jezus heeft gesproken. Daniël ziet prachtige gouden, transparante woningen; zij zijn zo mooi dat zij niet te beschrijven zijn, zegt hij. Alles lijkt van goud, zelfs de mooie bloemen. Het is alles onbeschrijflijk mooi. Dan zegt de engel: "De woningen, zijn door Jezus gereed gemaakt, maar de heiligen zijn er nog niet klaar voor."

Bij de hel

De engel zegt dan dat hij Daniël meeneemt om de hel te zien. Zij komen aan bij een grote poort. "Het gaan van de ene locatie naar de andere gebeurde," zo zei Daniël, "in een oogwenk, ik was onmiddellijk waarheen de engel mij meenam. Ik zag dat er boven de poort van de hel geschreven stond: Welkom in de hel."

De engel hief met een ruk zijn arm omhoog en haalde hem snel naar beneden. Op dit gebaar zwaaide de poort met een ontzagwekkend lawaai open. Daniël ziet dan ontelbaar veel mensen voor hem. "Mensen, zoals hier, bruine en blanke mensen." Hij hoort geween, geklaag en gekerm. Hij ziet geen vuur, "maar," - zo zei hij, "het is alsof er vuur in die mensen was. Veel van hen riepen naar mij en smeekten mij hen te helpen en het voor hen op aarde in orde te maken. Zij zagen de engel blijkbaar niet, want zij vroegen alleen mij om hulp. Ik schreef alles op, want ik had van hem een pen en papier gekregen en schreeuwde naar de engel om te vragen wat ik moest doen." Het meest aangrijpende verzoek om hulp kwam van een persoon die zij dat hij een voorganger was geweest. Dat greep mij sterk aan omdat ik zelf een voorganger ben. Hij schreeuwde dat hij geld van zijn kerk had gestolen. "Help mij toch alsjeblieft," verzocht hij Daniël, "ik wil het geld via jou terug betalen."

De boodschap

Dan komt het slotwoord van de engel. Daniël mag terug naar de aarde gaan; hij krijgt een tweede kans. Hij krijgt een uiterst belangrijke boodschap van de engel mee, die luidde: "Het verzoek van de rijke man wordt aan deze generatie ingewilligd als een laatste waarschuwing."

Daniël vertelt dat hij dit woord van de engel niet begreep. Maar eenmaal terug op aarde ging hij in de Bijbel zoeken en vond het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus, zoals Jezus het had verteld in Lucas 16:19-31.

Terug uit de dood, Daniël vraagt om zijn aantekeningen

Toen Daniël op zondag, 2 december 2001 terugkwam uit de dood in een benedenzaal van een kerkgebouw, waar in de hoofdzaal boven Reinhard Bonnke predikte - zijn opwekking uit de dood werd er door honderden mensen gezien - was het eerste wat hij vroeg: "Where is my file, where is my file?" In het Nederlands: "Waar zijn mijn aantekeningen, waar zijn mijn aantekeningen?" Die vraag herhaalde hij ettelijke malen. Niemand van de aanwezigen begreep wat hij bedoelde. Een voorganger zei hem zelfs dat hij zich niet moest bekommeren om de aanvallen van de boze. Maar later - toen hij zijn verhaal kon vertellen - begreep men wel wat hij had bedoeld. Hij had gevraagd om de aantekeningen die hij in het hiernamaals, in de andere wereld, had gemaakt. Daniël zegt hier nu zelf van: "Ik begrijp nu, dat de notities van alles dat ik daar heb meegemaakt in mijn geheugen zijn opgeschreven."

De opgewekte op bezoek bij de predikant en de arts

Op maandag, 3 december 2001, bezocht Daniël de predikant van de kerk, waar hij werd opgewekt. De predikant vertelde later voor de camera dat de opgewekte nog steeds naar de chemicaliën rook, waarmee zijn dode lichaam in het mortuarium ter voorbereiding voor een balseming was bewerkt. Een Moslim veiligheidsman, die de watjes uit de neusgaten van het lijk had gehaald om het te onderzoeken op verborgen explosieve stoffen, toen het in de lijkkist bij het kerkgebouw arriveerde, was totaal verbijsterd vanwege de opwekking, vertelde de predikant. Hij besluit met: "Het is alles zeer schokkend, verbijsterend, onbegrijpelijk." En allen, waaronder ook veel journalisten, die zich laten informeren over dit gebeuren en met de overledene hebben gesproken, zijn met stomheid geslagen; het is onbegrijpelijk, dat zoiets mogelijk is.

Als hij de arts, die hem dood verklaarde, bezoekt zegt deze: "Het is alles zo schokkend. Drie dagen geleden onderzocht ik een dode en nu staat hij hier en ik kan gewoon met hem praten; het is schokkend. Het enige wat ik zeggen kan is dat God alle eer hiervoor krijgt." Een ander staflid van het ziekenhuis zei: "Hiervan begrijp ik niets, ik ben nog steeds bang van hem."
 

