Pastoral Message
1997 - 2008, In Its sixteenth Year
Sunday, 3 February 2013
(See below  for the Dutch version and special links / Zie hieronder voor Nederlandse versie en speciale links)

Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands

Eat of the Living Bread!

I am the living bread which came down from heaven; if any one eats of this bread, he will live for ever; and the bread which I shall give for the life of the world is my flesh.

John 6:51 (RSV)

Most expositors do agree that what the Lord said in this verse - it was the day after the miracle of the feeding of the 5000 - points to the Lord's Supper. The bread refers to the body of Christ and the wine to His blood - two powerful and meaningful metaphors. It is a remarkable fact in tthe Gospel of John that we have in the sixth chapter these words about eating his flesh and drinking his blood but in chapter 13 John does not make any mention of the institution of the Lord's Supper.

We know that the food that we eat becomes a part of us. Do you believe that Jesus Christ, your heavenly, spiritual food, wants to become part of you too and manifest Himself in your way of life, words and deeds. Please notice what Paul wrote in Galatians 4:6. He wrote that God sent forth the Spirit of His Son into the believer. The Word of God, the Logos, wants to become flesh in- and through you.

You will experience the power of the Spirit when you put your faith in Jesus Christ into operation. Look therefore at the challenges that God gives you today to manifest Christ through you. Eat of the living bread, which comes down from heaven, full of spiritual power and experience the enormous saving and sanctifying working of it. Let the life of Christ today be revealed through you.

<>~~~~~~

Pastorale Boodschap
1997 - 2013: in haar zestiende jaar
Zondag, 3 februari 2013

Pastor T. J. de Ruiter

Eet van het Levende Brood!

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.

Johannes 6:51 (NBV)

De meeste uitleggers zijn het er over eens dat wat de Heer hier zei - het was de dag na de wonderbare spijziging van 5000 mensen in Galilea - verwijst naar het Heilig Avondmaal. Het brood verwijst naar het lichaam van Christus en de wijn naar zijn bloed - twee krachtige, kernachtige en betekenisvolle metaforen. Het is overigens een merkwaardig gegeven dat wij in hoofdstuk 6 van het evangelie naar Johannes wel de uitspraken over het eten van het vlees en het drinken van het bloed van Jezus aantreffen, maar in hoofdstuk 13 is er geen verwijzing naar de instelling van het Heilig Avondmaal.

Wij weten dat het voedsel dat wij tot ons nemen een deel van onszelf wordt. Geloof je dat Jezus Christus ook jouw hemels, geestelijk voedsel wil zijn, een deel van jou wil worden en zich via jouw levenswijze, in woord en daad wil manifesteren? In Galaten 4:6 lezen wij dat God de Geest van zijn Zoon in de gelovige heeft uitgezonden. Het woord van God, de Logos, wil door ons gestalte, vorm en effect krijgen in deze stoffelijke wereld.

Je gaat de kracht van de Geest van Jezus Christus ervaren als je je geloof in werking stelt. Let daarom vandaag op de uitdagingen die God je geeft om Christus door jou te openbaren. Eet van het levende brood dat uit de hemel neerdaalde, vol van geestelijke kracht en ervaar de enorme reddende en heiligende werking ervan. Laat het leven van Christus vandaag door jou geopenbaard worden.

Contact: Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~


Do you appreciate this ministry and you are blesssed by it? For income tax deduction possibilities donate on the acount of the Foundation (Dutch 'Stichting) Support Christian Ministries: www.supportchristianministries.nl

Site 'Inspiration & Insight' (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / message published; update 3 February 2013 / Pastoral Message of T. J. de Ruiter / The Netherlands