Texts, Exegesis and Comments
 Dutch: Teksten, Uitleg en Commentaar

 T. J. de Ruiter, Pastor and Teacher in The Netherlands

If you  have a question about the exegesis and meaning of a text in the Bible, you may e-mail me.
Als u een vraag hebt over de uitleg en betekenis van een Bijbeltekst, mag u me e-mailen.
E-mailadres:  pastor.tjderuiter@telfort.nl

Texts / Teksten:
1. 1 Corintians 15:29
2. Luke 23:43
3. John  21:11
4. Colossians 2:2b,3a
5. Mark 9:49
6. Luke 2:51


The text in Dutch is below the English text / De tekst in het Nederlands is achter de Engelse tekst

1. 1 Corinth 15:29. Baptism for the dead?

Otherwise, what do people mean by being baptized on behalf of the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized on their behalf?

There are a number of expositors of the New Testament that think that this Bible verse is the most difficult one to understand. The difficulty is that they think that we cannot say with certainty over whom Paul was writing here. But there is now sufficient historical material to know about whom Paul was writing here. Below you can read to whom Paul referred here in verse 29.

Just north of Corinth was in that time a city that had the name Eleusis. It was the place where a certain religion baptized in the sea. The heathen believers were baptized in the hope that if they were baptized on behalf of the dead a good life in the hereafter was guaranteed. Homer wrote about this religion to Demeter in 478-79 AD.

It is well known that the people of Corinth were influenced  by the other religious practices, for they were part of a great economic area where people from other countries lived. The Christians to whom Paul was writing knew more than likely also of this heathen ritual that was being practised in Eleusis of being baptized for the dead.

The Church of the Latter Day Saints (The Mormon Church) has her doctrine of baptism for the dead based in this bible verse, (1 Corinthians 15:29). It is however not correct to base such a ritual on this Bible verse, for it was not practised at all in the early church at Corinth, as they believe. The ‘they’ (people) to whom Paul referred were more than likely not members of the Church. However, it cannot be totally excluded that there were some young Christian converts from that heathen religion in the Church that still practised for a while that ritual of being baptized for the dead, specifically for somebody who died as a Christian before he had been baptized.

Dutch:

1 Korintiërs15:29, (NBV). Dopen voor  de doden?

 Wat denken zij die zich voor de doden laten dopen te bereiken? Als de doden toch niet worden opgewekt, waarom zouden zij zich dan laten dopen?

Er is een flink aantal uitleggers van het Nieuwe Testament dat dit vers het moeilijkste vers vindt om te verklaren. De moeilijkheid zit hierin dat we nooit met zekerheid zouden kunnen zeggen over wie Paulus het hier had. Maar toch kunnen we nu na nieuw historisch bewijsmateriaal - wel met zekerheid zeggen over wie het hier gaat. Hieronder kunt lezen u over de historische betekenis van dit vers.

Even noordelijk  van Korinte was in die tijd een stadje dat Eleusis heette Het was de plaats waar een heidense godsdienst in de zee doopte. De aanhangers lieten zich er dopen voor de gestorvenen met de hoop dat zij hiermee een goed leven in het hiernamaals hadden gewaarborgd. Homerus schreef over deze religie aan Demeter in 478-79 A.D.

Het was bekend dat de mensen in Korinte waarschijnlijk soms ook de Christenen -  veel werden beinvloed door andere gebruiken en gewoontes want zij vormden een deel van een groot economisch gebied waar veel mensen uit andere streken woonden. Het is dus inderdaad mogelijk dat de Christenen van Korinte wisten vanr dit heidense ritueel dat in Eleusis werd beoefend.

De Kerk van de Heiligen van de laatste dagen (de Mormoonse kerk) heeft haar leer over en ritueel van de doop voor de doden gebaseerd op dit vers, (1 Korintiërs 15:29). Zij beroept zich echter dus geheel onterecht erop voor haar ritueel, want het werd beslist niet beoefend in de eerste Christelijke gemeente van Korinte, zoals zij wel willen beweren. De zij over wie Paulus schreef waren zeer waarschijnlijk geen leden van de gemeente. Het echter niet worden uitgesloten dat sommige uit die religie tot het Christendom bekeerde gelovigen nog even aan dit doopritueel hadden vastgehouden om zich voor iemand die pas bekeerd was, maar voordat hij de christelijke doop kon ondergaan was gestorven, lieten dopen.

