Pastoral Message
1997 - 2008, In Its sixteenth Year
Sunday, 6 January 2013
(See below  for the Dutch version and special links / Zie hieronder voor Nederlandse versie en speciale links)

Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands

Every place that the sole of your foot will tread upon I have given to you, as I promised to Moses.

Joshua 1:3 (RSV)

The situation in which Joshua found himself demanded a powerful and courageous leadership. Moses had died and the first great problem that Joshua with Gods help had to solve was the crossing of the river Jordan with his men, women, children and animals. Don't think lightly of this for it was just the time when the river had flooded the banks (Joshua 3:15). Perhaps there were people that said: "Joshua let's wait a little with this dangerous operation, look at that swollen river, we cannot cross it, man!" However, they crossed Jordan that had fallen dry and came into the promised land.

Joshua took the land, step by step, but for us, as Christians, is another aspect to putting our feet down in our mission. In Ephesians 6:15 we read that we should have our feet shod with the equipment of the gospel of peace. The message is clear: everywhere where we put our feet down we shall bring the gospel of Jesus Christ. Christians should not wear the heavy, pounding boots of soldiers that cause fear, but the steps that bring peace and rest to people.

On the ground of this first message in 2013 I leave the question with you if you are prepared to proclaim the message of peace and salvation of Jesus Christ everywhere where you can put your feet down? Be a bringer of this good news. If you doe this the Lord will be with you as He was with Joshua. Wouldn't this be wonderful?

~~~~~~
Pastorale Boodschap
1997 - 2013: in haar zestiende jaar
Zondag, 6 januari 2013

Pastor T. J. de Ruiter

Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd.

Jozua 1:3-5 (NBV)

De situatie waarin Jozua, de nieuwe leider van Israël zich bevond vroeg om krachtig en moedig leiderschap. Mozes was gestorven en het eerste grote probleem dat Jozua Gods hulp moest oplossen was het oversteken van de rivier Jordaan met zijn mannen, vrouwen, kinderen en beesten. Denk daar niet gering over want het juist de tijd toen de rivier geheel buiten zijn oevers was getreden (Jozua 3:15). Misschien waren er mensen die zeiden: "Jozua laten we nog even wachten met deze gevaarlijke actie, want het is nu het ongunstigste tijdstip. Kijk eens naar die gezwollen rivier. Daar komen we nooit over, man!" Zij staken echter de drooggevallen rivier over en kwamen in het beloofde land.

Jozua ging met Israël land stap voor stap  innemen, maar voor ons, als christenen, is er in onze missie een ander aspect aan het neerzetten van onze voeten verbonden. In Efeziërs 6:15 lezen we dat we onze voeten zullen schoeien met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. De boodschap is duidelijk: overal waar we onze voeten neerzetten zullen we het evangelie van Jezus Christus brengen. Christenen zullen dus niet de zware, dreunende laarzen van soldaten dragen die angst veroorzaken maar zij zullen vriendelijke voetstappen maken die vrede en rust aan mensen brengen.

Op grond van deze eerste boodschap in 2013 laat ik de vraag bij je achter: ben je gereed om overal waar je je voet mag neerzetten de vrede en de verlossing van Jezus te proclameren? Wees een brenger van dit goede nieuws. Als je dit doet zal de Heer met je zijn zoals Hij was met Jozua. Zou dit niet wonderbaar voor je zijn?

~~~~~~
Contact: Pastor T. J. de Ruiter


~~~~~~~~~~~~~


Do you appreciate this ministry and you are blesssed by it? For income tax deduction possibilities donate on the acount of the Foundation (Dutch 'Stichting) Support Christian Ministries: www.supportchristianministries.nl

Site 'Inspiration & Insight' (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / message published  6 January 2013 / Pastoral Message of T. J. de Ruiter / The Netherlands