STOP overmatig gebruik van alcohol

door pastor T. J. de Ruiter

Inleiding

Een bekende leus ten behoeve van de verkeersveiligheid luidt: "Glaasje op, laat je rijden!" Hiermee probeert men een van de grootste risicofactoren in het autoverkeer onder controle te krijgen, want uit statistieken blijkt dat zeer veel ongelukken in het autoverkeer het gevolg zijn van het gebruik van alcohol. Ik noem enkele cijfers: In 1987 waren er ongeveer 3800 opnames van slachtoffers van verkeersongevallen door overmatig drankgebruik. In datzelfde jaar werd in de stad Groningen 40 procent van alle agressie-delicten onder invloed van alcohol gepleegd en bij consultatie bureaus voor alcohol en drugs stonden 13.000 alcoholpatiënten ingeschreven. Negenhonderd mensen stierven in 1987 direct als gevolg van overmatig alcoholgebruik en 800 met alcohol als secundaire oorzaak. En het gebruik van alcoholische dranken neemt gestadig toe, vooral ook onder jongeren - het is onrustbarend! De ellende in gezinnen als gevolg van alcoholgebruik is enorm groot en niet te overzien, evenzo de economische schade als gevolg ervan. Er wordt van misbruik van alcohol gesproken als de persoon, hoewel hij veel drinkt, toch nog enige controle over zijn drinkgedrag kan uitoefenen en het dus nog enigszins beheerst. Hij of zij weet wanneer hij niet moet drinken en kan dit opbrengen, hoewel hij dikwijls toch buitensporig veel alcohol gebruikt. Heeft het individu geen controle meer over zijn gebruik van alcohol dan spreken deskundigen van verslaving en noemen dit alcoholisme.

Wat doet alcohol?

Het is belangrijk dat je het volgende weet over het 'BAG', dat is het 'Bloed Alcohol Gehalte.' Bij een BAG van 0 tot 0,5 promille, dat is - bij wijze van vergelijking - een halve druppel alcohol op 1000 druppels bloed en dit komt neer  op 1 glas voor vrouwen en 2 glazen voor mannen, worden de polsslag en de ademhaling versneld, bloedvaten verwijden zich, met als gevolg een gevoel van warmte. De stemming en het gedrag van een mens veranderen zich erdoor.

Bij een BAG van 0,5 promille tot 1,5 promille, dat is dus 1,5 druppel alcohol op 1000 druppels bloed (5 glazen voor vrouwen en tot 8 glazen voor mannen) veranderen de stemming en het gedrag zich zeer duidelijk! Men begint zichzelf te overschatten en er is een verdovend effect op de natuurlijke remmingen. Het inschatten van situaties wordt bemoeilijkt, de snelheid, waarmee men reageert neemt af en de samenwerking van de spieren wordt aangetast. Er wordt steeds minder links en rechts van de gezichtsas waargenomen, zodat men alleen maar opmerkt wat men recht voor zich ziet. Je begrijpt dat dit in het verkeer levensgevaarlijke situaties gaat veroorzaken. Wat de verkeerswet betreft: Men is schuldig aan een misdrijf als men een BAG van 0,5 promille of meer heeft. Let op a.u.b.: Deze gegevens dateren van 2000 en kunnen later gewijzigd zijn - raadpleeg de folders op het postkantoor, de politie of bij de Openbare Bibliotheek.

Een vuistregel: Een man moet minstens één uur wachten met rijden na het drinken van twee glazen en een vrouw na het drinken van één glas.

Als men meer gaat drinken dan het hierboven genoemde getal van 5 glazen voor vrouwen en 8 voor mannen, worden de gevolgen steeds duidelijker en ernstiger. Blijft men drinken dan ontstaat er een toestand van algehele bedwelming of verdoving. De kans dat men bewusteloos wordt neemt toe. Men verkeert in acuut levensgevaar als het Bloed Alcohol Gehalte de 5 promille bereikt.

Bij overmatig drankgebruik ontstaan er dikwijls ontstekingen aan de maag en alvleesklier. Er kan vetlever ontstaan, dat is een opeenhoping van vet rondom de lever. Men kan aan levercirrose gaan lijden: Werkende levercellen worden vernietigd en bindweefsel neemt de plaats van de afgestorven cellen in. Bij chronisch drinken kunnen hersenen en het centrale zenuwstelsel ernstig beschadigd worden.