2. Luke 23:43 (RSV). In Paradise

“And he (Jesus) said to him: “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

We are used to speak about the Garden of Eden in Genesis 2 and 3 as Paradise. But this word is not originally Hebrew, it came in use after the Jews had come into contact with the Persian culture. Paradise is originally a Persian word, which meant a beautiful, private garden, surrounded by a wall. Rich Persian people and kings had usually such a paradise. When a Persian king received a special guest or friend he gave him as an honour an invitation to walk with him in his garden, his paradise. Immediately you will now understand the meaning of this promise to the crucified criminal beside Jesus when He said to him: “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise,” ( Luke 23:43, RSV). Jesus promised him a very special honour after death. So we can be sure about it that there is in the heavens a very beautiful location, called Paradise.

Heaven is according to Jewish traditional believe (Talmud and the later Kabbala) seven stories high. Paul received the special privilege to have a look in that heavenly paradise. He wrote that he was – inside or outside his body he didn’t know - in the third heaven, (2 Corinthians 12:3). Paradise could then be localised in the third heaven, (2 Corinthians 12:2-4). The throne of God is in the highest heaven and Jesus went at His ascension through the heavens, (Hebrews 4:14, Greek is plural) and sat at the right hand of God in His throne, (Revelation 3:21). When Stephen died as a martyr he saw Jesus standing at the right hand of almighty God, (Acts 7:54). Revelation 2:7 supports the view that there is an heavenly Paradise, for in this verse the believer that conquers is promised that he will eat of the tree of life, which is in the Paradise of God.

Because Jesus is God, He is omnipresent, that is He is present everywhere. When a believer dies Jesus gives him a welcome in Paradise and makes his presence very real to him, though He sits on the throne in the highest heaven. We must not forget that heavenly locations are not subjected to physical forces and laws as they are here on earth. This reality of spiritual, heavenly, nonphysical dimensions and realities is very difficult to understand or grasp for us.

Dutch:
Lukas 23:43. In het Paradijs

"Jezus antwoordde: Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn."

De hemel bestaat volgens de Joodse traditie (de Talmoed en de latere Kabbala) uit zeven verdiepingen. Het paradijs zou - afgaande op 2 Korintiër12:2-4 - in de derde hemel gelocaliseerd kunnen zijn. De troon van God staat in de hoogste hemel en aangezien Jezus na zijn hemelvaart de hemelen is doorgegaan zie Hebreeën 4:14 (Grondtekst in het Grieks heeft meervoud hemelen) - naar de troon van God is hij in de hoogste hemel en zit naast de Vader op de troon, (Openbaring 3:21). Stefanus zag hem staande aan de rechterhand van de almachtige God, (Handelingen 7:56).

Het woord paradijs is van oorsprong een Perzisch woord dat de betekenis heeft van een ommuurde tuin. Als een Perzisch koning een onderdaan of een gast een heel bijzondere eer wilde bewijzen kreeg hij de uitnodiging om met de koning in zijn tuin (paradijs) te wandelen. Toen Jezus tot de gekruisigde crimineel naast hem zei dat hij vandaag (heden) met Hem in het paradijs zou zijn, beloofde Jezus hem dus de bijzondere eer om na het heengaan bij hem in het lustoord in het hiernamaals te zijn, Lukas 23:39-43. Ter ondersteuning, zie o.a. William Barclay, een Shots theoloog en pastor, 1953 en de Tyndale Commentary.

Met het Openbaring 2:7 stemt met deze zienswijze op het paradijs zeker ook overeen. Hier wordt beloofd dat wie overwint zal mogen eten van de levensboom die in het paradijs staat. Dit wijst ook op het voorrecht in het hemels paradijs te mogen wandelen met Jezus. Paulus kreeg ook het bijzondere voorrecht om even een kijkje te mogen nemen in het hemelse paradijs, (2 Korintiërs 12:4).