Deel II,  Nabeschouwing

Evangelist Reinhard Bonnke zegt van dit wonderlijk gebeuren dat niemand het nonchalant terzijde kan leggen. Dit wonder moet een ieder, tot een diepe bezinning brengen over zijn leven en zijn verantwoordelijkheid voor hier en het hiernamaals.

Niemand die kennis neemt van bovenstaand waar gebeurd verhaal, kan straks zeggen: "Maar er is nooit een dode terug gekomen die ons kon vertellen van de bovenfysieke en bovenverstandelijke ervaringswerkelijkheid van de hemel, de hel en het leven na de dood."

Ik vraag ik u nog eens de volgende aspecten in overweging te nemen:

1.  Daniel was echt dood
2.  Hij kwam na ongeveer 48 uur weer tot leven
3.  Er is met zekerheid leven na het overlijden
4.  Er is geen wetenschappelijke twijfel nodig
5.  De kwaliteit van ons huidig leven heeft consequenties in het hiernamaals

1.  Daniel was echt dood

Het behoeft  niet betwijfeld te wordendat Daniël echt dood was. Hij werd door een arts dood verklaard op vrijdag, 30 november 2001. De beheerder van het mortuarium bevestigde ook de dood nadat hij het lichaam had onderzoekt. Hij gaf daarna het lichaam een voorbereidende behandeling met chemicaliën om het voor te bereiden op een balsemening. Op de zondag werd bij het arriveren bij de kerk waar Bonnke predikte door veiligheidsbeamten, waaronder ook Moslems, geconstateerd dat  er een dood lichaam in de kist lag. Mensen die het lichaam aanraakten verklaarden dat het zo stijf als een gedroogde vis was.

2.  Hij kwam na ongeveer 48 uur weer tot leven

Daniël stierf in een ambulance die naar een ander ziekenhuis op weg was. Op een bepaald moment realiseerde hij zich dat hij door twee engelen begeleid op weg was naar een andere wereld.

Nneke, zijn vrouw, was in tranen en  de wanhoop nabij. Een bijbelvers kwam echter onweerstaanbaar in haar gedachten, Hebreeën11:35. Dit vers verklaart dat vrouwen haar doden uit de dood terug ontvingen. Zij nam deze schriftuurlijke verklaring zeer ernstig en baseerde haar geloof erop. Op de zondag hield ze vast dat het lijk in de kist naar een kerk zou worden gebracht waar Reinhard Bonnke preekte ter gelegenheid van de inwijzing van een nieuw kerkgebouw. Eenmaal met het lijk in het gebouw verzamelde zij gelovigen erbij voor gebed. Zij gingen door met bidden totdat tot hun eigen verbazing het lichaam tekenen van leven vertoonde. Toen Daniël er zich bewust van was geworden dat hij terug op aarde was en weer leefde was hij zelf er ook verbaasd van. Het werd duidelijk dat hij levendige herinneringen had aan zijn ervaringen in het hiernamaals. Sinds dat moment heeft hij zijn ervaringen van het hiernamals gedeeld met honderdduizenden.

3.  Er is met zekerheid leven na het overlijden

We moeten het verhaal van Daniël over zijn belevenissen in het hiernamaals volkomen serieus als bewuste ervaringen nemen. Let op zijn eerste woorden na de opwekking - zij zijn goed geregistreerd maar werden niet onmiddellijk begrepen: "Where is my file, where is my file."

Men kan niet serieus beargumenteren dat zijn ervaringen in het hiernamaals het product van stervende of nog even doorlevende hersenen waren want zijn fysieke hersenen moeten dood zijn geweest. Het is namelijk een bekend fysiologisch verschijnsel dat het ontbindingsproces van de hersenen reeds een half uur na het overlijden in werking is getreden. Dan hebf ik het niet eens over andere processen die na het overlijden vooral in warme landen sneller op gang komen dan hier.

Niemand die kennis neemt van dit verhaal kan zeggen: "Er is nooit iemand geweest die terugkwam uit de dood en ons vertelde over het bestaan na het overlijden en over de hemel en de hel." Daniël Ekechukwu stond op zondag  2 december 2001 op uit de dood - een niet te loochenen feit. Er waren veel ooggetuigen van zijn terugkeer tot het leven en het was enkele dagen voorpagina nieuws in veel Nigeriaanse kranten.

Evangelist Reinhard Bonnke zegt erover dat niemand onverschillig kan blijven over het belang van deze gebeurtenis. Iedereen zou er eens diep moeten over nadenken en zich realiseren dat er leven is na de dood en dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om te zorgen voor zijn eeuwige bestemming. Als men het evangelie gelooft zal er door Jezus Christus een eeuwig leven in heerlijkheid zijn.

