Jezus vervult nog steeds zijn belofte!

Voordat Jezus naar de hemel terugkeerde beloofde Hij zijn leerlingen dat zij de Heilige Geest zouden ontvangen,(Handelingen 1:8). Met de steun en kracht van zijn Geest trokken ze inderdaad met het evangelie de wereld in. Na de eerste bekrachtiging door de Heilige Geest hebben veel gelovigen dezelfde bekrachtigende ervaring gekregen. De kerkgeschiedenis vertelt van toegewijde mannen en vrouwen die met gelijke krachten als de eerste leerlingen het evangelie met bovennatuurlijke tekenen verkondigden.  

De geschiedenis toont echter helaas aan dat de toenemende lauwheid en starre institutionalisering van de kerk het bewust ontvangen van de vernieuwende kracht van de Heilige Geest grotendeels verdrongen. De gelovigen die de kracht van de Geest zochten en ontvingen werden dikwijls als extreem en ketters beschouwd en vervolgd. De leer van de Roomse Kerk stelde al snel dat de Geest in de Kerk aanwezig is en dat er geen persoonlijke bekrachtiging nodig is. Voor de Reformatorische Kerken is de Geest vooral in het Woord aanwezig en in de 'zuivere' prediking’ ervan. Het zoeken naar de kracht van de Geest met de buitengewone verschijnselen zoals die zich bij die eerste uitstorting voordeden werden als onnodig extremisme en gevaarlijke geestdrijverij beschouwd.

In Amerika zochten rondom de eeuwwisseling van de 19e op de 20 eeuw jonge Christenen in opleiding op een Bijbelschool naar een ervaring zoals de eerste Christenen hadden gekregen. Zij waren ervan overtuigd geworden dat zij - teneinde echt effectief te zijn in het werk van het evangelie - de bekrachtiging van de Heilige Geest nodig hadden. Zij begonnen er vurig en aanhoudend voor te bidden met als resultaat dat de kracht van de Geest op hen viel met dezelfde verschijnselen zoals die zich in Handelingen 2 manifesteerden. Het nieuws erover verspreidde zich over Amerika en de gehele wereld. Velen stroomden naar de bijeenkomsten in Los Angelos, ontvingen er ook de bekrachtiging en keerden geheel vernieuwd terug naar hun kerken. Deze opwekking is later het ’Azusa Revival’ genoemd. Het geestesvuur verspreidde zich als een lopend vuur over de gehele wereld: De eerste Nederlandse gelovige was mevr. Polman die in 1907 met de Heilige Geest werd gedoopt en daarna haar man Gerrit Polman in Sunderland, Engeland, in 1908. Zij richtten de eerste Pinkstergemeente op in Amsterdam. Er gebeurden wonderen van redding, bevrijding en genezing.

Er kwamen voortdurend in Nederland Pinkstergemeenten bij. Getalsmatig is zij, als kerkelijke stroming, echter in de marge van de Nederlandse samenleving gebleven. De beweging heeft met haar blijvende nadruk op de bekrachtiging door de Geest en de daarbij gepaard gaande verschijnselen velen tot nieuwe bezinning op het werk van de Heilige Geest gebracht. Zowel in de Rooms Katholieke als de Reformatorische en Evangelische Kerken zijn er velen, waaronder ook ambtsdragers, die na vurig gebed en oprechte overgave de Geest met zijn kracht hebben ontvangen. In alle kerken zijn er nu gelovigen die kunnen getuigen van een doop met de Heilige Geest, het spreken in tongen, profeteren en het opleggen van de handen om zieken te genezen in de Naam van de Heer Jezus. Er is er sinds het midden van de vorige eeuw een invloedrijke charismatische stroming in de grote, historische kerken ontstaan.

Het is bemoedigend dat de Heer nog steeds gelovigen vervult met de Heilige Geest. Als de kracht van de Geest op ons valt zullen we er van doordrongen moeten zijn dat ons gewone leven een geheel nieuwe invulling zal krijgen. Zijn we hiervoor gereed als we bidden: "Vul ons opnieuw met uw Geest, Heer."

T. J. de Ruiter, Pinksteren, juni 2011

Reageren?...email  Pastor T. J. de Ruiter

Contact? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter
 
Site 1, 'Inspiratie & Inzicht' van T. J. de Ruiter, since 1997 / page 8 juni 2011  /The Netherlands