Aangezien Jezus God is kan Hij overal aanwezig zijn want God is alomtegenwoordig. Als een gelovige overlijdt kan Hij hem welkom heten in het paradijs en daar bij hem zijn. We moeten niet vergeten dat de hemel of de hemelen, geestelijke locaties zijn die niet aan de fysieke wetten, krachten en beperkingen onderworpen zijn. De realiteit van de bovenaardse, geestelijke, onstoffelijke dimensies en realiteiten kunnen we ons echter niet voorstellen of indenken.
 
Ter aanvulling op het bovenstaande, waar ik o.a. zei dat Jezus gestorven gelovigen welkom heet in het paradijs, kan ik wijzen op ervaringen van gelovigen die een BDE (een bijna-dood-ervaring) hebben gehad. Dikwijls lees je in die verhalen dat zij in die toestand hebben ervaren dat zij in een prachtige tuin waren, waar zij Jezus ontmoetten en met prachtige bloemen en zelfs vogels. Ook in de verhalen van hen die visioenen hebben van het hiernamaals hebben gehad komt dit beeld van het paradijs voor.


3. John 21:11. The net was not torn!

 “So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, a hundred and fifty-three of them; and although there were so many, the net was not torn.”

From old days this Bible verse has interested many and often the question was asked whether there was a special meaning in the number of 153, the number of fish that was caught on the direction of Jesus.

Churchfather Augustine said that this number pointed to the Ten Commandments and the gifts of the Holy Spirit, because 153 is the 17th triangle number and 17 is the sumtotal of 10 and 7. Jerome (Eusebius Hieronymus) said that Greek zoologists knew 153 kinds of fish in the sea (the Mediterranean Sea). The number of 153 could point to the Gospeltruth that Jesus wants to save men from all races. Somebody else remarked that in the Hebrew language in which numbers are written with letters, 153 has the same combination of letters as the word for Pesachlamb (Easterlamb).

It seems to me important that it is also mentioned that the net was not torn, although it contained so many large fishes. With all those fish in it the net could have weighed more than two hundred kilo and this would have been too much for a simple net of linen. This could point symbolically to the truth that how many souls are won to Jesus – the calling of Jesus for the disciples was to become fishers of men - the net of the Kingdom of God will never be torn. With other words, there can never be won too many souls for Jesus! This is an encouraging truth for soulwinners who know be called to win many souls for Jesus as e.g. the German Evangelist Reinhard Bonnke, who has, since the sixties of the previous century, seen millions of souls come to Jesus in Africa. If we obey the calling and the directions of Jesus we can win many souls to the Lord!

Dutch:
Johannes 21:11. Het net scheurde niet!

 “Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen. Wel geteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet.” 

Van oudsher heeft ook dit vers Bijbelkenners geboeid en is de vraag gesteld of er een speciale betekenis moet worden gezocht in het getal van 153, het aantal vissen dat toen werd gevangen op de aanwijzing van Jezus. 

De kerkvader Augustinus zei erover dat het getal wees op de Tien Geboden en de Gaven van de Heilige Geest, omdat 153 het zeventiende driehoeksgetal is en 17 de som van 10 en 7. Eusebius Hieronymus (Jerome) merkte op dat Griekse zoölogen 153 vissoorten in de zee onderscheidden (de Middellandse Zee). Dus zou het getal van 153 vissen erop kunnen duiden dat Jezus mensen van alle rassen wil redden. Een ander wees erop dat 153 in het Hebreeuws, waarin men cijfers met letters worden geschreven, men met dezelfde lettercombinatie ook het woord ‘Pesachlam,’ schrijft Wat mij belangrijk lijkt is dat er ook wordt vermeld dat het net niet scheurde hoewel er zoveel grote vissen in zaten. Met al die grote vissen erin kan het wel meer 200 kilo hebben gewogen en dat is echt teveel voor een eenvoudig linnen net. Dit kan symbolisch erop wijzen dat hoeveel zielen er ook voor Jezus gewonnen – op bevel van Jezus werden de discipelen vissers van mensen – het net van het Koninkrijk van God nooit zal scheuren. Met andere woorden gezegd: er kunnen nooit teveel mensen voor Jezus worden gewonnen! Dit is een bemoedigend woord voor allen die zich in deze tijd geroepen weten om veel mensen voor Jezus te winnen, zoals bijv. Reinhard Bonnke, de Duitse evangelist, die sinds de zestiger jaren in Afrika veel zielen tot Jezus heeft zien komen. Als we de roeping en de aanwijzingen van Jezus gehoorzamen, zullen we veel mensen voor Jezus kunnen winnen!


