Pastoral Message
1997 - 2008, In Its sixteenth Year
Easter, 31 March, 1 April 2013
(See below  for the Dutch version and special links / Zie hieronder voor Nederlandse versie en speciale links)

Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands

He has risen!

He is not here; for He has risen, as He said. Come, see the place where He lay."
Matthew 28:6 (RSV)

A very unusual invitation: Come, visit and inspect an empty grave - a shocking experience for those who loved the deceased and buried person. The angel however had to give it, so that men could convince themselves that Christ was not there. The message was: He has risen! John believed that the Lord had risen when he observed the order in the empty tomb, (John 20:6-8)

People flock in these days to Jerusalem and look in several empty tombs, of which each particular owner claims that 'his tomb' is the original one - really a ridiculous situation, don't you think so? The message remains the same: "Look, the grave is empty, He is not here, not a bone!"

The Christian message has more contents than that of an empty tomb. It goes straight on to the prophetic revelation of an occupied throne. Listen to Hebrews 2:9, "But we see Jesus... crowned with glory and honour." Please, look away this Easter Sunday from the empty tomb and look with the eye of faith to the occupied throne in heaven; Christ is seated at the right hand of Almighty God.

From my heart: You are perhaps in need, in pain, in sorrow and distress this day and you wonder if there is anyone, who can help you. This is the message: The One, who left the tomb and occupies now the highest throne, far above this universe and all other worlds, has the power to help you. Call on Him right now and let your expectation be of Him, who loves you with an everlasting love. Believe Him, trust Him and expect from Him the help you need. He is the King of glory, saving all who call on His name. The risen and glorified Jesus is rich for all who call on Him! He is ready now to help you.

<>~~~~~~

Pastorale Boodschap
1997 - 2013: in haar zestiende jaar
Easter, 31 maart, 1 april 2013

Pastor T. J. de Ruiter

Hij is opgestaan!

"Hij is hier niet, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar Hij gelegen heeft."
Matteüs 28:6 (NBV)

Een zeer ongebruikelijke uitnodiging: Kom, bezoek en inspecteer een leeg graf - een schokkende ervaring voor hen, die de overleden en begraven persoon liefhadden. De engel moest deze uitnodiging echter wel geven opdat mensen zich ervan konden overtuigen dat Christus er niet was. De boodschap was: Hij is opgestaan! Johannes geloofde dat de Heer was opgestaan want Hij zag de orde in het verlaten graf, (Johannes 20:6-8).

Mensen stromen in deze dagen naar Jeruzalem en zij kunnen in verschillende lege rotsgraven kijken. Van elk van deze graven wordt beweerd dat het 'zijn graf' was. Een belachelijke situatie eigenlijk, vind je ook niet? De boodschap blijft dezelfde: "Kijk, het graf is leeg, Hij is niet hier, zelfs geen bot!" De christelijke boodschap heeft meer inhoud dan dat van een leeg graf. Het gaat rechtdoor naar de profetische openbaring van een bezette troon! Luister naar Hebreeën 2:9L "Maar wij zien Jezus.... met heerlijkheid en eer gekroond!" Wend je ogen deze Paaszondag af van het lege graf en kijk met het oog van geloof naar de bezette troon; Christus is gezeten aan de rechterhand van de almachtige God.

Vanuit mijn hart: je bent misschien deze dag in pijn, in droefheid en moeite. Je vraagt je af of er iemand is die jou helpen kan. Dit is de boodschap: Degene die het graf verliet en nu op de hoogste troon gezeten is, ver boven dit heelal en alle andere werelden heeft de kracht om jou te helpen. Roep Hem nu aan en laat je verwachting van Hem zijn, die van je houdt met een eeuwige liefde. Geloof Hem. Vertrouw en verwacht van Hem de hulp die je nodig hebt. Hij is de Koning van heerlijkheid en helpt allen die Hem aanroepen. De opgestane en verheerlijkte Jezus is rijk voor allen die Hem aanroepen! Hij is gereed om jou te helpen.


Contact: Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~


Do you appreciate this ministry and you are blesssed by it? For income tax deduction possibilities donate on the acount of the Foundation (Dutch 'Stichting) Support Christian Ministries: www.supportchristianministries.nl

Site 'Inspiration & Insight' (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / message published; update 1 April 2013 / Pastoral Message of T. J. de Ruiter / The Netherlands