Op grond van wetenschappelijk onderzoek naar het alcoholisme zijn de volgende 5 stadia van drankgebruik beschreven:

1. De probleemdrinker

Hij heeft een psychische afhankelijkheid van alcohol om fysieke of emotionele pijn te verlichten. Deze probleemdrinker kan buitensporig veel drinken, maar er behoeft nog geen fysieke dwang tot drinken aanwezig te zijn, er is nog geen bewijs van fysiologische verslaving. Er kan zeker wel schade berokkend worden door het alcoholgebruik in de intermenselijke relaties van deze probleemdrinker.

2. De harde drinker

Deze 'drinker' ontwikkelt ziekten i.v.m. de spijsvertering: leverziekte, gastritus. Hij kan niet meer naar behoren functioneren op zijn werk en er is minder stabiliteit en harmonie in het gezin.

3. De periodieke drinker

Deze persoon lijdt aan manische stemmingen. Hij is of heel opgewekt van stemming of - dikwijls door onverklaarbare oorzaak - plotseling ernstig zwaarmoedig en depressief; kortom hij is onderhevig aan sterk wisselende stemmingen. Er kan een tijdelijk verslavend gedrag te bespeuren zijn.

4. De vaste drinker

Deze persoon heeft geen controle meer over alcoholgebruik. Er is een voortdurende zucht naar alcohol. Hij heeft een verhoogde tolerantie voor alcohol. Een verhoogde tolerantie voor alcohol wil aanduiden dat hij relatief ongevoelig wordt voor het BAG - het alcoholgehalte in zijn bloed. Met andere woorden gezegd, terwijl een normale drinker reeds dronkenschap gaat vertonen is deze persoon zich nog van niets bewust; hij kan met recht een alcoholist worden genoemd.

5. De plateaudrinker

Deze persoon wordt herkend aan de behoefte voortdurend een zeker minimum aan alcohol in het bloed nodig te hebben. Deze toestand komt veel voor onder Franse vrouwen. De maatschappelijke 'plateau-drinker' vernietigt zichzelf heel stilletjes en geleidelijk.

Hoe wordt men verslaafd?

1. Door steeds meer te gaan drinken om hetzelfde effect te krijgen - gevoel van alles aan te
    kunnen, los of blij te zijn. Men gaat steeds meer drinken om onthoudingsverschijnselen te
    voorkomen. Onthoudingsverschijnselen kunnen zijn: Acute beverigheid van de handen en
    het gehele lichaam. Opgewondenheid en snel verbijsterd zijn. Angst om mensen te ontmoeten.
    Misselijkheid, overgeven en transpireren komen ook zeer veel voor. Als er opnieuw alcohol
    wordt gebruikt zijn deze symptomen spoedig verdwenen, doch indien men niet drinkt kunnen
    deze onthoudingsverschijnselen soms verscheidene dagen duren.

2. Men drinkt om zich goed te voelen of omdat men bepaalde stress oproepende situaties niet
    meer aankan zonder alcohol te gebruiken!

3. Men ontloopt stress-situaties, spanningen, door in een milieu te vluchten waar drinken
    gemakkelijker geaccepteerd wordt.

4. Men gaat langdurig, overmatig drinken, zodat er hersenbeschadiging optreedt. Door de
    beschadiging aan de hersenen wordt het drankgebruik nog moeilijker in de hand te houden.
    Men komt dus in een neergaande, vernietigende spiraal terecht!

De meeste alcoholisten doorlopen het volgende proces

1. Beheerst sociaal drinken. Alles is nog onder controle.

2. Opzettelijk af en toe drinken om spanning en stress te ontwijken.

3. Dikwijls moeten drinken - zo denkt men - om stress en spanning te ontwijken of te verlichten.
    Maar daardoor gaat juist de tolerantie voor alcohol gestadig omhoog.

4. Eerste alcoholische fase met het eerste moment van bewusteloosheid.

5. Voortschrijdende zorg en aandacht voor alleen alcohol.

6. Volledige afhankelijkheid van- verslaving aan alcohol. Het gevaar van onthoudingsverschijnselen
    ontstaat.

7. Er is nu zeker sociale, medische en geestelijke hulp nodig anders vernietigt de persoon zichzelf
    als hij of zij zo doorgaat.