 
4. Colossians 2:2b,3a.The mystery of God and of Christ
 
”.... to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ.”

When you read these verses in various translations you will notice some differences. The above quote is from the King James Bible, the Authorized Version. But the New International Version has “in order that they may know the mystery of God, namely Christ.” And the “New King James Version’ has ”.... to the knowledge of the mystery of God, both of the Father and of Christ,” You notice that in some newer translations than the Authorized Version, ‘The Father,’ is missing. The reason for this omission is because in some of the fifteen now known Greek manuscripts ‘of the Father,’ in the Greek language: “tou Patrou,’ is not included in the text. They have, “musteriou tou Theou, Xristou”, which is literally  '"the mystery of God, of Christ.’ It is a fact that there is a syntactic difficulty in this sentence. There are two genitives (of God, of Christ) after one another. However, every translation makes clear that here is meant the mystery of Jesus Christ, for He is both God and man, which originated in God, The Father, and therefore it is in the first place His mystery.

Dutch::

Kolossenzen 2:2b,3a.  Het geheimenis van God en van Christus

"...en dat tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus."

Wie dit vers in de verschillende vertalingen leest ziet enkele opvallende verschillen in het laatste gedeelte van dit vers. Zo heeft bijv. de Nieuwe Vertaling: tot de kennis van Gods mysterie: Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. In de Staten Vertaling en de Herziene Staten vertaling staat God en de Vader van en Christus. Dat wekte mijn interesse op om het vers in het Grieks  te lezen. Ik zag dat er in de belangrijkste manuscripten twee genitieven (tweede naamvallen) onmiddellijk achter elkaar staan: tou musteriou tou Theou, Xristou, dat is letterlijk: van het mysterie van God, van Christus. Waarom heeft de Staten Vertaling dan .... tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus,...? De oorzaak van de verschillen in de diverse Bijbels ligt in het feit dat er nu wel vijftien beschikbare manuscripten zijn en dat in een aantal ervan tou Patrou dat is, van de Vader, niet voorkomt. Het feit blijft wel en hierin ligt de syntactische moeilijkheid van deze zin - dat er twee genitieven (van God van Christus) vlak na elkaar staan. Om dit vanuit het Grieks op een begrijpelijke wijze te vertalen kunnen we het beste parafraseren, gelet op het verband waarin deze moeilijke constructie staat: het geheimenis van God, dat is van de Christus." We zien ook in de Engelstalige Bijbels,o.a. in de 'Authorized Version,' die ongeveer even oud is als de Staten Vertaling en de veel jongere New English Bible, dezelfde verschillen als tussen onze Staten Vertaling en de jongere vertaling van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) uit de vorige eeuw en de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). In elk geval blijft duidelijk gehandhaafd dat het om het mysterie (geheimenis) van de persoon van Christus gaat, dat van God is uitgegaan en daarom zijn mysterie is.

5. Mark 9:49. For every one will be salted with fire

This is a verse of which many commentators say that they cannot be sure about the correct meaning of this saying of Jesus. Some even think that he was a part of a larger saying that got lost in his completeness. ‘Salted with fire,’ must be understood in another way than the literal one, for salting with fire is impossible. Some manuscripts have an additional sentence:  “And (for) every sacrifice will be salted with salt.” Someone thought that there is in this saying of Jesus a reference to Leviticus 2:13, where Moses prescribed that each sacrifice should be seasoned with salt. Salt increased the value of the sacrifice for God for salt was often used in Eastern cultures to confirm a covenant. Salt was also used in some countries as a currency with which could be paid. Roman soldiers received sometimes salt as their wages.

There are also commentators that lay a link with the teaching of Paul in 1 Corinthians 3:13-15, where the judgement of the Lord over our works is compared with fire. The fire of this judgement removes all works of His children that do not have eternal worth according to His standard. If this interpretation is given to ‘salted with fire,’ it equals its meaning to that of a testing. The Dutch ‘Great News Bible’ takes this meaning of Mark 9:49, it has: “Everyone must go through the fire of testing and so be salted.’”

