De Heer zit ook in 2010 op de troon!


Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont.
Psalm 123:1 (NBV)


De Heer troont in de hemel boven al het aards gebeuren. Godvruchtige mensen die leefden onder het Oude Verbond wisten dit al en wij mogen dit ook weten. Vooral het boek Openbaring maakt het duidelijk dat God met zijn Zoon zowel troont boven de aarde als de geschiedenis. Het boek onthult op bijzondere, visionaire wijze het gebeuren van de eindtijd, dat is de tijd vanaf de hemelvaart. Vanaf de allerhoogste troon houdt Jezus de eindregie in handen. Er kan niets gebeuren zonder dat hij het wil of toestaat. Misschien is het goed om hier te verduidelijken dat we in onze theologie spreken over de uitdrukkelijke en de gedogende wil van God. De uitdrukkelijke wil van God is dat wat hij zelf per se wil, op grond van zijn karakter en kracht. Zo wil God zelf vanwege zijn volmaakte, goddelijke natuur dat het goede wordt gedaan. Hij laat de mens echter als vrij denkend wezen zelf ook beslissen en staat dus toe dat de mens doet wat hij wil. Zo gaf hij vanaf het begin de mens de fundamentele keus om hem wel of niet gehoorzaam te zijn. De mens koos voor ongehoorzaamheid maar God had hem wel geconfronteerd met de gevolgen ervan. Hij voorzag echter ook in een verlossingsplan dat mogelijk werd gemaakt door het leven en de dood van Jezus die nu vanuit de hemel het plan tot voleinding brengt. Toen was hij een vernederd mens, nu is hij in de hemel de verheerlijkte mens. Over de tweede fase van dit verlossingsplan schreef Johannes in het boek Openbaring.


De Heer troont boven de aarde en al het gebeuren erop. Hij troont dus ook boven de crisisperiode waarin de mensheid zich nu bevindt en het milieu dat in deze tijd in snel tempo wordt vervuild. Wetenschappers zijn zeker dat er als gevolg van de in snel tempo toenemende vervuiling binnen afzienbare tijd vreselijke rampen zullen plaatsvinden. Het is in dit licht interessant dat zelfs ongelovigen die de Bijbel een beetje (of goed?) kennen ons eraan weten te herinneren dat de rampen die in het boek Openbaring zijn voorspeld – zoals o.a. in de visioenen over de zeven zegels, de bazuinen en de schalen, waarvan de inhoud zal worden uitgegoten over de aarde – spoedig werkelijkheid zullen worden. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de wetenschappers die ons onheilscenario’s voor ogen stellen zeer waarschijnlijk gelijk zullen krijgen. Want allerlei milieumaatregelen, de technische en morele ontwikkelingen en de noodzakelijke maar moeilijk te veranderen leefstijl zullen niet op tijd het gewenste effect krijgen om de dreigende milieurampen op tijd af te wenden. De afgelopen conferentie in Kopenhagen heeft op duidelijke wijze aangetoond hoe moeilijk het is belangrijke maatregelen te nemen om op tijd de huidige milieuprocessen om te buigen. Het is duidelijk dat de daarvoor noodzakelijke goede wil en eenheid in de wereldwijde gemeenschap nog steeds ontbreekt.
 

De Heer troont echter in de hemel en zal er voor zorgen dat hij zijn grote einddoelstellingen bereikt zullen worden: de volkomen verheerlijking van zijn naam, de totale overwinning over de boze en al het kwaad dat hij heeft aangericht, het heil en het volkomen herstel van de mensheid. Ook in 2010 is hij die Heer die leeft en regeert. De vooruitzichten op het bereiken van zijn doelstellingen zijn vanaf zijn troon, goed gezien in het licht van zijn grote en heerlijke doelstelling. Wij, gezeten met hem in de hemelse gewesten, (NBV ‘sferen’) – zoals de apostel Paulus dat heeft verwoord heeft Efeziërs 2:6 – mogen ons in verbondenheid door het geloof met hem - dezelfde kijk als hij die op de troon zit, toe-eigenen. Daarom is het van het grootste belang dat je als gelovige aan je verbondenheid met Jezus vasthoudt. Zo zul je ook in 2010 een overwinnaar zijn in en door de Heer die op de troon zit.

T. J. de Ruiter, 1 januari 2010

Reageren? E-mail Pastor T. J. de Ruiter
~~~~~~~~~~~~~~


For your donation: Dutch Foundation / Stichting Support Christian Ministries, acc.nr. 44.71.11.973  BIC: ABNANL2A, IBAN: NL70ABNA0447111973
Bankaddress: Leusden, The Netherlands. Donations are tax-deductable for citizens of The Netherlands.
 

Site 'Inspiratie & Inzicht', sinds 1997 / 2 januari 2010 / update 21 augustus 2011 / Nieuwjaarsboodschap van T. J. de Ruiter / The Netherlands