Tijdens het vroege en middenstadium van alcoholgebruik kan de alcoholist nog wel redelijk functioneren, maar zijn productiviteit zal in toenemende mate afnemen. Omdat hij psychisch 'uit balans' is, of mentaal onevenwichtig wordt zal hij kleine problemen vergroten en hij zal niet in staat zijn doeltreffend met stress om te gaan. Deze psychische gesteldheid zal hem verhinderen om de realiteit van een bepaalde situatie juist in te schatten. Alcohol vertroebelt het inzicht van de drinker, zodat hij anders tegen de zaken aankijkt en de werkelijkheid verdraaid ervaart en evalueert. Het is meestal onmogelijk hem duidelijk te maken wat het drinken hem aandoet, totdat hij echt helemaal aan de grond komt te zitten of een heel serieus probleem onder de ogen moet zien. Deze drinkers zijn in ernstige mate afhankelijk van alcohol geworden om, voor hun gevoel en besef goed te functioneren. Zij denken echter dat er niets met hen aan de hand is en dat hun drinkgewoonte in het geheel niet abnormaal is; zij bedriegen dus zichzelf en de mensen om hen heen. Het is droevig om te merken dat men tegen alle bewijzen in beweert geen alcoholprobleem te hebben. Het is zeer tragisch, doch dit zijn de feiten van het alcoholgebruik. Als men dan behalve frekwent en stevig alcoholgebruik ook nog rookt is men een kandidaat voor hartziekten en kanker.

De weg naar de overwinning

Er is overwinning over de afhankelijkheid van alcohol voor een ieder, die overwinning wil bereiken.

Heb je - ik richt mij nu rechtstreeks tot jou, die niet van de fles kan afblijven - je probleem met alcohol herkend, dan zul je ervan overtuigd dienen te zijn, dat jij op elk willekeurig moment kan besluiten deze verslaving te lijf te gaan. Maar... wees erop voorbereid dat je dan ook blijvende wilskracht en vastberadenheid op moet brengen en juist in de zwakke momenten, waarin je verleidt wordt tot drinken.

Je realiseert zich - uit ervaring kun je dit weten - dat deze zwakke momenten meestal ontstaan als je alleen bent, je verveeld, leeg of doelloos voelt, maar ook in sociale momenten, bijv. met vrienden, die drinken en je asociaal zouden vinden of zwak - althans, zo denk jij, dat zij over jou denken - als je niet met hen meedrinkt. Ook in momenten van spanning, teleurstelling, frustratie, hopeloosheid, wanhoop, of als je je gekwetst of gekrenkt, miskend of niet erkend voelt, komt de drang om naar de alcohol te grijpen. Al deze momenten, waarin je in je ego-bewustzijn en zelftrots beschadigd wordt, in je gedachten verward raakt, de daarbij opkomende emoties je instabiliteit geven en je meestal ook lichamelijk zwak of ziek voelt, zijn crisis-situaties voor jou. Je staat dan letterlijk voor de keuze om wel of niet te drinken en de mentale drang wordt groot. En... als je tegen jezelf zegt: "Ik zal slechts één glaasje drinken...." - weet je wel wat er gebeurt. Dus niet drinken!

Als je wilt stoppen met het overmatig gebruik van alcohol en de verslaving wilt verbreken, behoor je te werken aan een zo krachtig mogelijke motivatie ervoor. Ben je ervan overtuigd dat het slecht voor je is? Ben je je bewust van de financiële voordelen van het stoppen met het gebruik van overmatig alcoholgebruik? Voor een gelovige: Ben je ervan overtuigd dat God ook wil dat je er mee stopt, omdat je het lichaam dat Hij je gegeven heeft ernstige en blijvende schade toebrengt?

Ik geef nu een succesvolle en doeltreffende strategie voor jouw overwinning over het overmatig gebruik van alcohol.

Strategie voor overwinning

1. Je besluit: Ik wil dat mijn gewoonte om alcohol te gebruiken drastisch veranderd wordt.

Zodra je het besluit hebt genomen: Noteer je de datum en het uur in je agenda of schrijf het op een kaart, die goed zichtbaar voor je is: "Ik ben gestopt met het gebruik van alcohol."

Gooi onmiddellijk alle drank weg. Herhaal elke ochtend bij het opstaan: Ik ben gestopt met het gebruik van alcohol - dus drink ik vandaag niet. Als je gelooft, hef je ogen naar boven en zeg met opgeheven handen: "God, U bent mijn Helper, ik geloof dat Jezus Christus mijn Bevrijder is." Als je nog niet gelooft, click dan
hier: Kom tot Christus!

