Pastoral Christmas Message
1997 - 2011, In Its fourteenth Year
  Christmas 2011
 

See below  for the Dutch version and special links / Zie hieronder voor Nederlandse versie en speciale links

Pastor T. J. de Ruiter, The Netherlands


You have a Wonderful Counsellor, trust Him!

"and his name will be called "Wonderful Counsellor"

Isaiah 9:6b, (RSV)

Have you become confused at this Christmas through well meant, but nevertheless useless advices. As pastor I have observed that the problem of confusion is often the result of not knowing or ignoring the counsel of the Holy Scriptures.

The Lord was and is that Wonderful Counsellor, Isaiah wrote about. His counsel was always wise and had the purpose to help people to find the ways of God in their life. Jesus could testify of Himself that He was wiser than Salomon, (Matthew 12:42). And the people in the synagogue wondered where Jesus had all his wisdom from, (Matthew 13:54).

Jesus referred to the Holy Spirit, who came in His place, as the Paraclete, the Counsellor. He is just as wonderful in giving counsel now, as the Lord was, when he walked on this planet. The Holy Spirit is the Inspirer of all wise counsel, that we have in the Holy Scriptures. Know this: There is in the Bible much more counsel on all kinds of modern problems than many hold for possible. Practical situations can change very often and of a great variety, but holy and righteous principles remain forever the same. The Wonderful Counsellor leads you to the Scriptures, his Spirit knows as no other to handle and open this book. But then you must read the Holy Scriptures and be open for its counsel. A wise and practical advice I learned already in the Sunday School as we sang: Read your Bible and pray every day, if you want to grow.

Do you urgently need counsel this Christmas, are you in perplexity? Please sit down, come to rest, take the Bible and pray: "Wonderful Counsellor, please help me, I need your counsel so urgently. I will thank You for the counsel I will receive from You." You know, I wouldn't be surprised at all if you would receive wonderful counsel today. His name is not called for nothing 'Wonderful Counsellor.’

You like to give a reaction? E-mail... Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~~
Pastorale Kerstboodschap
1997 - 2011, In haar veertiende jaar
  Kerstmis 2011
Pastor T. J. de RuiterJe hebt een wonderbare Raadsman,  vertrouw Hem!

"en men noemt hem Wonderbare Raadsman"

 Jesaja 9:5b

Bent u in deze Kersttijd in verwarring gekomen door allerlei goede bedoelde, maar nutteloze raadgevingen? Als pastor constateer ik ook wel eens het probleem dat mensen in verwarring geraken omdat zij de raad, die de Schrift geeft ten aanzien van hun probleem, niet kennen of niet opvolgen.

De Heer was en is de Wonderbare Raadsman over wie Jesaja schreef. Zijn raad was altijd wijs en bedoelt om mensen te helpen de weg van God in hun leven te kennen.  Jezus kon zelfs getuigen van Zichzelf dat Hij wijzer was dan Salomo, (Matteüs 12:42). En de mensen in de synagoge vroegen verbaasd waar Jezus zijn wijsheid had gekregen, (Matteüs 13:54). De Heilige Geest, die in zijn plaats gekomen is, werd door Hem de Parakleet, de Raadgever genoemd. Hij is even wonderbaar in het geven van raad nu, als de Heer toen op aarde. De Heilige Geest inspireerde alle wijze raad die wij in de Heilige Schriften vinden. In de Bijbel vinden we meer en betere raad dan de wijzen van deze wereld kunnen produceren met al hun kennis. Er is meer raad te vinden over allerlei hedendaagse problematiek dan menigeen denkt. Praktische situaties kunnen zeer veranderlijk zijn, maar heilige en rechtvaardige beginselen niet. De Wonderbare Raadsman leidt u tot de Schrift, zijn Geest weet dit boek als geen ander te hanteren en te openen voor u. U moet het echter dan wel lezen en voor zijn raad open staan. Een wijze praktische raad was wat ik al op jonge leeftijd op de Zondagsschool leerde:Lees en de Bijbel en bid elke dag als je groeien wilt.

Beste vriend, bent u om raad verlegen, de wanhoop nabij? Ga nu toch even zitten, kom tot rust, neem de Bijbel op schoot en bid: "Wonderbare Raadsman help mij, ik heb Uw raad zo dringend nodig. Ik zal U danken voor de raad, die U mij geeft." Het zou me niet verbazen als u vandaag op wonderlijke wijze raad ontvangt. Hij wordt niet voor niets 'Wonderbare Raadsman' genoemd.

Contact? E-mail...  Pastor T. J. de Ruiter

~~~~~~~~~~~~~


Appreciate this ministry and you are blesssed by it? For income tax deduction possibilities donate on the acount of the Foundation (Dutch 'Stichting) Support Christian Ministries: www.supportchristianministries.nl

*Site 'Inspiration & Insight' (Inspiratie & Inzicht), since 1997 / message published  22 December 2011 / Pastoral Message of T. J. de Ruiter / The Netherlands