There are some Bible translations, as the ‘New Dutch Bible,’ that did not translate the Greek conjunction ‘gar,’ (for). But omission of this conjunction seems not to be correct as this word makes the connection with the previous sentence obvious. As other Bible translations ‘The Living Bible’ makes the connection with Mark 9:48 evident, as it has: “where the worm never dies and the fire never goes out, where all are salted with fire.” According to a number of commentators is the clear meaning of the second sentence ‘For all are salted with fire,’ that those in Gehenna (hell) will live there eternally, as ‘salted’ does have here the meaning of being preserved from extinction. This interpretation seems to be in harmony with other teachings of Jesus and the apostles about an eternal destiny in hell. This meaning of verse 49 could very well be the correct one, but then ‘every one’ in verse 49 is only referring to those in Gehenna.

To the above I add that the following verses, 50 and 51, seem to have been a part of another subject. Jesus exhorted His followers here to continue to be the salt, the preserving element of a good and healthy morality in society and to keep peace with one another. Similar teaching we find in Matthew 5:13, where Jesus said that His disciples are the salt of the earth. Salt is an essential element for life and is also used to improve the taste of food and to preserve perishable food for a long time. So, Jesus exhorts His disciples to give a positive and peaceful moral contribution to society.

In closing I invite you, reader, to write me if you prefer another view on Mark 9:48-51. You can e-mail me: pastor.tjderuiter@telfort.nl (see below)

Dutch:

Marcus 9:49. Want iedereen moet met vuur gezouten worden

Dit is een vers waarvan veel commentatoren vaststellen dat zij niet zeker kunnen zijn over de correcte betekenis van deze uitspraak van Jezus. Sommigen denken zelfs dat hij een deel van een grotere onderwijzing is die in zijn geheel verloren is gegaan. Het ‘zouten met vuur’ moet wel figuurlijk zijn omdat een letterlijke betekenis niet realistisch is. Sommige manuscripten hebben ook de zin: “En (want) elk offer moet met zout worden gezouten.” Men is van mening dat iemand een verband zag met Leviticus 2:13, waar Mozes voorschreef dat er zout aan de offers moest worden toegevoegd. Zout zou de waarde van het offer voor God hebben verhoogd, want zout werd in die Oosterse culturen wel gebruikt als een bekrachtiging van een verbond. Zout was ook kostbaar in sommige landen als een betaalmiddel. De Romeinen betaalden soms hun soldaten met een hoeveelheid zout.

Er zijn commentatoren die een verband leggen met de vermaning die Paulus geeft in 1 Korintiërs 3:13-15, waar het onderzoekend oordeel van de Heer over onze werken met vuur wordt vergeleken. Het vuur van dit oordeel verwijdert alle werken van zijn kinderen die naar Zijn oordeel geen duurzame, eeuwige waarde hebben. Als deze betekenis aan het vuur dat zout in Marcus 9:49 wordt gegeven, kan de betekenis van ‘zouten’ hier worden gelijkgesteld aan beproeving. Zo ziet o.a. de Groot Nieuws Bijbelvertaling het. Hij heeft hier staan: ”Iedereen moet door het vuur van beproeving gaan en zo gezouten worden.”

De NBV (Nieuwe Bijbel Vertaling) heeft het Griekse voegwoordje ‘gar’ onvertaald gelaten. De vertalingen die dit verbindingswoordje wel weergeven met ‘want’ zijn correct. Het verband met de voorgaande zin is ondubbelzinnig. De ‘Het Boek’ Bijbel heeft: “Want iedereen zal met vuur beproefd worden.” De ‘Living Bible’ heeft de tekst, Marcus 9:49, ook duidelijk verbonden aan de laatste zin van het vorige vers, waar Jezus zei dat als men in Gehenna, (de hel), wordt geworpen men in het vuur terechtkomt: “where the worm never dies and the fire never goes out, ” en vervolgt dan met ‘Where all are salted with fire.” Dit moet volgens een aantal commentatoren erop wijzen dat het ‘gezouten’ hier Gods eeuwig oordeel van verderf betekent. De lichamen van de zielen in Gehenna (de hel) worden in het verderf bewaard en houden er niet op te bestaan. Dit inzicht komt overeen met andere uitspraken van Jezus en de apostelen over Gehenna, (de hel). Deze uitleg kan juist zijn, maar dan moet het ‘iedereen’ uiteraard alleen betrekking hebben op hen die in Gehenna zijn.