Je moet willen stoppen met alcoholgebruik, omdat jij ervan overtuigd bent, dat het zeer schadelijk is voor jezelf, je relaties en jouw functioneren in de samenleving.

2. Bereid zijn hulp te aanvaarden: Het in je eentje de gewoonte van overmatig gebruik van alcohol
    overwinnen is niet gemakkelijk - dat heeft de ervaring van veel mensen bewezen. Je hebt hulp
    nodig, probeer het niet om eigen houtje. Zoek naar steun bij goede vrienden en hulpverleners,
    als jouw partners op de weg naar de overwinning. Je weet dat je in een moment van zwakte ook
    bij hen terecht kunt. Het kan zijn dat je ook deskundige hulp nodig heb. Er zijn speciale verenigingen,
    klinieken en uitstekende programma’s, laat je hierover voorlichten.

Je kunt ook informeren bij drogist of apotheek of kijk in folders, bijv. in de Openbare Bibliotheek.

3.  Stimuleer je zelfvertrouwen. Lees positieve lektuur over dit probleem van alcoholverslaving.

4. Geloof in de overwinning over de afhankelijkheid van alcohol. Geloof dat de fysieke en/of
    psychische afhankelijkheid van alcohol in uw systemen overwonnen gaat worden. Geloof
    dat je een nieuwe manier van omgaan met jezelf en je vrienden zult leren ontwikkelen en dat
    juist ook in de momenten van zwakte, zoals die ontstaan in momenten van stress, spanning of
    van aanvechting.

5. Als je je gespannen voelt en de neiging ontstaat naar de drank te grijpen, doe dan wat anders
    om de spanning te verbreken. Doe je veel zittend en verstandelijk werk - ga dan een eindje
    wandelen in de frisse lucht en houd de pas erin. Vertel jezelf telkens dat de alcohol niet echt helpt
    om de spanning te overwinnen.

Als je in het gezelschap van drinkers bent en men biedt je een glaasje aan, blijf dan consequent en neem hem niet. Als de gedachte in je opkomt: "Ach, één glaasje is zo erg niet,"  houd jezelf dan voor ogen dat uit onderzoeken is gebleken dat zeer velen op deze wijze opnieuw in aan de drank verslaafd werden.

6. Zwakke momenten ontstaan meestal als je alleen bent, je verveeld, leeg, doelloos of gespannen
    voelt. Maar ook in sociale momenten, bijv. met vrienden, die roken en je asociaal zouden vinden
    of zwak als je niet met hen mee drinkt. Ook in momenten van teleurstelling, hopeloosheid, wanhoop
    of als je je gekwetst of niet erkend voelt, kan er een aandrang ontstaan naar de fles te grijpen.
    Dan is het zaak om bij jezelf te rade te gaan en na te denken over hoe je het best kunt reageren.

Heb je je alcoholgewoonte bestudeerd? Heb je opgemerkt wanneer je je gedwongen voelde (meer) te gaan drinken? Neem dan passende maatregelen in zulke situaties.

Als je in een moment van zwakte toch terugvalt op het gebruik van alcohol - denk dan niet: "Alles is verloren." Hervat de strijd! Sta op en zeg: "De volgende keer zal het beter gaan!"  Als er schuldgevoelens ontstaan mag je geloven dat de Almachtige God je vergeeft. Nogmaals: als je nog niet gelooft, word dan een gelovige in Jezus Christus. Log aan op: Kom tot Christus!

Prent jezelf in: De verslaving aan het overmatig gebruik van alcohol kan met Gods hulp overwonnen worden als ik dit wil.

Er is natuurlijk volharding nodig, wilskracht en vastberadenheid, om definitief met het overmatig gebruik van alcohol te stoppen. Hoewel het sommige drinkers lukt in één keer ermee te stoppen is het voor de meeste alcoholgebruikers een min of minder geleidelijke ontwenning.

___________________________________________________________________________________
Stoppen met het overmatig alcoholgebruik is misschien moeilijk voor jou, maar niet onmogelijk!
___________________________________________________________________________________

Als je wilt schrijven over jouw succes of problemen met het stoppen van het overmatig gebruik van alcohol, mag je mij e-mailen; je correspondentie wordt op verzoek strikt vertrouwelijk behandeld.

Contact? E-mail... Pastor  T. J. de Ruiter

Leusden, oktober 2002

~~~~~~~~~~
Site 'Inspiratie & Inzicht,' sinds 1997 / herzien 26 augustus 2011 / Pastor T. J. de Ruiter / The Netherlands