4.  Er is geen wetenschappelijke twijfel nodig

Het verslag over de ervaringen van Daniël in het hiernamaals bevat levendige impressies die hij zich later kon herinneren en vertellen. Het is duidelijk dat hij had zijn eigen ego met bewustzijn, intelligentie en emoties; zij waren niet aangetast door de ervaring van zijn overlijden. Hij was duidelijk een volledig persoon maar zonder zijn aardse lichaam. Het is wetenschappelijk eigenlijk zijn bestaan na het overlijden te loochenen, maar het is uiteraard wetenschappelijk ook niet mogelijk het te bevestigen. Het voortbestaan van de menselijke ziel en geest is onverklaarbaar maar wel acceptabel. We kunnen er niet aan voorbijgaan dat het voortbestaan van de mens na zijn overlijden een diep in de mens geworteld besef is want men treft het reeds in oude, primitieve beschavingen aan; het getuigenis Daniël Ekechukwu voegt er een nieuw bewijs aan toe.

5. De kwaliteit van ons huidig leven heeft consequenties in het hiernamaals

De ervaringen vanf Daniël bevestigen de boodschap van de Bijbel. Zij bevestigen de boodschap dat er een eeuwige bestemming is voor elke mens en de kwaliteit van het leven na de dood wordt bepaald door onze huidige staat en ons geloof. Er is een paradijs, de hemel, een plaats met veel woningen die Jezus voorbereid voor hen die in Hem geloven. Maar is er ook een plaats van straf waar de pijn van wroeging en eindeloze diepte van innerlijke leegte en ellende het bestaan tot een verbrandende kwelling maakt. Vanwege deze ontzagwekkende toekomst pleit ik met je: Bekeer je alsjeblieft van zonde en stel je geloof in en hoop op Jezus Christus, onze opgestane en verheerlijkte Verlosser.

In het licht van deze boodschap en de ervaringen van Daniël die uit de dood werd opgewekt zou de Nederlandse wet op medische assistentie bij euthanasie en zelfdoding, heroverwogen dienen te worden. Deze wet is gebaseerd op het geloof dat de dood het definitieve einde is van de mens. Realiseer u alstublief dat dit geloof niet berust op wetenschappelijk bevestigde waarnemingen, want onze verstandelijke observaties reiken slechts tot het graf. Ik houd vol op grond van de opstanding van Jezus Christus dat er een  voortbestaan is na de dood. Het getuigenis
van Daniël Ekechukwu is er een  nieuw bewijs van..

Slot

Daniël zegt dat hij sinds die hoogst merkwaardige ervaringen zijn wijze van leven veel serieuzer heeft genomen. Hij wil zeker niet het risico lopen straks de hemel te missen. Zelfs als hij anderen met elkaar ruzie hoort maken wil hij zich liever opsluiten zodat hij het niet hoort en er geen deel van wordt. Hij is zich veel meer bewust van God, vervuld van eerbiedig respect voor Hem en  het belang van onze wijze van leven.

Geliefde lezer, ik dring er nogmaals op aan: denk serieus na over uw leven. Als u een christen bent vraag uzelf dan af of u wel echt leeft volgens uw geloof in Christus en zijn woord. Als u een ongelovige bent denk er dan over na om een gelovige te worden vandaag. Geloof het: Christus stierf ook voor u aan het kruis zodat u vergeving van zonden kunt ontvangen en het eeuwig leven. Ook voor u zal Christus een eeuwige woning voorbereiden. Is dit niet iets om met grote verwachting naar uit te zien?

28 maart 2001; herzien 6 augustusl 2011
T. J. de Ruiter

Voor bijbels commentaar op en onderwijs over de indrukken, die Daniël Ekechukwu had opgedaan in het hiernamaals, wordt verwezen naar de aansluitende studie 'Hiernamaals1' van dezelfde auteur

~~~~~~~~~~

Verkoop video en DVD 'Raised from the Dead' in Nederland

Op de video en DVD 'Raised from the Dead,' vertellen naast de opgewekte zelf, ook de getuigen, zoals familieleden, artsen en voorgangers hun opzienbarend verhaal. Ook zijn er fragmenten te horen van prediking van Reinhard Bonnke en kan men getuige zijn van de grote menigten, die hij in Afrika het evangelie mag verkondigen. Deze video en DVD zijn in Nederland te bestellen bij Stichting 'Support Christian Ministries' te Leusden. De video en DVD hebben Engelse ondertiteling.

Voor informatie e-mail... Pastor T. J. de Ruiter

Site 'Inspiratie & Inzicht' sinds 1997 / pagina herzien 23 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter /  The Netherlands