Tenslotte wijs ik erop dat in de volgende verzen, 50 en 51, zout in een nieuw stukje onderwijs wordt gebruikt. Jezus vermaande hier de discipelen om het zout als preserverend element in zichzelf niet te verliezen en onder elkaar de vrede te bewaren. In Matteüs 5:13 zei Jezus tot hen dat zijn discipelen het zout van de aarde zijn. Zout is ook een onmisbaar element voor de instandhouding van het leven en wordt gebruikt om de smaak van voedsel te verhogen en bederfelijk voedsel langdurig te bewaren. Deze vermaningen aan zijn volgelingen houden dus in dat zij een morele bijdrage behoren te blijven leveren aan een gezonde samenleving, waar vrede heerst. Gaarne sluit ik af met lezers die aan een andere uitleg de voorkeur willen geven, uit te nodigen hierover met mij te corresponderen. E-mail me op: pastor.tjderuiter@telfort.nl

6. Luke 2:51. Henceforth?

“And he went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them.”

In the Dutch New Bible there is added in this sentence the word ‘voortaan,’ (“and was hun voortaan gehoorzaam”). This verse is which is translated into English ‘henceforth’ or ‘from now on.’ I cannot find this adverb in another Dutch translation and in most, if not all, English Bibles, this word is also not found in this verse. The suggestion of this word in the Dutch New Bible is usually that before that moment He had sometimes been disobedient. But that suggestion is not acceptable for me. In the Greek manuscripts this word does not occur. This word ‘voortaan’ is clearly an addition of the experts that are responsible for this new Dutch Bible, published in 2004.

Jesus had never  been disobedient to His parents. I suspect that when the time had come to travel back to Nazareth there was a kind of a deal made with Jesus that He would come as soon as possible and that the time had not been specified. The search of Joseph and Mary was motivated by anxiety and fear (verse 48). It must have been very difficult for His parents to understand and follow Jesus, for He was an exceptional intelligent, charismatic and a completely pure child.

I regret therefore that the experts of this New Dutch Translation added this word ‘voortaan’ in this sentence.

Dutch:
6. Lucas 2:51. Voortaan?


 “Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.”
 
De bovenstaande tekst is die van de Nieuwe Bijbel Vertaling in Nederland. Mijn aandacht werd getrokken naar het woordje ‘voortaan.’ Dit bijwoord suggereert namelijk in dit verband dat Jezus daarvoor niet altijd zijn ouders gehoorzaam was geweest, maar vanaf dat moment wel. Die suggestie hier over Jezus gemaakt kan ik niet accepteren. Het Grieks van het Nieuwe Testament heeft dit bijwoord in deze zin niet. Het bijwoordje is dus een toevoeging van de deskundigen die aan de Nieuwe Bijbelvertaling hebben gewerkt.

Jezus zal het ouderlijk gezag van Maria en Jozef niet ongehoorzaam zijn geweest. Ik vermoed dat er toen zij weer naar huis teruggingen er een afspraak tussen Jezus en zijn ouders was gemaakt en dat Jezus zou kunnen hebben gezegd: ”Vader en moeder gaan jullie maar alvast, ik zal zo snel mogelijk komen.” Waarbij er dus door Jezus geen datum of dag werd genoemd. Het feit is dat de zoektocht van zijn ouders door ongerustheid was veroorzaakt. Het zal inderdaad voor hen niet altijd gemakkelijk zijn geweest Jezus altijd te begrijpen want Hij was een buitengewoon kind met bijzondere talenten en een absoluut zuivere natuur. Mijn conclusie is dan ook dat het jammer is dat de deskundigen van deze vertaling dit woordje ‘voortaan’ erin hebben gezet.

T. J. de Ruiter, 18 July  2012

React? / Reageren? Email...  Pastor T. J. de Ruiter

Site 'Inspiratie & Inzicht'  (Inspiration & Insight ) Pastor T. J. de Ruiter, since 1997 / Texts Exegesis, 22 June 2012, update 18 July 2012  / The Netherlands